Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Tollsikkerhetstiltak knyttet til vareførselen mellom Norge og EU (2009)
Fremme av læring gjennom mobilitet av unge
Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: endringsbestemmelser
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk det kjemiske stoffet TPO i produkter for støping av kunstige negler
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret som følge av LULUCF-forordningen
EUs støttekontor på asylfeltet (EASO) (revisjon)
Såvareforordningen
Forbrukerkredittdirektivet (forslag 2021)
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om termiske isolasjonsprodukter
Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum (revisjon)
Innskuddsgarantidirektivet (planlagt revisjon): garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser om flerårig rullerende planlegging
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: endringsbestemmelser
Shortsalgforordningen: endringsbestemmelser om terskelen for melding av vesentlige netto shortposisjoner i aksjer
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om kriterier for å identifisere kategorier av ansatte som har en vesentlig innvirkning på risikoprofilen til foretaket
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: endringsbestemmelser
Bedre kjønnsrepresentasjon i styrene til børsnoterte selskaper
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: endringsbestemmelser
Retningslinjer for statsstøtte til flyplasser og flyselskaper
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2021
Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om innføring og bruk av samarbeidende systemer
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): krav til ytelse
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om tobakksvarer med plastfiltre
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2019

Sider