Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler
19.02.2008
Import til konsum av fiskevarer fra tredjeland
18.02.2008
Markedsføring av biocidproduktet etofenprox
15.02.2008
Bruk av glyoxal i kosmetiske produkter
15.02.2008
Markedsføring av biocidproduktet clothianidin
15.02.2008
Import til Fellesskapet av embryoer fra kyr: godkjente embryoinnsamlingsteam og -produksjonsteam i tredjeland
14.02.2008
Økologisk produksjonsmetode og merking av landbruksprodukter
12.02.2008
Import av oksesæd
07.02.2008
Overvåkingsprogram for rester av plantevernmidler i og på korn
04.02.2008
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog
01.02.2008
Import av visse fugler til EU: godkjente karantenefasiliteter i Spania, Tsjekkia og Tyskland
30.01.2008
Regioner som er fri for brucella (Italia), storfetuberkulose (Italia) og storfeleukose (Polen)
30.01.2008
Tilleggsopplysninger ved merking av matvarer (kodifisering)
30.01.2008
Endringer av forordning om skjemaer for notifikasjon av støtte
30.01.2008
Grenseverdier for rester av plantevernmidler
29.01.2008
Slovakias planer for bekjempelse av klassisk svinepest hos villsvin
28.01.2008
Bulgarias planer for 2008 for bekjempelse av klassisk svinepest hos villsvin
25.01.2008
Forekomst av veterinærlegemiddelet dinoproston i næringsmidler
24.01.2008
Unntak for bruk av bly og kadmium i elektriske og elektroniske produkter
24.01.2008
Tiltak mot munn- og klovsyke på Kypros
17.01.2008
Synsfelt og vindusviskere for traktorer
15.01.2008
Fellesskapsprogram for merking av energieffektivt kontorutstyr
15.01.2008
IPPC-direktivet: integrert forebygging og bekjempelse av forurensing
15.01.2008
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2008)
15.01.2008
Ernærings- og helsepåstander på matvarer
15.01.2008
Felles normer for luftfartssikkerhet
11.01.2008
Det europeiske system for integrert statistikk om sosial beskyttelse (ESSPROS)
08.01.2008
Justering av forpliktelsene til å tilby overføringskapasitet i telenettet
21.12.2007
Bevegelseshemmede og togtrafikk
21.12.2007
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater
21.12.2007
Planene for 2008 for utryddelse av svinepest hos villsvin og vaksinering av villsvin og svinebesetninger Romania
21.12.2007
Fjerning eller bruk av animalske biprodukter
21.12.2007
Sikkerhet i jernbanetunneler
20.12.2007
Interoperabilitet i europeisk jernbaneinfrastruktur
20.12.2007
Kontroll av peanøtter forut for eksport fra USA til Europa
20.12.2007
EUs felles teknologiinitiativ for nanoelektronikk - ENIAC
20.12.2007
Import fra visse tredjestater av fotografisk gelatin
20.12.2007
EUs ordning for katastrofeberedskap
20.12.2007
EUs felles teknologiinitiativ for innvevd IKT - ARTEMIS
20.12.2007
Tildeling av EUs miljømerke
20.12.2007
Godkjenningsvilkår for fôrtilsetningsstoffer som tilhører gruppen koksidiostatika og andre medisinske stoffer
19.12.2007
Godkjennelse av visse fôrtilsetningsstoffer
19.12.2007
Godkjenning av ny anvendelse av Bonvital som fôrtilsetningsstoff
19.12.2007
Kontroll av lekkasjer av fluorholdige drivhusgasser fra klimaanlegg og kjøle- og varmepumpeutstyr
19.12.2007
Lekkasjekontroller ved brannslukkingsanlegg som inneholder fluorinerte klimagasser
18.12.2007
Inkludering av SARS, aviær influensa og West Nile-virus i liste over smittbare sykdommer
18.12.2007
Bulgarias program for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av høns
18.12.2007
Romanias program for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av avlshøns
18.12.2007
Ny bruk av enzympreparatet Ronozyme
18.12.2007
Datoen for innføring av elektronisk identifikasjon av sau og geit
17.12.2007
Merkekrav på produkter og utstyr som inneholder visse fluorinerte klimagasser
17.12.2007
Prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis
13.12.2007
Omsetning av frø fra fôrveksten geitvikke (strekbelg)
13.12.2007
Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser
13.12.2007
Grenseverdier for acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoksakarb, pendimetalin, pymetrozin, pyraklostrobin, tiakloprid
13.12.2007
Prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis påbegynt i 2005
13.12.2007
Felles normer for luftfartssikkerhet
13.12.2007
Informasjonssystemet for det indre marked: vern av personopplysninger
12.12.2007
Finlands program for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av avlshøns
12.12.2007
Fjernsynsdirektivet: endringsbestemmelser om strømmetjenester
11.12.2007
EUs statistikkprogram (2008-2012)
11.12.2007
Nasjonale program for bekjempelse av salmonella hos eggleggende høns
11.12.2007
Harmonisering av tekniske krav og administrative prosedyrer innen sivil luftfart
11.12.2007
Teknisk liste for elektroniske kommunikasjonsnettverk, tjenester og tilhørende fasiliteter
11.12.2007
Basisinformasjon om kjøpekraftspariteter
11.12.2007
Håndhevelsesdirektivet 2007 (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige anskaffelser
11.12.2007
Bekjempelse av salmonella hos avlshøns i visse tredjestater
