Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Import av registrerte hester fra Sør-Afrika
08.08.2008
Felles standarder for luftfartssikkerhet
08.08.2008
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte
06.08.2008
Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer
05.08.2008
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av fôrtilsetningsstoffet canthaxanthin
04.08.2008
Helsebestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
04.08.2008
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr
01.08.2008
Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)
01.08.2008
Betingelser for import fra Indonesia av fiskevarer til konsum
31.07.2008
Betingelser for import av visse fugler og tilhørende karantenebetingelser
31.07.2008
Maksimalverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler
31.07.2008
Suspensjon av import fra Malaysia av visse typer levende fisk og akvakulturprodukter
31.07.2008
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (maritime sertifikater)
31.07.2008
Import av visse typer ferskt kjøtt fra Argentina, Brasil og Paraguay
31.07.2008
Justering av listen over rapporteringspliktige dyre- og fiskesykdommer
30.07.2008
Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i tredjeland
30.07.2008
Statistikk over utenlandske datterselskapers struktur og aktiviteter
30.07.2008
Import fra Kina av varmebehandlede fjærkrekjøttprodukter
30.07.2008
Diettfôr til katter og hunder ved kronisk nyresvikt
30.07.2008
Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina
30.07.2008
Oppføring av difenacoum som et aktivt stoff (biocider)
29.07.2008
Overgangsperiode for tredjelandsrevisorers virksomhet
29.07.2008
Veterinærkontroll og zooteknisk kontroll i samhandelen med levende dyr og produkter
29.07.2008
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser
29.07.2008
Forbud mot omsetning av biocidholdige produkter
28.07.2008
Oppføring av IPBC som et aktivt stoff (biocider)
28.07.2008
Oppføring av cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt (K-HDO) som et aktivt stoff (biocider)
28.07.2008
EUs referanselaboratorier for krepsdyrsykdommer, rabies og bovin tuberkulose
28.07.2008
Uønskede stoffer i dyrefôr
25.07.2008
Oppføring av thiamethoxam som aktivt stoff (biocider)
25.07.2008
Oppføring av propiconazol som aktivt stoff (biocider)
25.07.2008
Godkjenning av en rød karotenrik bakterie som fôrtilsetningsstoff
25.07.2008
Beredskapstiltak vedrørende krepsdyr fra Bangladesh
24.07.2008
Oppføring av karbondioksid som aktivt stoff (biocider)
24.07.2008
Retningslinjer for årsrapportene om den nasjonale kontrollplanen for næringsmidler, mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd
24.07.2008
Embryoninnsamlingsteam og -produksjonsteam i Canada og USA
24.07.2008
Planer for nødvaksinering mot bluetongue
24.07.2008
Unntak for visse dyr fra utføringsforbudet i forbindelse med blåtunge
24.07.2008
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 24.7.2008
24.07.2008
Import av eggceller og embryo av svin
22.07.2008
Import av sæd, eggceller og embryo av sau og geit
22.07.2008
Budsjettrutiner for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
22.07.2008
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
18.07.2008
Utslipp fra lette biler og adgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
18.07.2008
Forenkling av prosedyrer på veterinærområdet og det zootekniske området
15.07.2008
Utøvelse av luftfartstjenester når det gjelder arbeidsmetoder og driftsprosedyrer
15.07.2008
Vedlegg til forordningen om eksport og import av avfall
15.07.2008
Identifikasjon og registrering av griser
15.07.2008
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen (2008)
11.07.2008
Innberetning av statistiske opplysninger om akvakultur
09.07.2008
Gjennomføringen av satellittnavigasjons-programmene Galileo og Egnos
09.07.2008
Folke- og boligtelling 2011
09.07.2008
VIS-forordningen 2008 om visuminformasjonssystemet for utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold
09.07.2008
Forbedring av eldres livskvalitet gjennom bruk av IKT
09.07.2008
Akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter (del av EUs varepakke)
09.07.2008
Forsknings- og teknologiprogram for forskningsintensive SMBer (Eurostars)
09.07.2008
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av ikke-harmoniserte varer (2008)
09.07.2008
Felles forskningsprogram om bedring av eldres livskvalitet gjennom bruk av IKT ("Ambient Assisted Living" - AAL)
09.07.2008
Felles rammer for markedsføring av produkter
09.07.2008
Regioner i Polen som er fri for enzootisk kvegleukose
04.07.2008
Tungmetaller i mat
02.07.2008
Konsultasjonsforum for miljøvennlig design
30.06.2008
Om beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Slovakia
30.06.2008
Gjennomføring av forliksprosedyrer i kartellsaker
30.06.2008
Endring av direktivet om skipsutstyr
30.06.2008
Endring av 2. førerkortdirektiv
27.06.2008
Import av visse levende hovdyr og av kjøtt fra disse
27.06.2008
Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i Kroatia og Sveits
26.06.2008
Helsemessige betingelser og karantenebestemmelser ved import av visse fulgler
26.06.2008
Adgang til fortrolige data til vitenskapelige formål
26.06.2008
Beskyttelsestiltak mot visse fiskevarer fra Gabon
25.06.2008
Skrulokkforordningen (endring): myknere i pakningen til lokk bestemt for kontakt med næringsmidler
24.06.2008
Medlemmer av styret til Den europeiske næringsmiddelmyndighet (EFSA)
23.06.2008
Adgang til søking i visuminformasjonssystemet (SIS) for å forebygge og etterforske terrorhandlinger
23.06.2008
Reduksjon av forekomst av salmonella i kalkuner
20.06.2008
Handel med frø og settepoteter av genetisk truede arter
20.06.2008
Konkurranse på markedene for teleterminalutstyr
20.06.2008
Kriteriene for revisjon av de årlige BSE-overvåkningsprogrammene
19.06.2008
Godkjenningsbetingelsene for visse fôrtilsetningsstoffer
18.06.2008
Grenseverdier for dioksiner og PCB i fiskelever
18.06.2008
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen fugleinfluensa hos fjærkre
18.06.2008
Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina
17.06.2008
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
17.06.2008
Fjerning av isopren fra listen over godkjente aromastoffer i næringsmidler
17.06.2008
Godkjenning av 6-fytase (Quantum Phytase) som fôrtilsetningsstoff
17.06.2008
Interoperabilitetsdirektivet: samtrafikkevnen på jernbanenettet
17.06.2008
Spesifikke renhetsskriterier for søtstoffer til bruk i næringsmidler (kodifisering)
17.06.2008
Fritak for Bulgaria, Slovakia og Storbritannia fra anvendelse av direktiv 66/401/EØF for såvaren strekbelg
16.06.2008
IMS-koden for sikker skipsfart - utforming av skjemaene
16.06.2008
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlene cyfluthrin og lektin
16.06.2008
Harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz for landbaserte kommunikasjonstjenester
13.06.2008
Forbud mot organiske tinnforbindelser på skip
13.06.2008
Fartøyer på indre vannveier - tilpasninger etter Bulgarias og Romanias EU-medlemskap
12.06.2008
Import av blodprodukter til fremstilling av tekniske produkter
11.06.2008
Godkjenningsbetingelser for visse fôrtilsetningsstoffer
10.06.2008
Godkjente instanser til føring av register over svin i USA
10.06.2008
Embryoninnsamlingsteam og embryonproduksjonsteam i Australia, Canada og USA
10.06.2008
Fugleinfluensa i Storbritannia
06.06.2008
Hestepassforordningen 2008
06.06.2008
Godkjent bruk av et fôrtilsetningsstoff
06.06.2008
Franske regioner som er fri for Aujeszkys sygdom
06.06.2008
Begrensning av lovpliktige revisorers og revisjonsfirmaers sivilrettslige ansvar
05.06.2008
Overvåkingsplaner for restkonsentrasjoner av farmakologiske stoffer hos dyr fra tredjeland
02.06.2008
Felles teknologiinitiativ for brenselceller og hydrogen (FCH)
30.05.2008
Sikkerhetssystemer for programvare for luftfartstjenester
30.05.2008
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
30.05.2008
Beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Slovakia
30.05.2008
Konjunkturstatistikker
29.05.2008
Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse farlige stoffer
28.05.2008
Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse prioriterte stoffer
28.05.2008
Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr
23.05.2008
Importrestriksjoner for solsikkerolje fra Ukraina
23.05.2008
Harmonisering av 3 400-3 800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer
21.05.2008
Kvegturberkulose i Italia og kvegleukose i Polen
21.05.2008
Krav til bearbeiding av melk og melkeprodukter
21.05.2008
Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa
21.05.2008
Ikke-kommersiell transport av selskapsdyr
21.05.2008
Import av fiskevarer fra Fijiøyene
21.05.2008
Biocider - endret tidsfrist
08.05.2008
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia
08.05.2008
Beskyttelse av personopplysninger på Jersey (lagring av persondata)
08.05.2008
Krav til visse typer bearbeidet fôr til kjæledyr
05.05.2008
Statistikk over arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres etterkommere
30.04.2008
Godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som fôrtilsetningsstoff
30.04.2008
Nasjonale internettsider med helseopplysninger fra akvakulturforetak
30.04.2008
Fritak for naturlig immuniserte dyr fra uttransportforbudet i forbindelse med risiko for blåtunge
30.04.2008
Vårviremi hos karpe (SVC)
30.04.2008
Vilkår for fritak av drektige dyr fra uttransportforbudet (blåtunge)
29.04.2008
Innmelding av overførbare sykdommer til EF-nettet
28.04.2008
Laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovesykevirus
25.04.2008
Utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer
25.04.2008
Gjennomføring av arbeidskraftundersøkelser i Fellesskapet
25.04.2008
Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av sau og geiter
24.04.2008
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
23.04.2008
Arbeidskraftundersøkelser 2010-2012
23.04.2008
