7. rapport om gjennomføringen av direktivet om fjernsyn uten grenser

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og regionale utvalg og Regionskomiteen: 7. rapport om gjennomføringen av direktiv 89/552/EØF om "fjernsyn uten grenser"

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 26.6.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

I overensstemmelse med artikel 26 i direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed [1], som ændret ved direktiv 97/36/EF [2] (direktivet om "fjernsyn uden grænser", i det følgende benævnt "fjernsynsdirektivet"), forelægger Kommissionen hermed sin syvende beretning om gennemførelsen for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Beretningen vedrører anvendelsen af fjernsynsdirektivet i perioden 2007-2008.

Hovedformålet med beretningen er at gennemgå og analysere de mest fremtrædende fakta om anvendelsen af fjernsynsdirektivet i referenceperioden [3].

Den 11. december 2007 vedtog Rådet og Parlamentet direktiv 2007/65/EF, der skal være gennemført i national ret senest den 19. december 2009. Dette direktiv, der trådte i kraft den 19. december 2007, ændrer fjernsynsdirektivet substantielt og omdøber det til "direktivet om audiovisuelle medietjenester" (medietjenestedirektivet) [4]. Nærværende beretning kommer også ind på de nye bestemmelser i direktivet.

1 EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23.
2 EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60.
3 Som opfølgning på den sjette beretning om anvendelsen (KOM(2007) 452 endelig).
4 Jf. artikel 1 i direktiv 2007/65/EF: "I direktiv 89/552/EØF foretages følgende ændringer: 1) Titlen affattes således: "Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)".