Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Omsetning av visse animalske biprodukter
28.06.2007
Økologiforordningen 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter
28.06.2007
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett
27.06.2007
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
26.06.2007
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
25.06.2007
Miljømerking av vaskemaskiner, innendørs maling og lakk, madrasser, kopierings- og trykkpapir og lyspærer
21.06.2007
Typegodkjenning av motorvogner og tilhengere
21.06.2007
Lekkasje fra klimaanlegg i kjøretøyer
21.06.2007
Miljømerking av såpe, sjampo og hårbalsam
21.06.2007
Statistikk om foretak med utenlandske eierinteresser
20.06.2007
Rapportering om gjennomføring av direktivene om helse og sikkerhet på arbeidsplassen
20.06.2007
EU-programmet Daphne III (2007-2013): Bekjempelse av vold mot barn, undom og kvinner
20.06.2007
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
20.06.2007
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: anerkjente organisasjoner
19.06.2007
Montering av belysning og lyssignalordninger på motorkjøretøy og tilhengere
18.06.2007
Godkjenning av et gjæringsprodukt som fôrtilsetningsstoff for melkekuer
15.06.2007
Godkjenning av en ny anvendelse av et fôrtilsetningsstoff for smågris og slaktesvin
15.06.2007
Støynivå og avgassystem for motordrevne kjøretøy
14.06.2007
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser
14.06.2007
Forbud mot markedsføring av produkter fra UK fra storfe født og oppfostret før 1.8.96
14.06.2007
Konjunkturstatistikk med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper
14.06.2007
Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler
14.06.2007
Felles europeisk format for sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak
13.06.2007
Andre generasjon av Schengen informasjonssystem (SIS II)
12.06.2007
Reduksjon av forekomst av salmonella i slaktekylling
12.06.2007
Overvåkning av antimikrobiell resistens hos salmonella i fjørfe og svin
12.06.2007
Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
11.06.2007
Land som erklæres fri for småfebrucellose (Romania) og storfebrucellose (Slovenia)
11.06.2007
Åpenhet om priser på gass og elektrisitet til sluttbrukere i industrien
07.06.2007
Kortkjedede klorerte parafiner
07.06.2007
Underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter
07.06.2007
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff (inaktivert selenberiket gjær)
07.06.2007
Internasjonale regnskapsstandarder
01.06.2007
Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem
01.06.2007
Internasjonale regnskapsstandarder
01.06.2007
Avgifter og gebyrer f.o.m. 1.6.2007 pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
31.05.2007
Merking og markedsføring av næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon
30.05.2007
Stambøker for storfe
29.05.2007
Grenseverdier for enkelte plantevernmidler
25.05.2007
Handel med fôrblandinger
23.05.2007
EUs yttergrensefond (2007-2013)
23.05.2007
Markedsføring av pyrotekniske produkter
23.05.2007
Endring av sperresoner i forbindelse med blåtunge
22.05.2007
Endring av sperresoner i forbindelse med blåtunge
21.05.2007
Nasjonal kontrollplan for fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd
21.05.2007
Tilgang til opplysninger om bruken av frekvenser
16.05.2007
Grenseverdier for visse plantevernmidler
15.05.2007
Klassifisering av byggevarer (inkl. trefiberbaserte plater) mht. branntekniske egenskaper
15.05.2007
Permanent godkjenning av et fôrtilsetningsstoff for slaktesvin
10.05.2007
Test- og opplysningskrav for importører eller produsenter av visse farlige stoffer
08.05.2007
Forlenget overgangstid for næringsstoffer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov
07.05.2007
Maksimalgrenseverdi for restkonsentrasjoner av et fôrtilsetningsstoff for slaktekylling
07.05.2007
EUs finansieringsordning for sivil krisehåndtering (2007-2013)
05.05.2007
Øvre grenseverdi for restmengder av tilsetningsstoffet Salinomax 120G i fôrvarer
04.05.2007
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff for smågris
04.05.2007
Overvåking av akrylamid i mat
03.05.2007
Fritak for Storbritannia for visse forpliktelser vedrørende omsetning av grønnsaksfrø
02.05.2007
Import av animalske produkter
27.04.2007
Dyrehelsemessige tiltak vedrørende handel med levende bier
26.04.2007
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
25.04.2007
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial omsorg (ESSPROS)
25.04.2007
Fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrog for oljetankskip
25.04.2007
Oppdatering av listen over veterinære grensekontrollstasjoner i EU
19.04.2007
Tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter
17.04.2007
Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner
17.04.2007
