Stortingsbehandles

Forsiden - Oversikt - Stortingsbehandles
EU-vedtak EØS-vedtak Samtykkeproposisjon Lovproposisjon
Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser
Frontex-forordningen om europeiske grense- og kystvakt og informasjonssystemet for grenseovervåking (Eurosur)
IMI-forordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av informasjonssystemet for det indre marked knyttet til våpendirektivet
Hvitvaskingsdirektivet 2018 (femte)
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
EMIR II-forordningen: endringsbestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring
Moderniseringsdirektivet om forbrukervern
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
Pakkelevering over grensene
Pakkelevering over grensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
Sammenslutning av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
Ekomdirektivet 2018: europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
Gjennomsiktighet av verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)
Gjennomsiktighet av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Tobakksdirektivet 2014
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om billedadvarsler til bruk på tobakksprodukter
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk datautveksling og underretning om EU-typegodkjenninger
Bygningsenergidirektivet 2010
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
Åpne datadirektivet om åpne data og viderebruk og gjenbruk av informasjon fra offentlige organer
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) for banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om suspensjonsrettigheter ved krisehåndtering
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): utfyllende bestemmelser om beregning av tapsabsorberings- og rekapitaliseringsbeløp
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endring av utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang
Digital portal for informasjon om det indre marked
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: endringsbestemmelser
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon)
Teknisk kontroll av motorkjørtøyer: gjennomføringsbestemmelser