Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Svangerskapsdirektivet: arbeidsforhold og permisjon ved fødsel
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om ESMAs avgifter, bøter og sanksjoner overfor administratorer av referanseverdier
Felles europeisk salgslov
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer med presisiering av formuleringer i opplysningskravene i vedlegg VI-X
EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac III)
Fremme av sosial inkludering og felles verdier gjennom formell og uformell læring
Styrking av tåleevnen til banker og andre kredittinstitusjoner
EU-henstilling om mobilitet av unge volontører i Europa
Pengeoverføringsforordningen (forslag 2021)
REACH-forordningen om kjemikalier: forbud mot bly i ammunisjon og fiskeutstyr
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling
Mattrygghet, offisielle sertifikater for landdyr og formeringsmateriale
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler som inneholder mikroorganismer
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: ajourføring av kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger
Felleseuropeisk kontaktpunkt for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP): endringer til tilknyttede forordninger
Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler (kodifiseringsforslag 2021)
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kredittvurderingsmetoden
Næringsmidler av animalsk opprinnelse: Frysekrav
Oppheving av visse Schengen-rettsakter
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisothiazolinon (MI)
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: endringsbestemmelser om finansiell støtte til kontrollaktiviteter i hotspotområder
EUs flysikkerhetsbyrås rolle som 'Performance Review Body' for det felles europeiske luftrom
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): endringsbestemmelser angående bøtelegging
Revisjon av datalagringsdirektivet
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (planlagt revisjon)

Sider