Overvåkningsprogrammer vedrørende fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler
13.04.2007
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: rapporteringsskjema
12.04.2007
Barnesikring av lightere
12.04.2007
Restriksjonssoner i forbindelse med blåtunge
11.04.2007
Oppføring av diklofluanid som aktivt stoff (biocid)
03.04.2007
Overholdelse av grenseverdiene for rester av plantevernmidler i og på korn
03.04.2007
Skrulokkforordningen: migrasjonsgrenser for enkelte plastmyknere brukt i pakningen til skrulokk
02.04.2007
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler
02.04.2007
Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
02.04.2007
Overvåking av furan i mat
28.03.2007
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler
27.03.2007
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat
27.03.2007
Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
27.03.2007
Registrering av motorvogner med opprinnelse i en annen medlemsstat
24.03.2007
Import av fugler
23.03.2007
Begrensninger av utslippene av flyktige organiske forbindelser
22.03.2007
Erklæring om visse regioner og provinser som er fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose
22.03.2007
Opprettelse av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
19.03.2007
Defininsjoner vedrørende verdipapirfond
19.03.2007
Overvåking av Chronic Wasting Disease (CWD) i hjortedyr
19.03.2007
Ytre fremstående deler på motordrevne kjøretøyer
14.03.2007
Inspiredirektivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon
14.03.2007
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
13.03.2007
Krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer
08.03.2007
Rapportering om gjennomføringen av avfallsdirektiver
06.03.2007
Opprettelse av et EU-team for veterinærberedskap i forbindelse med visse dyresykdommer
28.02.2007
Betingelser for fritak fra uttransportforbudet i forbindelse med risiko for smitteoverføring av blåtunge
28.02.2007
Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring
27.02.2007
Tiltak som skal settes iverk i en risikosone etter utbrudd av smittsomt blæreutslett hos gris
21.02.2007
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi
21.02.2007
Reservasjon av telefonnummerserien som begynner med 116 for tjenester av samfunnsmessig betydning
15.02.2007
Bruk av 2 GHz-frekvensbåndene for satellittbaserte mobiltjenester
14.02.2007
Bruk av radiospektrum i 5 GHz-båndet for trådløse nett
12.02.2007
Fibermerking av tekstilprodukter: elastolefin
02.02.2007
Analyser av tekstilfiberblandinger: tilføyelse av fibertypen "elastolefin"
01.02.2007
Forordningen om komiteen for sjøsikkerhet og forurensning fra skip (COSS) (endring)
30.01.2007
Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
22.12.2006
Materialer og artikler som er ment for å komme i kontakt med næringsmidler
22.12.2006
Samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning
22.12.2006
Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
22.12.2006
Gebyrer til EUs referanselaboratorium for genetisk modifiserte organismer
22.12.2006
Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
22.12.2006
Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
22.12.2006
Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
22.12.2006
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr
22.12.2006
Standardisering innen sektorene informasjonsteknologi og telekommunikasjon
22.12.2006
Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
22.12.2006
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn
22.12.2006
Effektivitet ved kombinert produksjon av varme og elektrisitet
21.12.2006
Økologiforordningen 1991 (endringer 2006) om økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler: endringsbestemmelser
21.12.2006
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler i næringsmidler
20.12.2006
Påstandsforordningen for matvarer
20.12.2006
Audiovisuelle tjenester og online-informasjonstjenester: beskyttelse av mindreårige
20.12.2006
Harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart luftfart
20.12.2006
SIS II-forordningen: opprettelse, drift og bruk av annen generasjon av Schengen-informasjonssystemet
20.12.2006
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter
20.12.2006
Legemidler til barn (pediatriforordningen): endringsbestemmelser
20.12.2006
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Kapasitet"
19.12.2006
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet for Det felles forskningssenter
19.12.2006
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Ideer"
19.12.2006
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler
19.12.2006
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Mennesker"
19.12.2006
Prøvetakingsmetoder og analysemetoder ved kontroll av nitratinnholdet i næringsmidler
19.12.2006
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Samarbeid"
19.12.2006
EU-programmet for forbrukerpolitikk (2007-2013)
