Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Kapitalkravsdirektivet 2006 (CRD I) om krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad
14.06.2006
Avfallstransportforordningen
14.06.2006
Regler for årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse bedrifter, banker og forsikringsselskaper
14.06.2006
Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon
14.06.2006
Markedsføring av biocidprodukter
29.05.2006
EUs referenselaboratorier for mat, fôr og dyrehelse
23.05.2006
Fluorgassforordningen 2006: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
17.05.2006
Utslipp fra klimaanlegg i motorkjøretøyer
17.05.2006
Eurovignettdirektivet (endringer 2006): avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur
17.05.2006
Maskindirektivet 2006
17.05.2006
Fremme av elektrisitet fra land til bruk på skip som ligger til kai
08.05.2006
Overvåking av overførbare spongiforme encefalopatier og spesifisert risikomateriale av storfe i Sverige
04.05.2006
Unntak for bruk av bly
21.04.2006
Interoperabilitet i det transeuropeiske jernbanenettet: drift og trafikkstyring
18.04.2006
Vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
07.04.2006
Eksponering av arbeidstakere for kunstig optisk stråling
05.04.2006
Avfallsdirektivet
05.04.2006
Flygelederdirektivet 2006 om sertifisering av flygeledere
05.04.2006
Markedsføringstillatelse gitt med særlige vilkår av humanmedisinske legemidler
29.03.2006
Sikerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud
22.03.2006
Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene
15.03.2006
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet
15.03.2006
Rådgivende høynivågruppe for gjennomføring og utvikling av i2010-strategien
15.03.2006
Mineralavfallsdirektivet: håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
15.03.2006
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport
15.03.2006
Klasser for branntekniske egenskaper for visse byggevarer
06.03.2006
Attestasjon av overensstemmelse med produktkrav for gulvbelegg
01.03.2006
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler
23.02.2006
Vannforurensningsdirektivet
15.02.2006
IMS-koden for sikker skipsfart
15.02.2006
Godkjenning av den italienske storfedatabasen som fullt ut operativ
12.02.2006
Celler og vev - tilleggsdirektiv 1
08.02.2006
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr
01.02.2006
Forsyningssikkerhetsdirektivet for elektrisitet
18.01.2006
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei
18.01.2006
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer
18.01.2006
Forlengelse av tidsfristen for å sette øremerker på visse storfe
18.01.2006
Kontroll av fugleinfluensa
20.12.2005
Bruk av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz
20.12.2005
Gebyrer ved bistand til små og mellomstore virksomheter fra Det europeiske legemiddelkontor (EMEA)
15.12.2005
Svartelistingsforordningen: luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet
14.12.2005
Endret bruk av frekvensbåndet 169,4–169,8125 MHz
14.12.2005
Gjennomføring av hygienepakken
05.12.2005
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
05.12.2005
Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken"
05.12.2005
Begrensninger på bruk av polysyklisk aromatisk hydrokarbon i mykningsoljer og dekk
16.11.2005
Filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet
16.11.2005
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
15.11.2005
Fastsettelse av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
14.11.2005
Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia
08.11.2005
Motorkjøretøyers gjenbrukelighet
26.10.2005
Hvitvaskingsdirektivet 2005 (tredje) om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
26.10.2005
Fusjonsdirektivet 2005 (10. selskapsdirektiv) om sammenslutning av selskaper over landegrensene
26.10.2005
Styrket sikkerhet i havner
26.10.2005
Ekspertgruppe for elektronisk handel
24.10.2005
Forebygging av salmonella i kjøtt og egg
14.10.2005
Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser
10.10.2005
Kvalitetssystemer for blodbanker
30.09.2005
Adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk
28.09.2005
Regnskapsmessig skille og kostnadsorientering i telereguleringen
19.09.2005
Seter, setefester og hodestøtter i motorvogner
07.09.2005
Skipsforurensningsdirektivet
07.09.2005
Harmoniserte elveinformasjonstjenester for kanaltrafikk
07.09.2005
Statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak
07.09.2005
Gjensidig godkjenning av maritime sertifikater
07.09.2005
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
07.09.2005
Forankring av bilbelter
07.09.2005
Økologisk tilstand under vanndirektivet: lokaliteter for interkalibreringsnettverk
17.08.2005
Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring)
