Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRICs fortolkningsbidrag 9 og IAS 39
30.11.2009
Beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru
30.11.2009
Tilgang til og behandling av opplysninger i visuminformasjonssystem VIS
30.11.2009
Renrasede avlsdyr av storfe
30.11.2009
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om struktur og produksjonsmetoder i landbruket
30.11.2009
Avslag for visse helsepåstander på matvarer
30.11.2009
Endring av bestemmelsene for import av solsikkeolje fra Ukraina
27.11.2009
Tekniske spesifikasjoner for utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
27.11.2009
Oppføring av flokumafen som et aktivt stoff (biocid)
27.11.2009
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRS 4 og IFRS 7
27.11.2009
Endring av bestemmelser for import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening
27.11.2009
Oppføring av tolyfluanid som et aktivt stoff (biocid)
27.11.2009
Videreføring av tiltak for bekjempelse av blåtunge
27.11.2009
Laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovesykevirus
27.11.2009
Listen over veterinære grensekontrollstasjoner (endringer)
27.11.2009
Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker
27.11.2009
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRIC 18
27.11.2009
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 26.11.2009
26.11.2009
Såvare av grønnsaker - plantegenetiske ressurser
26.11.2009
Kriterier for EUs miljømerke for gulvbelegninger av tre
26.11.2009
Overgangstiltak for meierivirksomheter i Romania
26.11.2009
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRIC 17
26.11.2009
Miljømerkeforordningen 2010
25.11.2009
Forsikringsdirektivet (Solvens II)
25.11.2009
Vilkår for import av melk og meieriprodukter fra Kina
25.11.2009
Rapporteringsskjema om gjennomføring av batteridirektivet
25.11.2009
Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og -revisjon (EMAS)
25.11.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 1
25.11.2009
Merking og skilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisering)
25.11.2009
Dekkmerkeforordningen 2009
25.11.2009
Statistikk om plantevernmidler
25.11.2009
Maksimalgrenseverdier for visse fortilsetningsstoffer
23.11.2009
Dyrehelsemessige krav til import av visse fugler: endringsbestemmelser
20.11.2009
Rapporteringskoder for dyresykdommer i Tyskland
20.11.2009
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og ender
16.11.2009
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner i matvarer av visse plantevernmidler
16.11.2009
Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger
13.11.2009
Godkjenning av visse enzymprodukter som fôrtilsetning til slaktekyllinger, ender og slaktekalkuner
12.11.2009
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til smågriser, slaktegris, og fjørfe
12.11.2009
Importrestriksjoner for pærer fra Tyrkia
12.11.2009
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Chile, Colombia og Japan
11.11.2009
Feiltoleranse for måleinstrumenter
10.11.2009
Standard for kunngjøringer om inngåelse av offentlige kontrakter
10.11.2009
Endring av anvendelsesperioden for EU-vedtak om fugleinfluensa
06.11.2009
Unntaksbestemmelse om blodgivning i forbindelse med influensa A(H1N1)-pandemien
03.11.2009
Godkjenning av visse overvåkingsplaner i tredjeland for restkonsentrasjoner i næringsmidler
30.10.2009
Gjennomføringsbestemmelser for statistikker om informasjonssamfunnet
29.10.2009
Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina
29.10.2009
Bruk av den internasjonale standarden for yrkesklassifikasjon (ISCO-08) i folketellinger
29.10.2009
Registre over lisenser og supplerende sertifikater til lokomotivførere
29.10.2009
Godkjenning og avvisning av visse helsepåstander på matvarer
29.10.2009
Avvisning av visse helsepåstander på matvarer
29.10.2009
Endringer til den internasjonale standardfagklassifikasjon ISCO
29.10.2009
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel
28.10.2009
Oppdatering av EU-direktivet om kosmetiske produkter
28.10.2009
Maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler
28.10.2009
Unntaksbestemmelse for Storbritannia for frø av typen Avena strigosa Schreb
26.10.2009
Godkjente rabieslaboratorier i Danmark
22.10.2009
Plantevernmiddelforordningen
21.10.2009
Sprøytemiddelmaskindirektivet: utstyr for spredning av plantevernmidler
21.10.2009
Godkjenning og avslag for visse helsemessige påstander på matvarer
21.10.2009
Adgang til markedet for internasjonal godstransport
21.10.2009
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler
21.10.2009
Avslag for visse helsemessige påstander på matvarer
21.10.2009
Forurensing fra skip og sanksjoner for overtredelser
21.10.2009
Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss
21.10.2009
Single European Sky II: Mer effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa
21.10.2009
Rapportering fra overvåking av utsetting av genmodifiserte modifiserte organismer i miljøet
21.10.2009
