Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Øvre grenseverdier for rester av meldrøye i visse næringsmidler
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringer til utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning
Pengemarkedsfondsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til eiendeler mottatt av pengemarkedsfond som del av omvendte gjenkjøpsavtaler
Avslag på fornyet godkjenning av famoksadon som aktivt stoff i plantevernmidler
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for astaksantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialis-alger som ny mat
Prosedyre for endring av tradisjonelle betegnelser innen vinsektoren
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om forbud mot bruk av proteiner fra dyr i fôr
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Lavia, Polen og Slovakia
Krav til nasjonale kontrollprogrammer for rester av plantevernmidler i matvarer
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.2021 - 29.9.2021
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om utpeking av offisielle laboratorier
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om metodologien til fastsettelse av referanseverdier
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om identifisering og rapportering av manipuleringer av referanseverdier
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om krav til administrators styringsmekanismer
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om samsvarsvurderinger av kritiske referanseverdier
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om kriterier for endring av samsvarserklæringer for ikke-vesentlige referanseverdier
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Újfehértói meggypálinka): endringsbestemmelser
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om krav til informasjon fra ekvivalente tredjeland og kontrollorgan
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om systemer for tretthets- og oppmerksomhetsadvarsel
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) for banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om suspensjonsfullmakter ved avvikling
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser om krav til rapportering og meteorologiske tjenester
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om merking av sammensetninger
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om hentydninger til godkjente navn

Sider