Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Radiostøydemping på jord-og skogbrukstraktorer
13.07.2009
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 13.7.2009
13.07.2009
Styremekanismer på jordbruks- eller skogbrukstraktorer
13.07.2009
Støtteben til motorsykler (kodifisering)
13.07.2009
Elektrisitetsdirektiv 2009 (tredje)
13.07.2009
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr
13.07.2009
Tiltak mot fugleinfluensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap
13.07.2009
Støy for fører på jordbruks- og skogbrukstraktorer
13.07.2009
Speil på landbruks- og skogbrukstraktorer
13.07.2009
Merking av betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på motorsykler (kodifisering)
13.07.2009
Montering av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorer
13.07.2009
Lys og lyssignaler på landbruks- og skogbrukstraktorer
13.07.2009
Forsvarsanskaffelsesdirektivet
13.07.2009
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet
13.07.2009
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2009
13.07.2009
Statisk testing av verneramme for jord- og skogbrukstraktorer
13.07.2009
Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum
13.07.2009
Maksimalhastighet og lasteplattformer for landbruks- og skogbrukstraktorer
13.07.2009
Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009: felles regler for det indre gassmarked
13.07.2009
Kollektive investeringsfond (UCITS)
13.07.2009
Deler og utstyr på jordbruks- og skogbrukstraktorer
13.07.2009
Plassering av baknummerskilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy
13.07.2009
Gasstransmisjonsforordningen
13.07.2009
Sikring av passasjerer på motorsykkel (kodifisering)
13.07.2009
Overføre sykdommer som skal omfattes av EF-nettet
10.07.2009
Bestemmelser om kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner
10.07.2009
Epidemiologisk overvåking av og kontroll med overførbare sykdommer
10.07.2009
Gjennomføringsbestemmelser for EUs yttergrensefond
10.07.2009
Innmelding av influensa A (H1N1) til EF-nettet
10.07.2009
Kritierier for tildeling av EUs miljømerke til fottøy
09.07.2009
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tissuepapir
09.07.2009
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til overnattingstjenester
09.07.2009
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til harde dekker
09.07.2009
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tjenester på campingplasser
09.07.2009
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til madrasser
09.07.2009
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter
09.07.2009
Mal for nasjonale handlingsplaner for fornybar energi
30.06.2009
Bruk av nasjonale tegnsett i toppdomenet .eu
26.06.2009
Botaniske og vitenskapelige navn på planter og organismer
26.06.2009
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen fugleinfluensa (H5N1) hos fjørfe
26.06.2009
Om unntak for overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler
25.06.2009
Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC)
25.06.2009
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen fugleinfluensa (H5N1) i Kroatia og Sveits
25.06.2009
Dyrehelsemessige krav til import av visse fugler
25.06.2009
Referansemetadata til det europeiske statistiske system
23.06.2009
Endringer til REACH-forordningen om kjemikaler
22.06.2009
Statistikk om innovasjon
22.06.2009
Markedsføring av visse økologiske landbruksprodukter fra tredjeland
19.06.2009
Utvinning og markedsføring av naturlig mineralvann (omarbeiding)
18.06.2009
Europeisk poengsystem for yrkesutdanning (ECVET)
18.06.2009
Markedsføringstillatelser for legemidler
18.06.2009
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy
18.06.2009
Europeisk referenseramme for kvalitetssikring av yrkesutdanning
18.06.2009
Leketøysdirektivet: sikkerhetskrav til leketøy
18.06.2009
Maksimalpriser for SMS og dataoverføring med mobiltelefoner fra utlandet
18.06.2009
Reduserte krav til små og mellomstore bedrifter om offentliggjøring og konsernregnskaper
18.06.2009
Avlingsstatistikk
18.06.2009
Vurdering av organisasjoner som utfører havnestatskontroll på vegne av en flaggstat
16.06.2009
Samtidig rett til familieytelser
12.06.2009
Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei: endret gjennomføringsdato
12.06.2009
Det europeiske helsetrygdkort
12.06.2009
Rekkevidden av begrepet "delvis arbeidsløshet" i EUs trygdelovgivning
12.06.2009
Dialog- og forliksprosedyre om dokumenters gyldighet, avgjørelse av lovvalgsspørsmål og tilståelse av ytelser
12.06.2009
Bestemmelser i forbindelse med overgang til EUs nye trygderegelverk
12.06.2009
Rettigheter for borgere under bilaterale trygdeordninger
12.06.2009
Trygdeordninger ved midlertidig arbeid utenfor den kompetente stat
12.06.2009
Familietillegg til ytelser ved arbeidsløshet i EUs trygdelovgivning
12.06.2009
Tekniske spesifikasjoner for det europeiske helsetrygdkortet
12.06.2009
Koordinering av trygdeordninger i EU: bestemmelser vedrørende Den tekniske kommisjon for databehandling
12.06.2009
Trygdebestemmer ved deltidsarbeid utenfor bostedsstaten
