Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Støy fra sivile overlydsfly
04.12.1989
Bruk av personlig verneutstyr
30.11.1989
Bistand og samarbeid om anvendelse av veterinær- og avlsbestemmelsene
21.11.1989
Fjernsynsdirektivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet
03.10.1989
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av embryoer fra storfe
25.09.1989
Arbeidsmiljødirektivet: tiltak for økt sikkerhet og helse på arbeidsplassen
12.06.1989
Renrasede avlsdyr av sau og geit
30.05.1989
BNP-direktivet: harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser
13.02.1989
Varemerkedirektivet 1989
21.12.1988
Transparensdirektivet om innsyn i prisbestemmelsene for legemidler
21.12.1988
Avlstekniske standarder for svin
19.12.1988
Kapitalbevegelsesdirektivet
24.06.1988
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dypfryst sæd fra storfe
14.06.1988
Frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem (GSM-direktivet)
25.06.1987
Næringsmiddelimitasjonsdirektivet: farlige produkter som kan forveksles med matvarer
25.06.1987
Miljøforurensning fra asbest
19.03.1987
Illoyal priskonkurranse innen sjøtransport
22.12.1986
Handelsagentdirektivet
18.12.1986
Rettslig vern av halvlederprodukters kretsmønstre
16.12.1986
Lik behandling av menn og kvinner i selvstendig næringsvirksomhet
11.12.1986
Miljøbestemmelser om slam fra renseanlegg i landbruket
12.06.1986
Bruk av fartsskriver innen veitransport
20.12.1985
Dørsalgdirektivet
20.12.1985
Produktansvarsdirektivet
25.07.1985
Miljøvirkningsdirektivet 1985
27.06.1985
Ansvarsforsikring for motorvogn (2. rådsdirektiv)
30.12.1983
Konsernregnskapsdirektivet (7. selskapsdirektiv)
13.06.1983
Fisjonsdirektivet (6. selskapsdirektiv) om fisjon av selskaper av ASA-typen
17.12.1982
Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål (endring)
10.12.1982
Miljøovervåkning og kontroll av utslipp fra titandioksidindustrien
03.12.1982
Direktiv om måleenheter
20.12.1979
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn
19.12.1978
Årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv)
25.07.1978
Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål
13.02.1978
Renrasede avlsdyr av storfe
25.07.1977
Skolegang for barn av vandrearbeidere
25.07.1977
Advokattjenestedirektivet
22.03.1977
Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen
13.12.1976
Felles bestemmelser for trykkbeholdere og metoder for å kontrollere dem
27.07.1976
Kosmetikkdirektivet 1976
27.07.1976
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren (endring)
04.05.1976
Aerosoldirektivet om spraybokser
20.05.1975
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren
18.05.1972
Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv)
24.04.1972
Krystalglassdirektivet
15.12.1969
Stoffdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
27.06.1967
Omsetning av frø fra fôrvekster
14.06.1966
Omsetning av såkorn
14.06.1966
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin
26.06.1964
Minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeid med dataskjermutstyr
29.05.1090
Godkjenning av tinktur av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
17.10.0218
Visumbestemmelser i forbindelse med brexit
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om planter som inneholder hydroksyantracenderivater
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for buprofezin m.fl.
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger
Tollsikkerhetstiltak knyttet til vareførselen mellom Norge og EU (2021)
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet fenpyrazamin i plantevernmidler
EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2020
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om elementer som er felles for flere datasett
Avslag på fornyet godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2021
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: felles utdanningsprøve for skiinstruktører
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
Tollsikkerhetstiltak knyttet til vareførselen mellom Norge og EU (2009)
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om minstekravet til innhold av samarbeidsavtaler med tredjeland
Innskuddsgarantidirektivet 2014: utfyllende bestemmelser om beregning av tapsabsorberings- og rekapitaliseringsbeløp
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania

Sider