11.12.2007
Lister over virksomheter på veterinærområdet skal sendes til Kommisjonen
06.12.2007
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjon - opptak av Romania og Bulgaria
06.12.2007
Anvendelse av Schengen-reglene i Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia, Tsjekkia og Slovakia
06.12.2007
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringer for visse yrker
05.12.2007
Merking og transport av animalske biprodukter
05.12.2007
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
05.12.2007
Godkjenning av bestrålingsanlegg for næringsmidler i tredjeland
04.12.2007
Endring av terkselverdiene for offentlige anskaffelser
04.12.2007
Markedsføring av biocidholdige produkter
04.12.2007
Godkjenning av biocidproduktet difetialon til bruk i rottemidler
29.11.2007
Avfallseksportforordningen
29.11.2007
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjeland
29.11.2007
Godkjenning av biocidproduktet karbondioksid til bruk i rottemidler
29.11.2007
Markedsadgang for biocidprodukter og deres aktive stoffer: innsending av dokumentasjon
29.11.2007
Felles koder for offentlige kontrakter (CPV)
28.11.2007
Luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 28.11.2007
28.11.2007
Endring av listen over ingredienser som skal finnes på merkingen av næringsmidler
27.11.2007
Eksport og import av avfall for å reflektere den teknisk utvikling
26.11.2007
Godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff i fôrvarer
26.11.2007
Forlengelse av tidsperioden for bruk av visse hårfargemidler
22.11.2007
Tilpasning av kjemikalieforordningen (REACH) som Bulgarias og Romanias tiltredelse
15.11.2007
Harmoniserte konsumprisindekser
14.11.2007
Betalingstjenestedirektivet 2007 (PSD 1)
13.11.2007
Produkter til avansert terapi
13.11.2007
Overføring av tall fra nasjonalregnskapet
13.11.2007
Unntak fra kravet om en uavhengig rapport i forbindelse med fusjon eller deling av aksjeselskap
13.11.2007
Lagringsforordningen: registrering av hendelser innen sivil luftfart
12.11.2007
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial trygghet
12.11.2007
Restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til firokoksib
12.11.2007
Restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler med hensyn til monensin, lasalocid og tylvalosin
12.11.2007
Registrering av jernbanevogner i nasjonale kjøretøysregistre
09.11.2007
Økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler
09.11.2007
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper
09.11.2007
Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap
08.11.2007
Krav til den nasjonale tilsynsvirksomheten innenfor lufttrafikkstyring
08.11.2007
Felles nomenklatur for godstransport
07.11.2007
Lister over nasjonale referanselaboratorier og statlige institusjoner
07.11.2007
Innføring av 116-nummer for barn og for følelsesmessig støtte
29.10.2007
Regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier
29.10.2007
Fiskesykdommene viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN)
28.10.2007
Frekvenstetthet ved talekommunikasjon mellom fly og bakken
26.10.2007
Kontroll, kartlegging, overvåkning og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge
26.10.2007
Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser
25.10.2007
Gjennomføringsbestemmelser for visse animalske produkter for konsum og offentlig kontoll av kjøttinspeksjon
24.10.2007
Bruk av flytende pepsin til påvisning av trikiner i kjøtt
24.10.2007
Overgangsperioden for virksomheter som importerer fiskeolje til humant konsum
24.10.2007
Særlige hygienebestemmelser for animalske næringsmidler
24.10.2007
Lokomotivførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere
23.10.2007
Omsetning av egg fra salmonellainfiserte flokker av verpehøns
23.10.2007
Utviklingen av Fellesskapets jernbaner
23.10.2007
Kollektivtransportforordningen om konkurransutsetting av transport på vei og bane
23.10.2007
Regler for klageutvalget til Det europeiske kjemikalieagentur
23.10.2007
Tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet
23.10.2007
Jernbanepassasjerforordningen 2007 om passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport
23.10.2007
EØS-relevant regelverk for vinsektoren
22.10.2007
Utryddelsesplanen for klassisk svinepest hos villsvin i Ungarn
18.10.2007
Bruk av risikostorfe i Tyskland etter påvisning av BSE
15.10.2007
EUs folkehelseprogram (2008-2013)
13.10.2007
Markedsføring av biocidholdige produkter
12.10.2007
Tilgang til finansiell informasjon om foretak notert på europeisk regulert marked
11.10.2007
Grenseverdier for bifenazat, petoksamid, pyrimetanil og rimsulfuron
04.10.2007
Rapportering av opplysninger om persistente organiske forbindelser
02.10.2007
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff
01.10.2007
Godkjenning av et tilsetningsstoff-preparat av Bacillus cereus var. toyoi
01.10.2007
Foreløpig godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr til verpehøner
01.10.2007
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff
