Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Import og transitt av kjøtt fra visse dyr, inkludert harer og kaniner
09.02.2009
Tidsbegrenset forsøk angående frøblandinger bestemt til anvendelse som fôrplanter
09.02.2009
Bruk av visse stoffer i kosmetiske produkter
04.02.2009
Miljøvennlig design av enkle, numeriske dekodere
04.02.2009
Betingelser for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Cycostat 66G
03.02.2009
Godkjenning av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningstoff til hunder og katter
03.02.2009
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier
03.02.2009
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
03.02.2009
Sosiale bestemmelser innen veitransport
30.01.2009
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr
27.01.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRS 1 og IAS 27
23.01.2009
Forbedringer av International Financial Reporting Standards (IFRS)
23.01.2009
Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet av konvensjonelle tog i det transeuropeiske jernbanesystemet
23.01.2009
Bruk av IMOs system for identifikasjon av rederier og registrerte eiere
23.01.2009
Tiltak mot manipulasjon av data fra fartsskrivere
23.01.2009
Kontrollapparatet for veitransport
23.01.2009
Kontrollapparater på veiene og på autoriserte verksteder
23.01.2009
Internasjonale regnskapsstandarder
21.01.2009
Sammensetning og merking av næringsmidler for personer som ikke tåler gluten
20.01.2009
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet
16.01.2009
Krav til automatiske systemer til utveksling av flydata som støtter dataforbindelsestjenester
16.01.2009
Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter
14.01.2009
Timeshare-direktivet: forbrukervern i forbindelse med timesharing, varige ferieprodukter, videresalg og bytte
14.01.2009
Databaserte reservasjonssystemer for flyrutetjenester
14.01.2009
Navn på tekstilprodukter (omarbeiding)
14.01.2009
Typegodkjenning av hydrogendrevne kjøretøyer
14.01.2009
Gjennomføringsbestemmelser for kvartalsstatistikker over ledige stillinger
13.01.2009
Spesifikasjoner for statistikk om forening av arbeid og familieliv
13.01.2009
Planer for nødvaksinering mot blåtunge
09.01.2009
Typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til gjenbruk og gjenvinning
07.01.2009
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA: endringsbestemmelser
23.12.2008
Renhetskriterier for fargestoffer i mat (kodifisering)
22.12.2008
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier
19.12.2008
Ekspertutvalg for utestasjonering av arbeidstakere
19.12.2008
Unntaksbetingelser for visse dyr av mottakelige arter fra uttransporteringsforbudet (bluetongue)
19.12.2008
Handelsbegrensninger for frø av visse planter (kodifisering)
18.12.2008
Godkjenning av Ecobiol og Ecobiol plus som fôrtilsetningsstoff
18.12.2008
Ny bruk av enzympreparatet Safizyme X som tilsettingsstoff i fôrvarer
18.12.2008
Godkjenning av ny bruk av Levucell som fôrtilsetningsstoff
18.12.2008
Kalvedirektivet: om beskyttelse av kalver
18.12.2008
Sicilia fri for smittsomt blæreutslett hos svin
18.12.2008
Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer
18.12.2008
Om bruk av visse stoffer i solkremer
18.12.2008
Import av ferskt kjøtt fra Botswana og Brasil
18.12.2008
Minstestandarder for vern av svin
18.12.2008
Bekjempelse av salmonella i visse tredjeland
18.12.2008
Internasjonale regnskapsstandarder - IAS 1
17.12.2008
Anvendelsesperioder for bestemmelser om fugleinfluensa
17.12.2008
Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Nederland og Ungarn
17.12.2008
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av lystgass
17.12.2008
Strømforbruk av husholdningsapparater og kontorutstyr i hvilemodus
17.12.2008
Programmet Erasmus Mundus II (2009-2013)
16.12.2008
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2008 (endring)
16.12.2008
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer
16.12.2008
Tilsetningsforordningen: tilsetningsstoffer i næringsmidler
16.12.2008
Neste generasjon av det europeiske lufttrafikkstyringssystemet (SESAR)
16.12.2008
Internasjonale regnskapsstandarder: fortolkning nr. 14 av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)
16.12.2008
EU-programmet om barn og internett (2009-2013)
16.12.2008
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: vaskemidler
16.12.2008
Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø
16.12.2008
Enzymer i næringsmidler
16.12.2008
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold
16.12.2008
Program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS)
16.12.2008
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer
16.12.2008
Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 2 (IFRS 2)
16.12.2008
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: miljøkvalitetskrav for prioriterte stoffer
16.12.2008