18.12.2006
EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013)
18.12.2006
Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei
18.12.2006
Flerårlig finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås tiltak mot oljeforurensning
18.12.2006
Kjemikaliedirektivet REACH: klassifisering og merking av farlige stoffer
18.12.2006
Rapportering om ilandføring av fiskerivarer
18.12.2006
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
18.12.2006
Nøkkelkompetanser for livslang læring
18.12.2006
Europeisk kvalitetspakt om mobilitet innen utdanning
18.12.2006
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten
16.12.2006
Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe
15.12.2006
Biocidforordningen: endringsbestemmelser
14.12.2006
Sammenlignende prøver og analyser av frø og formeringsmateriale av asparges
14.12.2006
Lavspenningsdirektivet 2006
12.12.2006
Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter
12.12.2006
Førerkortdirektivet 2006
12.12.2006
Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett
12.12.2006
Reklamedirektivet: villedende og sammenlignende reklame
12.12.2006
Grunnvannsdirektivet
12.12.2006
Legemidler til barn (pediatriforordningen)
12.12.2006
EUs kulturprogram (2007-2013)
12.12.2006
Sikkerhetsutvalg for satellittnavigasjonssystemene Galileo og Egnos
12.12.2006
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier
12.12.2006
Harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil luftfart
12.12.2006
Tjenestedirektivet
12.12.2006
Unntak fra reseptplikt for visse legemidler til næringsmiddelproduserene dyr
11.12.2006
Reinleikskriterium for søtstoff i næringsmiddel
08.12.2006
Renhetskriterier for tilsetningsstoffer i næringsmidler
08.12.2006
Endring til forordningen om ozonreduserende stoffer
04.12.2006
Harmonisering av frekvensressurser i UHF-båndet til RFID-utstyr for trådløs identifikasjon
23.11.2006
Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
23.11.2006
Endring av energidirektiver på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse
20.11.2006
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser ved Bulgarias og Romanias tiltredelse til EU
20.11.2006
EU-programmet Aktiv ungdom (2007-2013)
15.11.2006
EU-programmet Media 2007
15.11.2006
EU-programmet om livslang læring (2007-2013)
15.11.2006
Pengeoverføringsforordningen 2006: opplysninger om betaleren ved overføring av penger
15.11.2006
Opplysninger ved inspeksjon av dyrebesetninger
14.11.2006
Unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i klimagassutslipp
13.11.2006
Adgang til nettet for utveksling av elektrisitet over landegrenser
09.11.2006
Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr
09.11.2006
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
06.11.2006
Import fra tredjeland av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer
06.11.2006
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
06.11.2006
Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken"
06.11.2006
Gjennomføring av "hygienepakken"
06.11.2006
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
06.11.2006
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
06.11.2006
Miljømerking av jordforbedringsmidler inkludert krav til vurdering og kontrol
03.11.2006
Klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper
27.10.2006
Omsetningstillatelse for visse morsmelkerstatninger
26.10.2006
Celler og vev - tilleggsdirektiv 2
24.10.2006
Fiskehelsedirektivet
24.10.2006
EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP (2007-2013)
24.10.2006
EU-programmet Marco Polo II (2007-2013)
24.10.2006
EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet - Progress (2007–2013)
24.10.2006
Endring av visse direktiver vedrørende energi på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse
23.10.2006
Registrering av verpehønsebesetning: endringer for Bulgaria og Romania
23.10.2006
Bruk av bly og kadmium i elektriske og elektroniske produkter
12.10.2006
Bruk av seksverdig krom i elektrisk og elektronisk utstyr
12.10.2006
Bruk av bly i krystallglass i elektrisk og elektronisk utstyr
12.10.2006
Klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper for gipsplater
05.10.2006
Offentlig kontroll av dyrefôr- og næringsmidler
29.09.2006
Lovgivning for kosmetiske produkter
29.09.2006
Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer og ti års godkjenning for et koksidiostatikum
29.09.2006
Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen: endringsbestemmelser
06.09.2006
Batteridirektivet
06.09.2006
Retningslinjer for de transeuropeiske nett på energiområdet
06.09.2006
Klassifisering av produkter til byggverk for branntekniske egenskaper
04.09.2006
Digitalisering og online-tilgjengelighet til kulturelt materiale og digital bevaring
24.08.2006
Hindring og reduksjon av fusarium-toksiner i korn og kornprodukter
17.08.2006

Sider