Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av lamper
27.01.1998
Veterinærkontroll ved import av animalske produkter fra tredjeland
18.12.1997
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner
16.12.1997
Postdirektivet (første): utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet
15.12.1997
Deltidsdirektivet
15.12.1997
Førstegangsvurdering og markedsføring av nye næringsmidler
29.07.1997
Fjernsynsdirektivet: endringsbestemmelser
30.06.1997
Bestemmelser om trykkutstyr
29.05.1997
Fjernsalgsdirektivet
20.05.1997
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av oppvaskmaskiner
16.04.1997
Tillatelser og individuelle lisenser for teletjenester
10.04.1997
Erstatningsordninger for investorer
03.03.1997
Ny mat-forordningen 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser
27.01.1997
Likebehandling av menn og kvinner i yrkesbaserte trygdeordninger
20.12.1996
Skipsutstyrsdirektivet 1996
20.12.1996
Elektrisitetsdirektivet 1996 (første): felles regler for det indre marked for elektrisk kraft (til 30.6.2004)
19.12.1996
Sertifikater for dyr og animalske produkter
17.12.1996
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av vaskemaskiner (endring)
17.12.1996
Utsendingsdirektivet
16.12.1996
Metoder til bestemmelse av fibersammensetning av tekstilprodukter
16.12.1996
Seveso I-direktivet 1996: Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
09.12.1996
Befraktningsordninger og fraktrater for godstransport på innlands vannveier
19.11.1996
Adgang til markedet for lufthavnrelaterte tjenester
15.10.1996
Energimerking av kombinerte vaskemaskiner og tørketromler
19.09.1996
Lagring av polyklorerte bifenyl og polyklorerte terfenyl (PCB og PCT)
16.09.1996
Energieffektivitetskrav til kjøleskap og -frysere
03.09.1996
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner
25.07.1996
Supplerende beskyttelsessertifikat for plantelegemidler
23.07.1996
Referanseorganet for vurdering av renrasede avlsdyr av storfe: Interbull
23.07.1996
Rammeavtale om foreldrepermisjon
03.06.1996
Kjæledyrforordningen 2003 om forflytning av kjæledyr
26.05.1996
Kontroll av restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter
29.04.1996
Forbud mot bruk av stoffer med hormonell virkning innen husdyrhold
29.04.1996
Databasedirektivet: rettslig vern av databaser
11.03.1996
Personverndirektivet 1995
24.10.1995
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods
06.10.1995
Transitt av naturgass gjennom overføringsnett: ajourføring av liste
26.09.1995
Standardformat for visum
29.05.1995
Heisedirektivet
29.05.1995
Energimerking av husholdningsvaskemaskiner
23.05.1995
Energimerking av tørketromler
23.05.1995
Registrering i Fellesskapet av import og leveranser av råolje
20.02.1995
Avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået
10.02.1995
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser
20.01.1995
Utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) fra lagring og distribusjon av bensin
20.12.1994
Emballasjedirektivet 1994
20.12.1994
Veitransport av farlig gods
21.11.1994
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)
18.07.1994
Fritidsbåtdirektivet 1994
16.06.1994
Oljedirektivet: vilkår for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner
30.05.1994
Innskuddsgarantidirektivet 1994
30.05.1994
Merking av materialer brukt i fottøy
23.03.1994
Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser
23.03.1994
Avlivningsdirektivet 1993 om dyrevelferd ved slakting
22.12.1993
Satellitt- og kabeldirektivet: om opphavsrett og nærstående rettigheter
27.09.1993
Det europeiske byrå for legemiddelvurdering (EMA)
22.07.1993
Rådsdirektiv 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av visse direktiver for maskiner, måleinstrumenter, elektrisk utstyr m.m.
22.07.1993
Markedsføring av høyteknologiske bioteknologiske legemidler
14.06.1993
Medisinsk utstyrsdirektivet 1993
14.06.1993
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne
05.04.1993
Markedsføring av og kontroll med eksplosive varer til sivil bruk
05.04.1993
Anerkjenning av status til visse medlemsstater eller regioner som offisielt fri for brucellose
21.12.1992
Svangerskapsdirektivet
19.12.1992
Krav til dyrehelse og folkehelse ved handel med og innførsel av animalske produkter
17.12.1992
Avfall fra titandioksidindustrien
15.12.1992
Kabotasjeforordningen: tjenesteyting innen sjøtransport
07.12.1992
Kombinert transportdirektivet
07.12.1992
Tredje livsforsikringsdirektiv (1992)
10.11.1992
Vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse i boringsrelatert utvinningsindustri
03.11.1992
Energimerkedirektivet 1992: merking av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk
22.09.1992
Innføring av tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe
14.07.1992
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv
13.07.1992
Databaserte veterinærrutiner ved importkontroll
13.07.1992
Byggeplassdirektivet om arbeidsmiljø på byggeplasser
24.06.1992
Anskaffelsesdirektivet
18.06.1992
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler
18.06.1992
Tredje skade- og livsforsikringsdirektiv om annen forsikring enn livsforsikring
18.06.1992
Krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som drives med flytende eller gassformig brensel
21.05.1992
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer
31.03.1992
Innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon
25.02.1992
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap og frysere
21.01.1992
Miljørapporteringsdirektivet
23.12.1991
Statistikk om industriproduksjon
19.12.1991
Harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart
16.12.1991
Gjensidig godkjenning av nasjonale skipsførersertifikat på innlands vannveier
16.12.1991
Bilbeltedirektivet
16.12.1991
Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk
12.12.1991
Dyrevern under transport
19.11.1991