Det europeiske jernbanebyrået (endring)
16.12.2008
Aromaforordningen: aromaer til bruk i næringsmidler
16.12.2008
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler
16.12.2008
Internasjonale regnskapsstandarder: fortolkning nr. 13 av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)
16.12.2008
Forlenget gyldighet av miljøkriteriene for tildeling av EF-miljømerket til bestemte produkter
15.12.2008
Økologisk produksjon, merking og kontroll (karensfôr, enzymer, gjær, farging av egg)
15.12.2008
Karantenekrav for visse akvakulturdyr
12.12.2008
Krav til sammensetningen av visse morsmelkerstatninger
12.12.2008
Importrestriksjoner akvakulturdyr fra Malaysia
12.12.2008
Utstedelse av sertifikat ved import av fiskevarer
12.12.2008
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper
12.12.2008
Internationale regnskapsstandarder: elementer som vedrører prospekter og annonser
12.12.2008
Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter
12.12.2008
Godkjenning av kopperchelat av methionin-hydroksyanalog som tilsetningsstoff til fôrvarer
12.12.2008
Diagnostisering av storfebrucellose
10.12.2008
Internasjonale regnskapsstandarder: IAS 23
10.12.2008
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
08.12.2008
Beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur
08.12.2008
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i næringsmidler og eksponering av forbrukere (2009-2011)
05.12.2008
Gjennomføring av Inspire-direktivet med hensyn til metadata
03.12.2008
Rapportering om større uhell med farlige stoffer
02.12.2008
Revisjon av nasjonale BSE-overvåkingsprogram
28.11.2008
Kortidsstatistikk og endringer som følge av revisjon av statistiske klassifikasjoner
28.11.2008
Vern av personopplysninger ved politi- og justisamarbeid i kriminalsaker
27.11.2008
Behandling av endringer i markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr
24.11.2008
Liste over plantestoffer, inkludert tilberedninger og sammensetninger, til bruk i tradisjonelle plantemedisiner
21.11.2008
Import av fersk kjøtt fra regioner i Brasil
21.11.2008
Rapportering av opplysninger om persistente organiske forbindelser
20.11.2008
Innhenting av opplysninger om persistente organiske forbindelser (POPs)
20.11.2008
Retningslinjer for ordningene med risikobasert fiskehelsekontroll
20.11.2008
EU-henstilling om mobilitet av unge volontører i Europa (2008)
20.11.2008
Veginfrastrukturdirektivet
19.11.2008
Forbud mot bruk av visse stoffer i husdyrhold
19.11.2008
Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket
19.11.2008
Markedsføring av eldre batterier og akkumulatorer
19.11.2008
Vikarbyrådirektivet
19.11.2008
Avfallsrammedirektivet
19.11.2008
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå
19.11.2008
Miljøkriminalitetsdirektivet: strafferettslig vern av miljøet
19.11.2008
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser
19.11.2008
Forlenget gyldighet av kriteriene for tildeling av EUs miljømerke til bestemte produkter
18.11.2008
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 14.11.2008
14.11.2008
Retningslinjer for gjennomføring av EU-direktivet om kombinert varme- og kraftproduksjon
13.11.2008
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum
12.11.2008
Minimumskrav til programmer for overvåking av blåtunge
07.11.2008
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel
07.11.2008
Godkjenningskriterier for fôrtilsetningsstoffet monensinnatrium (Coxidin)
06.11.2008
Godkjenningskriterier for fôrtilsetningsstoffet "Elancoban"
06.11.2008
Innsamlingsstasjoner for sperm i Canada og USA
06.11.2008
Internasjonale regnskapsstandarder
03.11.2008
Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i visse medlemsstater
03.11.2008
Import av ender fra Portugal og produkter av disse som er vaksinert mot fugleinfluensa
03.11.2008
Ny frist for innsending av dokumentasjon for visse biocidprodukter
31.10.2008
Forelengelse av ENISA-byråets mandat
31.10.2008
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: status som sykdomsfrie kystsoner
31.10.2008
Økologisk tilstand under vanndirektivet: interkalibrering fase I
30.10.2008
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring på sjøvei
29.10.2008
Deklarasjon av næringsinnhold i næringsmidler: daglig inntak, energiomsetningsfaktorer og definisjoner
28.10.2008
Revisjonsdirektivet 2006 (8. selskapsdirektiv): Kvalitetssikring av godkjente revisorer
28.10.2008
Kvartalsstatistikker over ledige stillinger
28.10.2008
Tilpasning av vedlikeholdskrav til ulike kategorier av luftfartøyer
27.10.2008
Justering av vedlikeholdsbeviset for luftfartøy
27.10.2008
Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse
27.10.2008
Overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II
24.10.2008
Beskyttelsestiltak vedrørende utbrudd av fugleinfluensa i Tyskland
24.10.2008
Import fra Madagaskar av visse sneglearter til konsum
23.10.2008
Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien
22.10.2008
Energistatistikk
22.10.2008
Avskaffelse av grensekontroll for transport på vei og indre vannnveier (kodifisering)
22.10.2008
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens
22.10.2008
Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon
22.10.2008
Oversendelse av konfidensielle data til EUs statistikkontor
22.10.2008
Import av visse kjøttprodukter fra Ny-Caledonia
22.10.2008
Varemerkedirektivet 2008
22.10.2008
Nasjonale programmer for bekjempelse av salmonella hos slaktekyllinger
20.10.2008
Akkrediteringsstandarder for laboratorier innen veterinær- og næringsmiddelsektoren
20.10.2008
Regioner i Polen som er fri for smittsom storfeleukose
20.10.2008
Kontroll med fusjoner og virksomhetsovertakelser
20.10.2008
Import av fersk oksekjøtt fra Brasil
18.10.2008
Grenseverdier for innhold av totalt flyktig basisk nitrogen (TVB-N) i fiskevarer
17.10.2008
Bruk av vann ved behandling av fisk og sjømat
17.10.2008
Forlengelse av overgangsordninger for import av fiskeolje
17.10.2008
Visse hygienebestemmelser for animalske næringsmidler
17.10.2008
Import fra Brasil, Montenegro og Serbia av hester og sæd, egg og embryoner fra hester
17.10.2008
Offentlige kontroll av animalske produkter til konsum
17.10.2008
Internasjonale regnskapsstandarder (IAS og IFRS)
15.10.2008
Markedsføring av visse biocidstoffer
14.10.2008
Vilkår for import av melk og meieriprodukter fra Kina
14.10.2008
Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i Tyskland
10.10.2008
Registrering, godkjenning og begrensning av kjemikaler (REACH) - endring av vedlegg IV og V
08.10.2008
Gjennomføringsbestemmelser for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere og komponenter
07.10.2008
Godkjenningsvilkår for fôrtilsetningsstoffet »Clinacox« og andre medisinske stoffer
06.10.2008
Bruk av tilsetningsstoffet diclazuril i fôr til kaniner
03.10.2008
Overvåkingsplaner i tredjeland for restkonsentrasjoner av stoffer i dyr og produkter av animalsk opprinnelse
01.10.2008
Statistikk om informasjonssamfunnet
30.09.2008
EU-logo for merking av økologiske produkter
29.09.2008
Forebygging, kontroll og bekjempelse av TSE hos dyr
29.09.2008
Beregningsmetode for årlig salg av bærbare batterier og akkumulatorer til sluttbrukere
29.09.2008
Forbud mot import av melk- og meieriprodukter fra Kina
26.09.2008
Koder for notifisering av dyresykdommer
24.09.2008
Farlig godsdirektivet: innlands transport av farlig gods på vei, jernbane og vannvei
24.09.2008
Kjørelys om dagen
24.09.2008
Identifikasjon og registrering av sauer og gjeiter
24.09.2008
Felles regler for drift av lufttrafikk
24.09.2008
Forbud mot visse stoffer i hårfargeprodukter
23.09.2008
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier
22.09.2008
Oppheving av overgangstiltak for Bulgaria om luftfartssikkerhet
08.09.2008
Økologisk produksjon, merking og kontroll
05.09.2008
Oppføring av tebuconazole som et aktivt stoff (biocid)
05.09.2008
Oppføring av thiabendazol som aktivt stoff (biocid)
05.09.2008
Tilsetningsdirektivet: Kriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtningsmidler
27.08.2008
Kvikksølvforordningen 2008: forbud mot eksport av kvikksølv og krav til lagring av overskuddskvikksølv
22.08.2008
Klassifisering og merking av farlige stoffer
21.08.2008
Tekniske krav og administrative prosedyrer innen sivil luftfart
20.08.2008
Utryddelse og nødvaksinering av svin mot klassisk svinepest i Slovakia
20.08.2008
Nødvaksinering av svin mot klassisk svinepest i Romania
18.08.2008
Om harmonisering av båndbredden i frekvensområdet 169,4-169,8 MHz
13.08.2008
Kriterier for EUs miljømerke til utendørs maling og lakk
13.08.2008
Ungarns plan for bekjempelse av klassisk svinepest hos villsvin
13.08.2008
Bestemmelser om minstekrav til undersøkelser av grønnsaksarter
13.08.2008
Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter
08.08.2008
Import av registrerte hester fra Sør-Afrika
08.08.2008
Felles standarder for luftfartssikkerhet
08.08.2008
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte
06.08.2008
Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer
05.08.2008
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av fôrtilsetningsstoffet canthaxanthin
04.08.2008
Helsebestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
04.08.2008
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr
01.08.2008
Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)
01.08.2008
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (maritime sertifikater)
31.07.2008
Betingelser for import fra Indonesia av fiskevarer til konsum
31.07.2008
Maksimalverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler
31.07.2008
Suspensjon av import fra Malaysia av visse typer levende fisk og akvakulturprodukter
31.07.2008
Betingelser for import av visse fugler og tilhørende karantenebetingelser
31.07.2008

Sider