Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Godkjenning av biocidproduktet 'Pesguard® Gel'
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsbestemmelser
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: ajourført liste over data som kan utveksles
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
Næringsmidler til bestemte medisinske formål utviklet for spedbarn og små barn: endringsbestemmelser om øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av globalt systemviktige indikatorer
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse land og regioner
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, og forsendelsesdokumenter for vinsektoren: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen for beskyttelse av vins identitet, opprinnelse og kvalitet
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om utforming av økologisertifikat
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei som fôrtilsetningsstoff til svin og fjørfe
Fornyet godkjenning av et enzympreparat framstilt av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, prydfugler og avvente smågriser
Fluorgassforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om det elektroniske kvoteregisteret for hydrofluorkarboner (HFK)
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om informasjonskrav til produsenter og importører
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for sykloksydim m.fl.
Godkjenning av L-treonin produsert av Escherichia coli CGMCC 13325 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Fornyet godkjenning av sinkkelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Fornyet godkjenning av mangankelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Hestepassforordningen (2021)
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelse om en overgangsordning for pensjonssystemer
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond: gjennomføringsbestemmelser
Felleseuropeisk vaksinesertifikat for tredjelandsborgere
Felleseuropeisk koronasertifikat
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia

Sider