Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Styrking av Det europeiske legemiddelbyrås rolle
Plantevernmidlers virkning på honningbier
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for plastavfall
Dekk til kjøretøy og tilhengere (sammenstilling av eksisterende regleverk)
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om bærekraftig forvaltning
Kollektive avtaler for enkeltpersonforetak og EUs konkurranselovgivning
BNI-forordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om prinsippene for beregning av boligtjenester
Felles europeisk luftrom: krav til myndighetenes sikkerhetstilsyn
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamectin, flutolanil og imazamox
EU-konsultasjon om retningslinjer for statsstøtte til kortsiktig eksportkredittforsikring
Batteriforordningen (revisjonsforslag 2020)
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om akrylamid i visse næringsmidler for spedbarn og småbarn
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser
Utslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
Strategiplan for forvaltning av nettverksfunksjoner i Det felles europeiske luftrom 2015-2019
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (forslag 2021)
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av brannmotstand
Styrking av mandatet til Det europeiske smittevernsenteret (ECDC)
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for biologisk nedbrytbart avfall
Europeisk år for unge 2022
Innsyn i prisbestemmelsene for legemidler og deres opptak i de nasjonale syketrygdordninger
Miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger (revisjon)
BNI-forordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om definisjon av medlemsstatenes geografiske område
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metyl-N-metylantranilat
Driftsforbud for luftfartøysoperatører som ikke overholder pliktene under EUs kvotesystem

Sider