Opprettelse av en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon
23.04.2008
Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet i det europeiske jernebanenettet
23.04.2008
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
23.04.2008
Kvartalsvis statistikk om ledige stillinger
23.04.2008
Statistiske data om foretak med utenlandske eierinteresser
23.04.2008
Forbrukerkredittdirektivet 2008
23.04.2008
Barnesikring av lightere
23.04.2008
Statistikk om utdanning og livslang læring
23.04.2008
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
22.04.2008
Felles standarder for luftfartssikkerhet
22.04.2008
Barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare
18.04.2008
Søknader om godkjenning av helsemessige påstander om næringsmidler
18.04.2008
Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland (endring)
18.04.2008
Innførsel fra tredjeland av økologiske landbruksprodukter
17.04.2008
Inspeksjoner av fly og helikoptre som benytter EUs flyplasser
16.04.2008
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
16.04.2008
Rampeinspeksjoner av fly og helikoptre
16.04.2008
Statistikk over materiell fattigdom
14.04.2008
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia
14.04.2008
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.4.2008
11.04.2008
Inspeksjoner innen maritim sikring
09.04.2008
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om sprayflasker og -beholdere med aerosoler: konstruksjon og sikkerhet
08.04.2008
Frekvensbruk for mobilkommunikasjonstjenester i fly
07.04.2008
Merking og sporing av sprengstoff til sivilt bruk
04.04.2008
Dyreshelsemessige vilkår for import av visse fugler til Fellesskapet
03.04.2008
Forbudte duftstoffer i kosmetiske produkter
03.04.2008
Godkjenning av sertifisering av virksomheter og personale vedrørende utstyr som inneholder visse fluorholdige drivhusgasser
02.04.2008
Gjenvinning av fluorholdige drivhusgasser fra luftkondisjoneringsanlegg i biler: utdanningskrav til personale
02.04.2008
Brannsikrings- og brannslukkingsutstyr som inneholder fluorholdige drivhusgasser: autorisasjon av virksomheter og personale
02.04.2008
Autorisasjon av personale som gjenvinner visse fluorholdige drivhusgasser fra høyspenningsanlegg
02.04.2008
Opplærings- og godkjenningsprogrammer for personale som arbeider med fluorholdige drivhusgasser
02.04.2008
Autorisasjon av personale som gjenvinner visse oppløsningsmidler fra utstyr baseret på fluorholdige drivhusgasser
02.04.2008
Kontroll med, overvåking av og restriksjoner for flytting av visse dyr i forbindelse med bluetongue
31.03.2008
Forlengelse av gyldighetsperioden for typesertifikater for visse fly- og helikoptre utstedt i det tidligere Sovjetunionen
28.03.2008
Suspensjon av tiltak mot smittsomt blæreutslett hos svin i Italia
27.03.2008
Miljøkriterierne for tildeling av EF-miljømerket til tissue-papirprodukter: forlengelse til 4. mai 2009
26.03.2008
Brannsikkerhetskrav for sigaretter
25.03.2008
Regioner i Polen fri for smittsom storfeleukose
18.03.2008
Behandling med gass etter høsting av aktive stoffer og kulturkombinasjoner
18.03.2008
Samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndhevelse av lovgivning om forbrukervern
17.03.2008
EUs miljømerke for campingplasser: forlengelse av gyldighetsperioden
17.03.2008
Tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel
17.03.2008
Overholdelse av lovgivningen for dyrefôr og næringsmidler samt dyrehelse- og dyrevelferdsbestemmelsene
17.03.2008
DVB-H europeisk standard for mobile TV-sendinger
17.03.2008
Tiltak mot klassisk svinepest i Slovakia
14.03.2008
Import av honning fra Brasil
13.03.2008
Planer for bekjempelse av klassisk svinepest i Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen
12.03.2008
Strukturstatistikk for næringslivet
11.03.2008
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT)
11.03.2008
Opprettelse av Det europeiske rådgivende organ for statistikkstyring
11.03.2008
Legemidler til mennesker: Kommisjonens gjennomføringsfullmakter
11.03.2008
Sikkerhet i sivil luftfart
11.03.2008
Oppheving av direktiv om elektriske apparater som anvendes i dyrlegepraksis
11.03.2008
Etablering av et nytt europeisk rådgivende statistikkutvalg
11.03.2008
Statistikk over landbruksregnskaper
07.03.2008
Kontakt mellom plastmaterialer og næringsmidler
07.03.2008
Interoperabilitet for delsystemet "energi" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog
06.03.2008
Ny bruk av enzympreparatet Biosaf Sc 47 som tilsetningsstoff i fôrvarer
06.03.2008
Gjennføringsbestemmelser for EUs yttergrensefond
05.03.2008
Statistikk over unge menneskers inngang i arbeidsmarkedet
05.03.2008
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (kodifisering)
05.03.2008
Ekspertpanlene under det europeiske matvarebyrået EFSA
04.03.2008
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet gamithromycin
04.03.2008
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest
28.02.2008
Oppdaterte avgiftssatser for kanaltrafikk
28.02.2008

Sider