Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Import av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: opprettholdelse av beskyttelsestiltak
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer med presisiering av formuleringer i opplysningskravene i vedlegg VI-X
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om eddiksyre m.fl.
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om særskilte krav til produksjon og bruk av frøplanter, karens og annet planteformeringsmatierale
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMA-unntak for tilsyn med godkjente publiserings- og rapporteringsordninger
Sikkerhet i sivil luftfart: retting av tysk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser
Godkjenning av kitosan som basisstoff i plantevernmidler
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2022 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Italia og Polen
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kredittvurderingsmetoden
Fornyet godkjenning av karbondioksid som et aktivt stoff i plantevernmidler
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser om utsettelse av overgangsfrist og ikrafttredelsesdato
Import av hestedyr, kjøttprodukter, melk, råmelk, råmelksprodukter, melkeprodukter, pølseskinn og akvatiske dyr: rettelser og endringer til tredjelandslistene
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr til alle dyrearter
Felles regler for sivil luftfart: retting av finsk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser om CAMO for flyselskaper som er en del av en forretningsgruppe
Tilsyn med verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal offentliggjøres av myndighetene
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
Rettelser til visse godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôr (tinktur m.fl.)
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import
Fornyet godkjenning av cyazofamid som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Homokháti őszibarack pálinka som alkoholsterk drikk

Sider