12.06.2009
Trygdebestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling
12.06.2009
Rett til ytelser ved arbeidsløshet i EUs trygdelovgivning ved arbeid eller virksomhet i utlandet
12.06.2009
Bestemmelser i forbindelse med overgang til EUs nye trygderegelverk
12.06.2009
Trygdebestemmelser for arbeidsløse som følger lønnede partnere til en annen medlemsstat
12.06.2009
Unntak for bruk av bly, kadmium og bly i visse materialer og komponenter
10.06.2009
Felles standarder for luftfartssikkerhet: unntaksbestemmelse for Sør-Korea
09.06.2009
Overvåkningsprogrammer vedrørende fugleinfluensa hos fjørfe og ville fugler (endring)
08.06.2009
Luftfartsaktiviteter som omfattes av direktivet om utvidelse av EUs kvotehandelssystem
08.06.2009
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU
06.06.2009
Metode for vurdering av måloppnåelse for jernbanesikkerhetsdirektivet
05.06.2009
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
05.06.2009
Offentliggjøring av lister over nasjonale referanselaboratorier for diagnostisering av dyresykdommer
05.06.2009
Begrensning i bruk av blyforbindelser i fiberoptiske kommunikasjonssystemer
04.06.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 16
04.06.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 27
03.06.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 3
03.06.2009
Aktive og intelligente materialer i kontakt med matvarer
29.05.2009
Standarder for sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter
28.05.2009
Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere
28.05.2009
Utbrudd av klassisk svinepest i Rheinland-Pfalz i Tyskland
26.05.2009
Bestemmelser om registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren
26.05.2009
Tiltak mot klassisk svinepest i Tyskland
26.05.2009
Felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin
25.05.2009
Merkingsbestemmelser for vinsektoren (overgangsordning)
20.05.2009
Endringer vedrørende import, transitt og veterinærsertifikater for fjørfe og fjørfeprodukter
18.05.2009
Statistikk over varehandelen med tredjeland
16.05.2009
Godkjenning av aminosyren L-valin som fôrtilsetningsstoff
14.05.2009
Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr
13.05.2009
Opprettelse av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoffer
12.05.2009
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus cereus til avlskaniner
08.05.2009
Godkjenning av 6-fytase EC 3.1.3.26 som fôrtilsetningsstoff til visse dyr
08.05.2009
Konformitetssertifikat for typegodkjenning av kjøretøyer
07.05.2009
Teknisk kontroll med motorkjøretøyer og tilhengere
06.05.2009
Særnærdirektivet: næringsmidler til spesielle formål (omarbeiding)
06.05.2009
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip (omarbeiding)
06.05.2009
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering)
06.05.2009
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler
06.05.2009
Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet
06.05.2009
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (omarbeiding)
06.05.2009
Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer
06.05.2009
Konsultasjonsmekanisme og andre prosedyrer for visuminformasjonssystemet (VIS)
05.05.2009
Definisjonen av inert avfall i direktivet om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
30.04.2009
Avlønningspolitikk i finanssektoren
30.04.2009
Tekniske krav til karakterisering av avfall fra utvinningsindustrien
30.04.2009
Avlønning av medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper
30.04.2009
Innsending av opplysninger om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
29.04.2009
Metode for risikovurdering av infrastruktur for jernbane
24.04.2009
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier
24.04.2009
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer
23.04.2009
Undersøkelser av sjøulykker
23.04.2009
Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk
23.04.2009
Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett
23.04.2009
Korrekt gjennomføring av flaggstatskrav
23.04.2009
Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser
23.04.2009
Farging av legemidler (kodifisering)
23.04.2009
Fornybardirektivet 2009 om økt bruk av fornybar energi
23.04.2009
Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier
23.04.2009
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (omarbeiding)
23.04.2009
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv)
23.04.2009
CO2-utslippsskrav for personbiler
23.04.2009
Forbudsdirektivet: søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern
23.04.2009
Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2)
23.04.2009
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning)
23.04.2009
Havnestatskontrolldirektivet
23.04.2009
Erklæring om at visse regioner er fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose
23.04.2009
Direktiv om ikke-automatiske vekter
23.04.2009
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy
23.04.2009
Kvotehandelsdirektivet (ETS) endringsbestemmelser 2009om utvidelse av EUs kvotehandelsystem for klimagasser
