Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Tiltak mot klassisk svinepest hos viltlevende svin: endringsbestemmelser
25.06.2010
Hygienebestemmelser for animalske næringsmidler: endringer
24.06.2010
Endring av visse regnskapsstandarder - IFRS 1
23.06.2010
Overføring av eksplosive stoffer mellom EU-landene
19.06.2010
Beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant hester i Romania
18.06.2010
Spesifikke renhetsskriterier for søtstoffer til bruk i næringsmidler: endringsbestemmelser
17.06.2010
Statistiske data og metadata for folke- og boligtellinger
16.06.2010
Adgang til fortrolige statistiske data til vitenskapelige formål
16.06.2010
Transportabelt trykkutstyr
16.06.2010
Bruk av Bacillus subtilis i visse typer fôr til slaktekyllinger
15.06.2010
Permanent godkjenning av et enzympreparat i fôrtilsetning til eggleggende høner
15.06.2010
Godkjenning av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff til dyrefôr
15.06.2010
Kontroll med animalske produkter: unntaksbestemmelse for sjøsnegler
14.06.2010
Godkjenning av innføring av levende arter, sæd og embryoer fra hestefamilien fra Bahrain og Brasil
14.06.2010
Overvåking av reststoffer i dyr og animalske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
11.06.2010
Retningslinjer for beregning av karbonlagre i forbindelse med fornybardirektivet
10.06.2010
Importkontroll av risprodukter for tilstedeværelse av en genmodifisert ristype
08.06.2010
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser: endringsbestemmelser
08.06.2010
Fleksibilitet ved overgang til nytt Schengen-informasjonssystem
03.06.2010
Overvåking av akrylamid i matvarer
02.06.2010
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
01.06.2010
Statistikker om inntekter og levevilkår: undersøkelser om overføringer mellom generasjoner
01.06.2010
Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser
31.05.2010
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringer
27.05.2010
Konkurranseregler for bilprodusenter og -verksteder
27.05.2010
Overgangsordning for merking av dyrefôr
26.05.2010
Tidspunkt for flytting av storfe til sommerbeite
25.05.2010
Import av fotografisk gelatin til Tsjekkia
25.05.2010
Nedleggelse av samarbeidsgruppen for europeiske teletilsyn (ERG)
21.05.2010
Avgifter til Det europeiske kjemikalieagentur
21.05.2010
Register over produkter som inneholder biocider
21.05.2010
Havnestatskontroll: utvidede skipsinspeksjoner
20.05.2010
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
20.05.2010
Bygningsenergidirektivet 2010
19.05.2010
Kjæledyrforordningen: transport av kjæledyr (endringsbestemmelser)
19.05.2010
Energimerkedirektivet 2010
19.05.2010
Identifikasjon og merking av småfe: unntaksbestemmelse for sauer og geiter i dyreparker
14.05.2010
Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av småfe
12.05.2010
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser
12.05.2010
Rapporteringsystem for klager og forespørsler fra forbrukere
12.05.2010
Veterinær grensekontroll: godkjente kontrollstasjoner i EU (endringer)
12.05.2010
Alders-, uføre- og etterlattepensjon
12.05.2010
Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Irland
11.05.2010
Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren
10.05.2010
Overgangsordninger for melk i Bulgaria
10.05.2010
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren
07.05.2010
Transport av kjæledyr og samhandel med bier og humler
06.05.2010
Antall kjæledyr som kan transporteres ikke-kommersielt
06.05.2010
Avslag på helsepåstand brukt i merking av matvarer
06.05.2010
Avslag på helsepåstand brukt i merking av matvarer
06.05.2010
Bruk av 800 MHz-båndet til landbasert kommunikasjon
06.05.2010
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
05.05.2010
Sikkkerhetsplan og kommunikasjonsinfrastruktur for Schengen-informasjonssystemet SIS II
04.05.2010
Avslag på helsepåstand brukt i merking av matvarer
03.05.2010
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
03.05.2010
Europeisk samarbeidsutvalg eller prosedyre for informasjon til og konsultasjon med ansatte i multinasjonale foretak
01.05.2010
Import av hester fra Kina
30.04.2010
Liste over koordinerende myndigheter i forbindelse med hestekonkurranser
30.04.2010
Enterobakterier i pasteuriserte meieriprodukter og Listeria monocytogenes i konsumsalt
28.04.2010
Typegodkjenning av hydrogendrevne motorkjøretøy
26.04.2010
Felles europeisk forskningssatsing på kulturarv og global forandring
26.04.2010
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet (endringsbestemmelser)
23.04.2010
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: gjennomføringsbestemmelser
23.04.2010
Godkjenning av L-isoleucin som tilsetningsstoff til dyrefôr
23.04.2010
Godkjenning av kobberkelat av hydroksy-analog av metionin som tilsetningsstoff til dyrefôr
23.04.2010
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet (endringsbestemmelser)
23.04.2010
Godkjenning av mangankelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff til dyrefôr