01.10.2007
Godkjenning av enzymet 3-fytase som tilsetningstoff i fôr
01.10.2007
Godkjenning av nytt bruksområde for benzosyre (Vevo Vitall) som fôrtilsetningsstoff
01.10.2007
Godkjenning av nytt bruksområde for 3-fytase som fôrtilsetningsstoff
01.10.2007
Maksimumsgrenser for fusarium-toksiner i mais og maisprodukter
28.09.2007
EU-program for forebygging og informasjon på narkotikaområdet: 2007-2013
27.09.2007
Konservert melk beregnet på konsum
26.09.2007
Spredningsforordningen: videreformidling av opplysninger om hendelser innen sivil luftfart
24.09.2007
Endring av grenseverdiene for plantevernmiddelet azinfos-metyl
17.09.2007
Grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for Avilamycin (antibiotika)
17.09.2007
Endring av grenseverdiene for visse plantevernmidler
17.09.2007
Maksimalgrenseverdiene for ditiokarbamater i næringsmidler
17.09.2007
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.9.2007
11.09.2007
Bekjempelse av Aujeszkys sykdom (svinevirus): bestemmelser vedrørende Slovakia og Spania
07.09.2007
Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor
05.09.2007
Størrelse på ferdigpakninger for næringsmidler
05.09.2007
Typegodkjenningsdirektivet 2007 for motorvogner
05.09.2007
Liste over veterinære grensekontrollstasjoner
05.09.2007
Revisjon av direktivene om medisinsk utstyr
05.09.2007
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2007
03.09.2007
Veterinærsertifikat for handel med fjørfe og rugeegg
29.08.2007
Merking av tannkrem med fluorinnhold
29.08.2007
Kjemiske stoffer som forbys i hårfargeprodukter
29.08.2007
Forebygging av spredning av fugleinfluensa i dyreparker
28.08.2007
Markedsføring av biocidprodukter
27.08.2007
Strategiske retningslinjer 2007-2013 for EUs yttergrensefond
27.08.2007
Vaksinering mot aviær influensa i Nederland og flytting av fjørfe
27.08.2007
Infeksiøs bovin rhinotracheitt relatert til samhandel med bovine dyr
21.08.2007
Godkjenning av soner og anlegg med hensyn til visse fiskesykdommer
20.08.2007
Standard for næringsgruppering (statistikk)
20.08.2007
Erklæring om at visse regioner i Polen er offisielt fri for smittsom storfeleukose
02.08.2007
Egnethet for sortsnavn for arter av jordbruksvekster og grønnsaker
01.08.2007
Felles standarder for luftfartssikkerhet
31.07.2007
Standardisert og sikkert registersystem for CO2-kvoter
31.07.2007
Prøving av visse sorter av plantearter til jordbruksformål
26.07.2007
Prøving av visse sorter av arter av grønnsaker
26.07.2007
Begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser ved bruk av organiske løsemidler
26.07.2007
Oppgaver og plikter for EUs referanselaboratorium med hensyn til godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôrvarer
19.07.2007
Fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet
18.07.2007
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser
18.07.2007
Svinekjøtt fra svin som er vaksinert med en levende, attenuert, konvensjonell vaksine i Romania
18.07.2007
Statistiske oppgaver over godstransport på vei
16.07.2007
Innsamling, transport, behandling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler
16.07.2007
Varig og midlertidig godkjenning av visse tilsetningsstoffer til bruk i fôr
13.07.2007
Slepeanordning og revers for jordbruks- og skogbrukstraktorer
13.07.2007
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern
11.07.2007
Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy
11.07.2007
Aksjonærrettighetsdirektivet: aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i et annet land
11.07.2007
Økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler
10.07.2007
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff fra Danisco Animal Nutrition
04.07.2007
Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Hemicell til slaktekyllinger
04.07.2007
Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr
29.06.2007
BSE-risiko (kugalskap): status for ulike land og regioner
29.06.2007
Materialer og gjenstander av regenerert cellulose i kontakt med næringsmidler
29.06.2007
Økologiforordningen 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter
28.06.2007
Omsetning av visse animalske biprodukter
28.06.2007
Slaktekyllingsdirektivet
28.06.2007
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett
27.06.2007
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
26.06.2007
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
25.06.2007
Miljømerking av vaskemaskiner, innendørs maling og lakk, madrasser, kopierings- og trykkpapir og lyspærer
21.06.2007
Typegodkjenning av motorvogner og tilhengere
21.06.2007
Lekkasje fra klimaanlegg i kjøretøyer
21.06.2007
Miljømerking av såpe, sjampo og hårbalsam
21.06.2007
EU-programmet Daphne III (2007-2013): Bekjempelse av vold mot barn, undom og kvinner
20.06.2007
Rapportering om gjennomføring av direktivene om helse og sikkerhet på arbeidsplassen
20.06.2007
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
20.06.2007
Statistikk om foretak med utenlandske eierinteresser
20.06.2007

Sider