Alternativ tvisteløsning i forbrukersaker

Tittel

Konsultasjon om alternativ tvisteløsning for å løse tvister knyttet til kommersielle transaksjoner og praksis i EU

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.4.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.3.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens formål med dokumentet er å konsultere interessenter og myndigheter om de vanskeligheter som er identifisert og mulige tiltak for å forbedre bruken av alternative tvisteløsninger innenfor EU. Konsultasjonsdokumentet inneholder ikke konkrete forslag, men oppstiller 16 konkrete spørsmål til besvarelse.

Kommisjonen viser i dokumentet innledningsvis til betydningen av at forbrukerne har tillit til det indre marked. Viktigheten av at det foreligger forenklede og velfungerende mekanismer for tvisteløsninger utenom rettsapparatet fremheves, og særlig ved kjøp over landegrensene. Det redegjøres for de tiltak som er satt i verk både for håndhevelse av regelverk for forbrukernes kollektive interesser og for løsning av konkrete tvister. Ett slikt tiltak er opprettelsen av nettverket av European Consumer Centres (ECC-nettverket), europeiske forbrukerkontor som er etablert for å bistå forbrukere både med informasjon og tvisteløsning ved kjøp over landegrensene. I Norge er dette Forbrukereuropa. Det er store forskjeller mellom landene mht utbygging av alternative tvisteløsningstilbud og også store gap hva gjelder dekning av tvisteløsningstilbud for viktige vare- og tjenestegrupper. Dette setter begrensninger i ECC-nettverkets mulighet til å få klager formidlet til og behandlet av et egnet tvisteløsningsorgan. Det er også organisatoriske og institusjonelle problemer forbundet med å få til et effektivt tvisteløsningssystem over landegrensene.

Sentrale forhold det bes om synspunkter på er:

- hvordan informere forbrukere og næringsliv om ADR,

-hvordan involvere forbrukere og næringsliv,

- om det bør opprettes et sentralisert tvisteløsningstilbud for netthandel (ODR),

-hvordan få bedre dekning (av saksområder), om det bør opprettes et "single entry point",

-hvordan forbedre tvisteløsning med ADR over landegrensene,

-hvordan behandle kollektive krav,

- om små og mellomstore bedrifter (SMEs) også bør få tilgang til ADR-tilbudene og

- hvordan ADR-mekanismer bør finansieres

Merknader
Norge deltar i ECC-nettverket gjennom Forbruker Europa ( http://www.forbrukereuropa.no ) som dels finansieres av Forbrukerrådet og dels av EU-kommisjonen.

Norge har et bredt tilbud av utenrettslige tvisteløsningsmekanismer i forbrukerforhold, blant annet i form av Forbrukertvistutvalget og de mange bransjenemndene som er opprettet med grunnlag i avtale mellom Forbrukerrådet og ulike bransjeorganisasjoner. Forliksrådet spiller også en rolle i forbrukertvister. Et utvalg har nylig lagt fram rapporten "Nemndsbehandling av forbrukertvister" (NOU 2010:11)som er sendt ut på høring fra Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet med høringsfrist 2.mai.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonens konsultasjonsdokument ble sendt ut fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet på en begrenset høring 2.februar 2011 med frist 4.mars 2011. Link til høringsbrev, høringsliste og uttalelser: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2011/eu-d...

NHO trekker fram at det norske nemndsystemet er et godt og viktig supplement til domstolsbehandling, at det bør vises tilbakeholdenhet med å regulere nemndene og at det norske systemet kan tjene som et forbilde på europeisk nivå.

Forbrukerrådet mener kommisjonens arbeid bør konsentreres om to viktige punkter:å styrke ECC-nettverket og å vurdere krav i fremtidige regelverk om at aktørene skal tilby utenrettslig tvisteløsning. Rådet er skeptisk til et sentralisert on-line tvisteløsningstilbud for netthandel (ODR)

Finansnæringens fellesorganisasjon uttrykker tilfredshet med ADR som effektiv måte å løse tvister på og understreker at frivillighet og bruk av anbefalinger framfor påbud er å foretrekke.

ForbrukerEuropa mener ECC-nettverket fungerer bra og bør styrkes. Forbruker Europa er skeptisk til et sentralt tvisteløsningstilbud (ODR) og til at små og mellomstore bedrifter skal få tilgang til samme tilbud.

Nærings- og handelsdepartementet er positiv til ADR, men understreker at det er viktig at næringsdrivende ikke påføres unødige byrder eller kostnader.

Finansdepartementet mener det bør vurderes om tilknytning til klagenemnd bør gjøres obligatorisk på visse felter, at behandling blir et lavkostnadstilbud for forbrukerne og evt at uavhengighet kan sikres ved at finansiering skjer via avgifter til det offentlige.

Justisdepartmentet støtter arbeidet for å fremme ADR, mener at man bør være tilbakeholden med å gripe inn i nasjonale myndigheters adgang til å organisere og regulere ADR på den måten som er best i den enkelte stat og viser dessuten til god og lang erfaring med forliksrådene.

Forbrukerombudet er positiv til at Kommisjonen ser på tiltak for å fremme ADR, men at subsidiaritetsprinsippiet må respekteres. Dette er dog ikke til hinder for å sette opp minimumsstandarder, vurdere krav om ADR når bransjer reguleres og å styrke ECC-nettverket.

Vurdering
Det er for tidlig å ha noen formening om hvilke forslag som eventuelt vil bli fremmet. Aktuelle virkemidler spenner fra informasjonsutveksling, informasjonskampanjer, seminarer og økonomisk støtte til pilotprosjekter til retningslinjer og/eller bestemmelser i framtidig regelverk om tvisteløsning.

Fra norsk side vurderes det gjennomgående som positivt at EU ønsker å styrke utenrettslig tvisteløsning på forbrukerområdet. Vi har mye og bred erfaring med dette fra norsk side og kan ha en god del å bidra med. I høringssvaret til Kommisjonen ble alle enkeltspørsmål besvart, i tillegg til generelle merknader og et vedlegg med informasjon om det norske systemet for ADR.

Generelle norske synspunkter:

- positiv til Kommisjonens initiativ og enig i at tvisteløsning har betydning for forbrukernes tillit til markedet

- subsidiaritetsprinsippet må respekteres, slik at medlemsstatene kan organisere tvisteløsning på den måten som finnes mest hensiktsmessig.

Status
Europakommisjonen la 18.januar 2011 fram et konsultasjonsdokument med frist 15.mars.

Høringssvar fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ble sendt til Kommisjonen 16.mars 2011.

Kommisjonen avholdt i samarbeid med fagkomiteen i Europaparlamentet en høring 16.mars.

På Kommisjonens nettsider er innkomne høringsuttalelser publisert: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_responses_en.htm ,samt et sammendrag og foreløpig analyse.: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/Feedback_Statement_Final.pdf

Det er opplyst at Kommisjonen 23.november vil legge fram forslag til nye rettsakter: et direktiv om alternativ tvisteløsning (kriterier for nemnder som skal kunne notifiseres til EU) og en forordning om online tvisteløsning. Sammen med disse to forslagene vil det bli publisert en kommunikasjon som redegjør for sammenhengen mellom ulike forslag og hvordan man ser for seg utviklingen på dette området.

I Single Market Act, som ble publisert 13.april 2011 er fremleggelse av forslag til rettsakter om alternativ tvisteløsning blinket ut som ett av 12 hovedtiltak, med den følge at det forventes en rask behandling av forslaget når det er lagt fram.

Nøkkelinformasjon