05.08.2005
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika
27.07.2005
Anvendelse av mobile arbeidstakere i grenseoverskridende tjenester i jernbanesektoren
18.07.2005
Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk
11.07.2005
Økodesigndirektivet 2005 om krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter
06.07.2005
Svoveldirektivet 1999: endringsbestemmelser 2005 om svovel i brennstoff for skip
06.07.2005
Viderebruksdirektivet 2003 (PSI) om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor
10.06.2005
Identifikasjonssystem for storfe som holdes for kulturelle eller historiske formål
27.05.2005
Handelspraksisdirektivet om urimelig handelspraksis overfor forbrukere
11.05.2005
Sikrere bruk av internett (2005-2008)
11.05.2005
Ansvarsforsikring for motorvogn (5. motorvognforsikringsdirektiv)
11.05.2005
Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
04.05.2005
Minimumsopplæring av sjøfolk: lister over godkjente beviser
07.04.2005
God klinisk praksis i forbindelse med utprøvingspreparater til bruk på mennesker
05.04.2005
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaet for databasesystemet
22.03.2005
Opprettelse av en nettbasert informasjons- og koordineringstjeneste for migrasjonsmyndighetene (ICOnet)
16.03.2005
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om overgangsordninger for nye EU-medlemsstater
09.03.2005
Organisasjonsstruktur for komiteer på området finansielle tjenester
05.03.2005
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer
23.02.2005
Fjerning eller bruk av animalske biprodukter
19.01.2005
Transport av animalske biprodukter
19.01.2005
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer
17.01.2005
Fôrhygieneforordningen
12.01.2005
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer
12.01.2005
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til tredjeland
27.12.2004
Samarbeid mellom organisasjoner under Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
23.12.2004
Dyrevern under transport og tilknyttet virksomhet
22.12.2004
Registersystem for CO2-kvotehandel
21.12.2004
Innholdet i luft av tungmetaller og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
15.12.2004
Elektromagnetisk kompatibilitet
15.12.2004
Fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass)
15.12.2004
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer
15.12.2004
Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester
13.12.2004
Sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter
13.12.2004
Endring til forordningen om ozonreduserende stoffer
03.12.2004
Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser 2004 om handel med utslippskvoter for klimagasser
27.10.2004
Emballasjeforordningen 2004 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler
27.10.2004
Forbrukersamarbeidsforordningen 2004 om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene
27.10.2004
Det europeiske grensekontrollbyrået (FRONTEX)
26.10.2004
Utvidelse av maksimumsperioden for merking av storfe i naturreservater i Nederland
22.10.2004
Prøvetaking og påvisning av genmodifiserte organismer og materiale framstilt av slike
04.10.2004
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester (ERG)
14.09.2004
Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
16.08.2004
Dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe: gjennomføringsbestemmelser om tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt
15.07.2004
Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Egnos)
12.07.2004
Bruk av 79 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr til biler
08.07.2004
VIS-vedtaket 2004: innføring av visuminformasjonsssystemet
08.06.2004
Overføring av personopplysninger til USA
14.05.2004
Nye og eksisterende genmodifiserte matvarer og fôrstoffer
06.05.2004
Prospektforordningen 2003 for verdipapirer: gjennomføringsbestemmelser
29.04.2004
Tunneldirektivet
29.04.2004
Trygdeforordningen 2004
29.04.2004
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
29.04.2004
Krisehåndteringsplan for næringsmiddel- og fôrtrygghet
29.04.2004
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
29.04.2004
Kontrollforordningen 2004 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
29.04.2004
Persistente organiske forbindelser (POPs)
29.04.2004
Næringsmiddelhygieneforordningen
29.04.2004
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold
29.04.2004
Transportørers plikt til å oversende passasjeropplysninger
29.04.2004
Kreftdirektivet om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener
29.04.2004
Utvikling av Fellesskapets jernbaner: endringsbestemmelser
29.04.2004
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
29.04.2004
Bompengedirektivet 2004 (EETS): elektroniske bompengesystemer i EU