Arbeidsgivers plikt til å informere arbeidstakeren om vilkårene i arbeidsavtalen
14.10.1991
Unntaksbestemmelser om helse ved produksjon og slag av ferskt kjøtt
29.07.1991
Utvikling av Fellesskapets jernbaner
29.07.1991
Førerkortdirektivet 1991
29.07.1991
Veterinærkontroll ved innførsel av dyr fra tredjeland
15.07.1991
Arbeidsmiljøforhold for ansatte i bemanningsbransjen
25.06.1991
Våpendirektivet 1991
18.06.1991
Frekvensbånd for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT)
03.06.1991
Transitt av naturgass gjennom overføringsnett
31.05.1991
Avløpsdirektivet
21.05.1991
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer
14.05.1991
Vilkår for avl og avstamning ved markedsføring av renrasede dyr
25.03.1991
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit
28.01.1991
Elektrisitettransittdirektivet (til 30.6.2004)
29.10.1990
Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien
29.06.1990
Veterinærkontroll og avlskontroll innen EU
26.06.1990
Nødvaksinasjon i forbindelse med utbrudd av munn- og klovsyke
26.06.1990
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra griser
26.06.1990
Krav til dyrehelse ved transport og innførsel av dyr av hestefamilien
26.06.1990
Avl og avstamning ved handel med dyr av hestefamilien
26.06.1990
Konkurranser med dyr av hestefamilien: handel og deltakelse
26.06.1990
Aktive implanterbare medisinske innretninger
20.06.1990
Pakkereisedirektivet 1990
13.06.1990
Ansvarsforsikring for motorvogn (3. rådsdirektiv)
14.05.1990
Det europeiske miljøvernbyrå (EEA)
07.05.1990
Innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer
23.04.1990
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr
26.03.1990
Håndhevelsesdirektivet 1989 om klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp
21.12.1989
Filialdirektivet (11. selskapsdirektiv)
21.12.1989
Byggevaredirektivet 1989
21.12.1989
PVU-direktivet 1989 om personlig verneutstyr
21.12.1989
Veterinærkontrolldirektivet
11.12.1989
Støy fra sivile overlydsfly
04.12.1989
Bruk av personlig verneutstyr
30.11.1989
Bistand og samarbeid om anvendelse av veterinær- og avlsbestemmelsene
21.11.1989
Fjernsynsdirektivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet
03.10.1989
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av embryoer fra storfe
25.09.1989
Arbeidsmiljødirektivet: tiltak for økt sikkerhet og helse på arbeidsplassen
12.06.1989
Renrasede avlsdyr av sau og geit
30.05.1989
BNP-direktivet: harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser
13.02.1989
Transparensdirektivet om innsyn i prisbestemmelsene for legemidler
21.12.1988
Varemerkedirektivet 1989
21.12.1988
Avlstekniske standarder for svin
19.12.1988
Kapitalbevegelsesdirektivet
24.06.1988
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dypfryst sæd fra storfe
14.06.1988
Frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem (GSM-direktivet)
25.06.1987
Næringsmiddelimitasjonsdirektivet: farlige produkter som kan forveksles med matvarer
25.06.1987
Miljøforurensning fra asbest
19.03.1987
Illoyal priskonkurranse innen sjøtransport
22.12.1986
Handelsagentdirektivet
18.12.1986
Rettslig vern av halvlederprodukters kretsmønstre
16.12.1986
Lik behandling av menn og kvinner i selvstendig næringsvirksomhet
11.12.1986
Miljøbestemmelser om slam fra renseanlegg i landbruket
12.06.1986
Bruk av fartsskriver innen veitransport
20.12.1985
Dørsalgdirektivet
20.12.1985
Produktansvarsdirektivet
25.07.1985
Miljøvirkningsdirektivet 1985
27.06.1985
Ansvarsforsikring for motorvogn (2. rådsdirektiv)
30.12.1983
Konsernregnskapsdirektivet (7. selskapsdirektiv)
13.06.1983
Fisjonsdirektivet (6. selskapsdirektiv) om fisjon av selskaper av ASA-typen
17.12.1982
Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål (endring)
10.12.1982
Miljøovervåkning og kontroll av utslipp fra titandioksidindustrien
03.12.1982
Direktiv om måleenheter
20.12.1979
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn
19.12.1978
Årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv)
25.07.1978
Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål
13.02.1978
Skolegang for barn av vandrearbeidere
25.07.1977
Renrasede avlsdyr av storfe
25.07.1977
Advokattjenestedirektivet
22.03.1977
Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen
13.12.1976
Felles bestemmelser for trykkbeholdere og metoder for å kontrollere dem
27.07.1976
Kosmetikkdirektivet 1976
27.07.1976
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren (endring)
04.05.1976
Aerosoldirektivet om spraybokser
20.05.1975
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren
18.05.1972
Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv)
24.04.1972
Krystalglassdirektivet
15.12.1969
Stoffdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
27.06.1967
Omsetning av frø fra fôrvekster
14.06.1966
Omsetning av såkorn
14.06.1966
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin
26.06.1964
Godkjenning av tinktur av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
17.10.0218
Avslag på fornyet godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om minstekravet til innhold av samarbeidsavtaler med tredjeland
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring av gjennomføringsbestemmelser om kontrollorgan i Storbritannia og andre tredjeland
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: felles utdanningsprøve for skiinstruktører
Tollsikkerhetstiltak knyttet til vareførselen mellom Norge og EU (2021)
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Visumbestemmelser i forbindelse med brexit
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om elementer som er felles for flere datasett
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for buprofezin m.fl.
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Tollsikkerhetstiltak knyttet til vareførselen mellom Norge og EU (2009)
Avtale om trygdekoordinering for britiske statsborgere (trianguleringsavtalen)

Sider