Økodesigndirektivett 2009 om miljøkrav til energirelaterte produkter
21.10.2009
Adgang til yrket som veitransportør
21.10.2009
Biproduktforordningen 2009 om produkter som ikke er beregnet på humant konsum (revisjon)
21.10.2009
Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler
21.10.2009
Felles europeisk luftrom II: Om lufthavner, lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester
21.10.2009
EU-programmet MEDIA Mundus (2011-2013)
21.10.2009
Nasjonale programmer for bekjempelse av salmonella hos kalkuner
20.10.2009
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler
19.10.2009
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): nettjenester
19.10.2009
Samtrafikkevnen i jernbanesystemet i Fellesskapet: endringer til direktivets vedlegg
16.10.2009
Bruk av elektroniske signaturer i forbindelse med tjenesteyting over landegrensene
16.10.2009
Harmonisering av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester
16.10.2009
Trygdebestemmelser vedrørende omregningskurs
15.10.2009
Erklæring om at Skottland er fri for tuberkulose hos storfe
15.10.2009
Veterinær grensekontroll: endring for Hellas i listen over kontrollstasjoner
15.10.2009
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser
15.10.2009
Tilsetning av substanser i næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov
13.10.2009
Om bruk av visse hårfargemidler
12.10.2009
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet
10.10.2009
Innhold og merking av fluor i tannkrem
09.10.2009
Tekniske spesifikasjoner for bruk av fingeravtrykk til biometrisk identifikasjon i Schengen-systemet
09.10.2009
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser
06.10.2009
Elektronisk informasjonsutveksling mellom landene i forbindelse med tjenesteyting
02.10.2009
Trygdebestermmelser om naturalytelser i forbindelse med sykdom, svangerskap og fødsel
02.10.2009
Beredskapstiltak for import av krepsdyr fra India
30.09.2009
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: godkjenning av Polens skipsregister
30.09.2009
Fôring av visse pelsdyr i Latvia
29.09.2009
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til laks og reker
29.09.2009
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hester
29.09.2009
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser
28.09.2009
Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris, slaktekylling, livkylling, slaktekalkun og avlskalkun
28.09.2009
Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling
28.09.2009
Gjennomføring av EUs konkurranserettsregler innenfor skipsfartssektoren (linjekonsortier)
28.09.2009
Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser
28.09.2009
Godkjenning av guanidineddikksyre som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
28.09.2009
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land
28.09.2009
Endring av navn på innehaveren av fermenteringsproduktet Amaferm
28.09.2009
Godkjenning av Saccharomyces cereviciae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til purker
25.09.2009
Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, andre fjørfe og griser
25.09.2009
Endring av godkjenningsbetingelsene for fôrtilsetningsstoffet Biosaf
25.09.2009
Endring av navn på innehaveren av fôrtilsetningsstoffet Sorbiflore
25.09.2009
Godkjenning av sinkkelat av metionin-hydroksy-analog som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling
25.09.2009
Fôrtilskuddsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
25.09.2009
Godkjenning av av et fôrtilsetningsstoff produsert av en type selenberiket gjær
25.09.2009
Godkjenning av tilsetningsstoff i fôr til hester
25.09.2009
Avlivningsforordningen 2009 om dyrevelferd ved slakting
24.09.2009
Rapporteringsstandard for forordningen om sosiale bestemmelser innenfor vegtransport
22.09.2009
Nettsider med lister over godkjente virksomheter og laboratorier på veterinærområdet i forbindelse med import
18.09.2009
Utfasing av tradisjonelle lyspærer: krav vedrørende ultrafiolett stråling
18.09.2009
Tidspunkt for overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II
17.09.2009
Tidspunkt for overgang til Schengen-informasjonssystemet SIS II
17.09.2009
Publisitetsdirektivet (1. selskapsdirektiv): registrering og offentliggjøring av opplysninger
16.09.2009
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer
16.09.2009
Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA)
16.09.2009
Ozonforordningen 2009 (revisjon)
16.09.2009
Enkeltpersonselskapsdirektivet 2009 (12. selskapsdirektiv)
16.09.2009
Trykkbeholderdirektivet 2009 (kodifisering)
16.09.2009
Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer) (CRD II) endringsbestemmelser til kapitalkravregelverket for å øke finansstabiliteten
16.09.2009
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige administrasjoner (ISA) 2010-2015
16.09.2009
Krav til rapportering og dokumentasjon ved bedriftsfusjoner og -delinger
16.09.2009
Euroforordningen 2009: betalinger over landegrensene
16.09.2009