29.04.2004
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2004
29.04.2004
Overføring av personopplysninger til Isle of Man
28.04.2004
Implementering av toppnivådomenet .eu
28.04.2004
Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr
26.04.2004
Malingsdirektivet: Utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler i maling og lakk
21.04.2004
Saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte: gjennomføringsbestemmelser
21.04.2004
Statistikk om informasjonssamfunnet
21.04.2004
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv)
21.04.2004
Forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører
21.04.2004
Miljøansvarsdirektivet
21.04.2004
EU-programmet for elektroniske offentlige tjenester til forvaltingen, foretak og borgere (IDABC) (2004-2009)
21.04.2004
Næringsmiddelhygiene for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
21.04.2004
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser
21.04.2004
Det europeiske smittevernbyrået (ECDC)
21.04.2004
Verdipapirmarkedsdirektivet 2004 (MiFID I)
21.04.2004
Tilsyn med foretakssammenslutninger
07.04.2004
Bruk av humane vev og celler i humanmedisin
31.03.2004
Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler
31.03.2004
Forenklet godkjenningsprosedyre for tradisjonelle plantelegemidler
31.03.2004
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr
31.03.2004
Forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg
31.03.2004
Forsyningsvirksomhetdirektivet 2004 om offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester
31.03.2004
Legemidler for mennesker
31.03.2004
Måleinstrumentdirektivet 2004
31.03.2004
Veterinærlegemiddeldirektivet 2001: endringsbestemmelser om legemidler til dyr
31.03.2004
Innkjøpsdirektivet 2004
31.03.2004
Øremerker, pass og dyreholdsjournaler for storfe
29.03.2004
Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker: gjennomføringsbestemmelser om tekniske krav
22.03.2004
Tidsfrister og skjemamodell for rapportering innen storfesektoren
17.03.2004
Luftromsforordningen: om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom
10.03.2004
Samvirkingsforordningen for det felles europeiske luftrom
10.03.2004
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA)
10.03.2004
Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom
10.03.2004
Luftfartstjenesteforordningen: yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom
10.03.2004
Beskyttelsestiltak overfor visse levende dyr og animalske produkter fra Albania
02.03.2004
Registrering av opplysninger om genmodifiserte organismer
23.02.2004
Farlige stoffer: tilsyn med og kontroll av god laboratoriepraksis (GLP)
20.02.2004
Prosedyre for endring av Sirene-håndboken
19.02.2004
Omsetning av utgangsstoffer for narkotika
11.02.2004
Kraftvarmedirektivet (CPH): fremme av kraftvarme basert på etterspørsel etter nyttevarme på det indre energimarked
11.02.2004
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
11.02.2004
Flypassasjerforordningen 2004
11.02.2004
Farlige stoffer: harmonisert regelverk for god laboratoriepraksis (GLP)
11.02.2004
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser
29.01.2004
Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater
22.01.2004
Fusjonsforordningen 2004
20.01.2004
Etablering av et system for unike koder for genmodifiserte organismer
14.01.2004
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien
06.01.2004
Merking, registrering og rapportering av småfe
17.12.2003
Seveso II-direktivet 2003 om kontroll med farlige stoffer og faren for storulykker: endringsbestemmelser
16.12.2003
WEEE-direktivet: kassering av elektriske og elektroniske produkter: endringsbestemmelser
08.12.2003
Statistikk om landbruksregnskaper
05.12.2003
Munn- og klovsykedirektivet: tiltak for bekjempelse av munn- og klovvsyke
29.11.2003
Overføring av personopplysninger til Guernsey
21.11.2003
Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer
20.11.2003
Kartlegging av zoonoser
17.11.2003
Kontroll av salmonella og andre smittestoffer i næringsmidler
17.11.2003
Opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass
11.11.2003
Opprettelse av Det europeiske bankutvalg
05.11.2003
Endringer vedrørende Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
05.11.2003
Den europeiske komité for bankspørsmål
05.11.2003
Endringer vedrørende Den europeiske verdipapirkomité
05.11.2003
Opprettelse av Den europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner
05.11.2003
Opprettelse av Den europeiske tilsynskomité for forsikring og tjenestepensjoner (CEIOPS)
05.11.2003
Prospektdirektivet om verdipapirer
04.11.2003
Arbeidstidsdirektivet
04.11.2003
Kvotehandelsdirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter
13.10.2003
Gjødselforordningen 2003
13.10.2003

Sider