Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer etter søknad fra Specialised Nutrition Europe
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse til polsk språkversjon
Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (WZU477) som ny mat
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for chiafrø (Salvia hispanica) som ny mat
Krav til yting av lufttrafikktjenester: gjennomføringsbestemmelser om bemannet luftfart i U-space
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om trafikkstyring i U-space-luftrom
Rettslig rammeverk for droneoperasjoner (U-space)
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klordekon
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2021 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: utfyllende bestemmelser om maksimalpriser i EØS-området for terminering i mobil- og fasttelefonnettet
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser om kjørefeltassistanse
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Moldova
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet fluksapyroksad m.fl. i eller på visse produkter
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om merking
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter og høy og halm
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for imidakloprid
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av beskjempelsesprogrammer og sykdomstatus for listeførte sykdommer

Sider