Fartssertifikat for fartøyer på innenlands vannveier (kodifisering)
16.09.2009
GSM-direktivet: frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem - endringsbestemmelser
16.09.2009
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
16.09.2009
Arbeidsutstyrsdirektivet: arbeidstakeres bruk av utstyr under arbeidet (kodifisering)
16.09.2009
Forelengelse av tidsfrister for omsetning av visse biocidholdige produkter
16.09.2009
Statistikker om informasjonssamfunnet
16.09.2009
Endring av regelverket for miljøtransportprogrammet Marco Polo II
16.09.2009
e-pengedirektivet
16.09.2009
Trygdeforordningen: gjennomføringsbestemmelser 2009
16.09.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39
15.09.2009
Navn på visse tekstilprodukter
14.09.2009
Metoder til kvantitativ analyse av binære tekstilfiberblandinger
14.09.2009
Legemidler til avansert terapi
14.09.2009
Verneramme på jord- og skogbrukstraktorer
13.09.2009
Kvalitetssikring av EU-statistikker og -rapporter om utenlandske datterselskaper
11.09.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: WAS 39 og IFRS 7
09.09.2009
Beskyttelse mot vektorangrep og krav til overvåkingsprogrammer for blåtunge
28.08.2009
Import fra Brasil og Mauritius av levende dyr, sæd, egg og embryo fra hestefamilien
28.08.2009
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
27.08.2009
Førerkortdirektivet: bestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi
25.08.2009
Førerkortdirektivet 2006: endringsbestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi
25.08.2009
Abruzzo i Italia fri for smittsomt blæreutslett hos svin
20.08.2009
Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Nord-Irland
20.08.2009
Identifikasjon og registrering av sauer og geiter (endringsvedtak)
19.08.2009
Prøvemetode for avgass og støy motorsykkel
17.08.2009
Merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum
14.08.2009
Kriterier for EUs miljømerke til innendørs maling og lakk
13.08.2009
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger
10.08.2009
Import av visse krepsdyr og akvatiske pryddyr fra tredjeland
06.08.2009
Krav til registrering av produsenter av batterier og akkumulatorer
05.08.2009
Erklæring om at visse medlemsstater eller regioner er offisielt fri for storfebrucellose
05.08.2009
Statistikk om betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og investering i og fra utlandet
05.08.2009
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
05.08.2009
Endring i listen over godkjente laboratorier for kontroll av rabiesvaksine
05.08.2009
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang
05.08.2009
Bruk av boroxid i trebeskyttelsesmidler
04.08.2009
Bruk av klorofacinon (biocid) i rottegift/rottebekjempelsesmidler
04.08.2009
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
03.08.2009
Bruk av disodium-octaborate-tetrahydrate i trebeskyttelsesmidler
31.07.2009
Bruk av alfakloralose (biocid) i rottegift
31.07.2009
Styringsgruppen for SafeSeaNet
31.07.2009
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: krav til analyse av prioriterte stoffer
31.07.2009
Bruk av borsyre som trebeskyttelsesmiddel
31.07.2009
Bruk av disodium-tetraborate som trebeskyttelsesmidler
31.07.2009
Bruk av aluminiumfosfid (biocid) i rottegift
31.07.2009
Bruk av bromadiolon (biocid) i rottegift/rottebekjempelsesmidler
31.07.2009
Bruk av nitrogen (biocid) som insektsmiddel
30.07.2009
Miljøvernskrav til materiell innen sivil luftfart
30.07.2009
Bruk av thiacloprid som trebeskyttelsesmiddel
30.07.2009
Bruk av indoxacarb (biocid) som insektsmiddel
29.07.2009
Bruk av koumatetralyl (biocid) i rottegift/rottebekjempelsesmidler
29.07.2009
Forbedring av det indre marked
29.07.2009
Bruk av fenpropimorph som trebeskyttelsesmiddel
29.07.2009
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten)
28.07.2009
Bruk av sulfurylfluorid (biocid) som insektsmiddel
28.07.2009
Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring av kredittinstitusjoner
27.07.2009
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
24.07.2009
Data om legemidler til avansert terapi
24.07.2009
Testmetoder for kjemikaliedirektivet REACH
23.07.2009
Statistikk over inntekter og levekår: fordeling av husstandens ressurser i 2010
23.07.2009
Krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonsspumper
22.07.2009
Krav til miljøvennlig utforming av fjernsynsapparater
22.07.2009
Gjennomføring av delsystemet for styring, kontroll og signal i det transeuropeiske jernbanenettet
22.07.2009
Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter: gjennomføringsbestemmelser
22.07.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 15
22.07.2009
Navnsetting av plantesorter (2009)
22.07.2009
Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og frysebokser
22.07.2009
Krav til miljøvennlig design av elektriske motorer
22.07.2009
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren
14.07.2009
Sikring av passasjerer på motorsykkel (kodifisering)
13.07.2009
Elektrisitetsdirektiv 2009 (tredje)
13.07.2009

Sider