Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
Europeisk stiftelse
Maksimalpriser for terminering i mobil- og fasttelefonnettet
Betegnelser og merking av produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografiske betegnelsen ‘Terrazze Retiche di Sondrio’
Reviderte retningslinjer for statsstøtte til brebåndsnettverk: konsultasjon
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret som følge av LULUCF-forordningen
Statistikk over sikkerhet mot kriminalitet
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kriterier for utpeking av sentrale kontaktpunkt
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Persistente organiske miljøgifter: ytterligere endringsbestemmelser om perfluorooktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser om særlige produksjonsbestemmelser for økologisk produksjon
Lisensiering av jernbaneforetak (kodefisering)
Rammeverk for næringslivsstatistikk
Farlig godsdirektivet: teknisk og vitenskapelig ajourføring
Sikkerhetskrav til smokker
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringer til utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
Legemiddelforordningen: informasjon til allmennheten om legemidler på resept
Førerkort som inkluderer sjåførkortets funksjoner
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2021-2023
Retningslinjer for statsstøtte til bedrifter i vanskeligheter
Eurodac III-forordningen
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser
Godkjenning av et preparat av montmorillonitt-illitt som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: endringsbestemmelser
Det europeiske industri-, teknologi- og forskningskompetansesenter for cybersikkerhet

Sider