23.04.2009
Måleinstrumenter og for måletekniske kontrollmetoder
23.04.2009
Endringer til forordningen om konjunkturstatistikk
22.04.2009
Minimumsnormer ved behandling av sesongprodukter i de harmoniserete forbrukerprisindeksene (HICP)
22.04.2009
Samordnet bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi
21.04.2009
Kriterier for klassifisering av anlegg for behandling av avfall fra utvinningsindustrien
20.04.2009
Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer
20.04.2009
Ekspertgruppe for sikkerheten til de europeiske satellittbaserte navigasjonssystemene
20.04.2009
Økonomisk sikkerhetsordning i forbindelse med håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
20.04.2009
Overvåking og rapportering av utslipp av drivhusgasser fra fly og helikoptre
16.04.2009
Godkjent bruk av 17 kosmetiske produkter brukt til hårfarging
16.04.2009
Endringer til forordningen om transport av avfall
15.04.2009
Forbud mot bruk av visse biocidholdige produkter
14.04.2009
Behandling av avfall som inneholder persistente organiske miljøgifter fra visse produksjonsprosesser
14.04.2009
Forbud mot markedsføring av visse typer biocidholdige produkter
08.04.2009
Frist for innlevering av opplysninger om visse biocidholdige stoffer
08.04.2009
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 8.4.2009
08.04.2009
Krav til investeringsselskapers og kredittinstitusjoners kapitalgrunnlag (gjennomføringsbestemmelser)
07.04.2009
Direktivet om skipsutstyr (endring)
06.04.2009
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringer for visse helseyrker
06.04.2009
Miljøvennlig utforming av eksterne strømkilders forbruk og virkningsgrad
06.04.2009
Import fra og transitt gjennom tredjeland av dyr og visse typer ferskt kjøtt
06.04.2009
Godkjenning av fôrtilsettingsstoff til avvendte smågriser, kyllinger, høner, kalkuner og ender
02.04.2009
Supplering av felles standarder for sivil luftfartssikkerhet
02.04.2009
Spesifikke overvåkningsnettverk for overførbare sykdommer
02.04.2009
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsettingsstoff til slaktekyllinger
02.04.2009
Tildeling og bruk av Mode S-interrogator-koder i det felles europeiske luftrom
30.03.2009
Barnesikring av lightere: forlengelse
26.03.2009
Forlengelse av importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum
26.03.2009
Fortolkningsbidrag fra IFRIC-komiteen angående visse internasjonale regnskapsstandarder
25.03.2009
Unntak fra tungmetallbestemmelser for plastkasser og -paller
24.03.2009
Inflasjonsjustering av gebyrer til Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA) - 2009
23.03.2009
Maksimalverdier for plantevernmidlene azoxystrobin og fludioxonil i næringsmidler
23.03.2009
Tiltak for bekjemping av klassisk svinepest i Tyskland
20.03.2009
Planer for utryddelse og nødvaksinering av villsvin mot klassisk svinepest i visse områder i Tyskland
20.03.2009
Betingelser for handel med svin mellom land og regioner som er fri for Aujeszkys sykdom
19.03.2009
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til melkeproduserende bøfler
19.03.2009
Miljøvennlig design av lysstoffrør
18.03.2009
Bekjempelse av salmonella hos høns og kalkuner
18.03.2009
Krav til godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Cycostat 66G
18.03.2009
Utfasing av tradisjonelle lyspærer
18.03.2009
Forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocided dimetylfumarat
17.03.2009
Bruk av fôrtilsetningsstoffet Bacillus subtilis i fôr som inneholder decoquinat og narasin/nicarbazi
16.03.2009
Vilkår og karantenebetingelser for import av fugler
16.03.2009
Bruk av visse preparater av Bacillus licheniformis og B. subtilis i fôrblandinger
16.03.2009
Fôring av visse arter av åtseletende fugler i Bulgaria
16.03.2009
Direkte levering av små mengder ferskt kjøtt fra flokker av slaktekyllinger og kalkuner
13.03.2009
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater
12.03.2009
Radiointerferens fra kjøretøyer
12.03.2009
Forenklet beslutningsprosedyre for regelverk knyttet til overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)
11.03.2009
Statistiske opplysninger om fangst og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav
11.03.2009
SI-måleenheten katal for katalytisk aktivitet
11.03.2009
Statistikkforordningen
11.03.2009
Statistiske opplysninger om fangster fra fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhav
11.03.2009
Innrapportering av data for statistikk for næringsstrukturer
11.03.2009
Utveksling av fortrolige opplysninger fra foretaksregistre mellom Kommisjonen (Eurostat) og medlemsstatene
11.03.2009
Statistiske opplysninger om fangster fra fiske i det nordøstlige Atlanterhav
11.03.2009
Direktiv om flyplassavgifter
11.03.2009
Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen
11.03.2009
Innlandstransport av farlig gods: nasjonale bestemmelser
04.03.2009
Bekjempelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier
26.02.2009
Aromastoffer som brukes i eller på matvarer
26.02.2009
Anvendelse av konkurranseregler for transport med jernbane og på vei og vannveier (kodifisering)
26.02.2009

Sider