23.04.2010
Godkjenning av sinkkelat av hydroksy-analogen av metioninsom tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
22.04.2010
Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Israel
22.04.2010
Godkjenning av ny bruk av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til smågriser
22.04.2010
Rød karotenrik bakterie som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelse om sammensetning
22.04.2010
Bruk av 3-fytase som fôrtilsetning til mindre fuglearter
21.04.2010
Krav til miljøvennlig utforming av lysstoffrør: endringsbestemmelser
21.04.2010
Konkurransebestemmelser om vertikale avtaler og samordnet praksis
20.04.2010
Ny vurdering vedrørende restriksjoner for korte klorparafiner
20.04.2010
Europeisk database for medisinsk utstyr (EUDAMED)
19.04.2010
Beskyttelsestiltak mot smittefarlig fugleinfluensa i Romania
16.04.2010
Typegodkjenning for kjøretøyer: endringer til rammedirektivet
16.04.2010
Oppheving av importrestriksjoner for fiskevarer fra Indonesia
16.04.2010
Kontrolltiltak ved import av akvakulturprodukter fra Indonesia
16.04.2010
Europeiske arbeidskraftundersøkelser: sysselsetting av funksjonshemmede
16.04.2010
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr
15.04.2010
Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter: endringsbestemmelser
15.04.2010
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (endringsbestemmelser)
14.04.2010
Restmengder i næringsmidler av 2-fenylfenol
09.04.2010
Forbud mot biocidholdige produkter: forlengelse av unntaksbestemmelser
09.04.2010
Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser
09.04.2010
Områder i Tyskland som er fri for klassisk svinepest
07.04.2010
Forsikringskrav til luftfartsselskaper og luftfartøysoperatører: endringsbestemmelser
06.04.2010
Unntaksbestemmelser for Latvia angående omsetning av såvare av korn
06.04.2010
Begrensninger på salg og bruk av av diklormetan, lampeolje og tennvæske samt tinnorganiske forbindelser
31.03.2010
Utslippsregisterforordningen om forurensende stoffer: rapporteringsskjema
31.03.2010
Godkjenning av 6-fytase som tilsetningsstoff til fôr til visse dyr
31.03.2010
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser
31.03.2010
Kvaliteten av strukturstatistikk for næringslivet
30.03.2010
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.3.2010
30.03.2010
Tilgang til landenes geodata og tjenester (Inspire - datadeling)
29.03.2010
Regioner i Polen og Portugal som er frie for enzootisk kvegleukose
29.03.2010
Nødvaksinering av villsvin og utryddelse av klassisk svinepest i Tyskland
29.03.2010
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
25.03.2010
Beskyttelsestiltak ved import av guarkjernemel fra India
25.03.2010
Budsjettoverføring til en mikrofinansieringsordning for sysselsetting og sosial integrasjon
25.03.2010
Felles regler for regulering av lufttrafikk (ATFM)
25.03.2010
Re-evalueringsprogrammet for tilsetningsstoffer i matvarer
25.03.2010
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten)
25.03.2010
Unntaksbestemmelser for samarbeid på forsikringsområdet
24.03.2010
Økologisk produksjon, merking og kontroll: EU-logo
24.03.2010
Forbedringer av International Financial Reporting Standards (IFRS)
23.03.2010
International Financial Reporting Standard (IFRS) 2: gjennomføringsbestemmelser
23.03.2010
Import av fugler: gjennomføringsbestemmelser
22.03.2010
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Irland og Ungarn
22.03.2010
Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland
22.03.2010
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for merking av alkoholholdige drikkevarer og fargestoffer i matvarer
22.03.2010
Markedsføring og anvendelse av dyrefôr: utarbeiding av liste over fôrvarer
19.03.2010
Frekvenser til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester)
19.03.2010
Systemer til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester)
19.03.2010
Forbud mot bruk av triklosan som tilsetningstoff i plastproduksjon
19.03.2010
Samarbeid for bekjempelse av feil og misbruk av trygdeordninger over landegrensene
18.03.2010
Overvåking av perfluorerte forbindelser i matvarer
17.03.2010
Innrapportering av dyresykdommer: gjennomføringsbestemmelser
17.03.2010
Beskyttelsestiltak mot smittefarlig fugleinfluensa i Romania
16.03.2010
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2013-2015: gjennomføringsbestemmelser
16.03.2010
Statistikk over migrasjon og internasjonal beskyttelse: gjennomføringsbestemmelser
15.03.2010
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
15.03.2010
Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet)
12.03.2010
Import av dyr og ferskt kjøtt: liste over godkjente tredjeland og krav til utstedelse av veterinærsertifikater
12.03.2010
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse (endringsbestemmelser)
12.03.2010
Markedsordninger for vin: endringsbestemmelser
12.03.2010
Forlenget forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat
11.03.2010
Godkjenning av tiltaksprogram mot salmonella i Brasil, Canada, Israel og USA
10.03.2010
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester
10.03.2010
Mål for redusert forekomst av salmonellaserotyper hos avlsfjørfe
10.03.2010
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
10.03.2010
Statistikk om godstrafikk på vei (endringsbestemmelser)
10.03.2010
Typegodkjenning av kjøretøyer: bestemmelser om avskjermingssystemer
09.03.2010
Kapitaldekningsdirektivet: utelukkelse av SID Bank i Slovenia
09.03.2010
Direktiv om utvidet foreldrepermisjon
08.03.2010
Transitt fra Hviterussland gjennom EU av egg og eggprodukter og krav til dyrehelsesertifikater for kyllinger
08.03.2010
Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser
05.03.2010
Utveksling av personopplysninger med Færøyene
05.03.2010
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet
04.03.2010
Prosedyrebestemmelser for det felleseuropeiske system for elektronisk utveksling av trygdeinformasjon (EESSI)
03.03.2010
Krav til hester, sauer og geiter ved donorhandel med sæd, egg og embryoer
02.03.2010
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler (endringsbestemmelser)
02.03.2010
Innhold av etylkarbamat i alkoholholdige drikker
02.03.2010
Tiltak for bekjempelse av økt dødelighet hos østers
02.03.2010
Grenseverdier for aflatoksiner i visse matvarer
26.02.2010
Bruk av kadmium i elektrisk og elektronisk utstyr
25.02.2010
Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
23.02.2010
Ny frist for dokumentasjon om biocider som skal vurderes
09.02.2010
Bruk av det aktive stoffet brodifacoum (biocid)
09.02.2010
Ernæringspåstander om omega-3 og umettet fett
09.02.2010
Overgangsordninger for visse virksomheter innen nærings- og nytelsesmiddeindustrien i Romania
09.02.2010
Brannklassifisering av lim til keramiske fliser
09.02.2010
Oppføring av magnesiumfosfid som aktivt stoff (biocid)
09.02.2010
Yteevne for visse gulvbelegg ved brann
09.02.2010
Bruk av det aktive stoffet warfarin (biocid)
09.02.2010
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland
09.02.2010
Brannegenskaper for veggbekledninger
09.02.2010
Oppføring av warfarinnatrium som et aktivt stoff (biocid)
09.02.2010
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen (2009)
09.02.2010
Krav til bruk av aluminiumoksid til rensing av fluorid i drikkevann
09.02.2010
Yteevne for fugemasse ved brann
09.02.2010
Bruk av aluminiumfosfid som frigjør fosfin (biocid)
09.02.2010
Grenseverdier for kvikksølv, fri gossypol og nitrit i dyrefôr
09.02.2010
Forbud mot bruk av diazinon (biocid)
08.02.2010
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
08.02.2010
Forbud mot bruk av visse biocidholdige produkter
08.02.2010
Bruk av to ikke-oksiderende hårfargestoffer
08.02.2010
EUs yttergrensefond (2007-2013): gjennomføringsbestemmelser
08.02.2010
Oppføring av akrolein som et aktivt stoff (biocid)
08.02.2010
Revisjon av overvåkingsprogrammet for kugalskap i Kypros
05.02.2010
Adgang til bilaterale avtaler med revisortilsyn i Canada, Japan og Sveits
05.02.2010
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker
05.02.2010
Viderformidling av personoplysninger til registerførere i tredjeland
05.02.2010
Grenseverdier for okratoksin i matvarer
05.02.2010
Endringer til fordningen om luftdyktighet for luftfartøyer
05.02.2010
Helsemessige garantier ved transitt av hovdyr
03.02.2010
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland:
02.02.2010
Bruk av etyllaurylarginat i kosmetiske produkter
01.02.2010
Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet
26.01.2010
ADQ-forordningen om kvalitetskrav til luftfartsdata
26.01.2010
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk
25.01.2010
Datautveksling mellom landene for å kontrollere at utstedte førerkort er unike
13.01.2010
Opplysningsplikt til myndighetene om biobrensel
12.01.2010
Nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart
08.01.2010
Barnesikringer på vinduer og verandadører
07.01.2010
Sikkerhetskrav til badeustyr til spebarn og småbarn
06.01.2010
Sektorer utsatt for karbonlekkasje
24.12.2009
Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet serinprotease til slaktekyllinger
23.12.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: IAS 32
23.12.2009
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, verpehøner, ender og slaktekalkuner
23.12.2009
Tekniske spesifikasjoner for Schengen-konsultasjonsnettverket
22.12.2009
Godkjenning av neotam som søtningsstoff i matvarer
22.12.2009
Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger
22.12.2009
Trygdebestemmelser om registrering i oppholdslandet
22.12.2009
Godkjenning av visse stoffer til bruk i kosmetiske produkter
22.12.2009
Transittvisum i Tyskland og Nederland for statsborgere fra Etiopia
22.12.2009
Trygdebestemmelser om prosedyrer for refusjon over landegrensene
22.12.2009
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer
22.12.2009

Sider