Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser om oppgavene til og kriterier for EU-referanselaboratorier
Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV): retting av visse språkversjoner
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: endringsbestemmelser om luftfartsdata og -informasjon
Kontroll med animalske produkter: nasjonale kontrollplaner
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om kontroll av forurensende stoffer i mat
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMAs avgifter for tilsyn med tilbydere av datarapporteringstjenester
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om listeførte sykdommer hos akvatiske dyr
Økologiforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om planteformeringsmateriale av organisk heterogent materiale
Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regelverket (revisjon)
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om krav til data på området 'globale verdikjeder'
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om Sør-Afrika
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Slovakia og Italia
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Hohenloher Birnenbrand og Hohenloher Birnenwasser som alkoholsterke drikker
Importbetingelse og offentlig kontroll av visse prøver, kjæledyr og sammensatte produkter
Transeuropeisk infrastruktur på energiområdet
Datastyringsforordningen (DGA)
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 1.6.2022
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om monakoliner fra rød gjæret ris
Midlertidig ordning for infrastrukturforetak basert på distribuert blokkjedeteknologi (DLT)
Dyrehelseforordningen: endring av sertifikater ved innførsel av produkter av kjøtt og melk

Sider