Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
19.06.2020 Alternative drivstoff: utsettelse av frist for anvendelse av prissammenligningsmetode
18.06.2020 Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
18.06.2020 Digital portal for informasjon om det indre marked: gjennomføringsbestemmelser om innsamling og deling av informasjon
18.06.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Ungarn
16.06.2020 Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om 5G-antenner
16.06.2020 Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringsbestemmelser om Bureau Veritas Marine & Offshore SAS
15.06.2020 Praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøyer: endring av anvendelsesdatoer og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
15.06.2020 Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer og visse overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
15.06.2020 Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
13.06.2020 Status for BSE-risiko (kugalskap) i Serbia
12.06.2020 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
10.06.2020 Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om dikofol
10.06.2020 Om avslag på godkjenning av det aktive stoffet beta-cyflutrin i plantevernmidler
10.06.2020 Forlengelse av godkjenningsperiodene for tre stammer av Phlebiopsis gigantea som aktive stoffer med lav risiko i plantevernmidler
10.06.2020 Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyriproksyfen i plantevernmidler
10.06.2020 Godkjenning av jernpyrofosfat som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
10.06.2020 Forlengelse av godkjenningsperiodene for beflubutamid m.fl. i plantevermidler
10.06.2020 Godkjenning av basisstoffet kumelk i plantevernmidler
09.06.2020 Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om perfluoroktansulfonsyre og dens derivater
09.06.2020 Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: erklæring fra ytere av oppstillingsplasstjenester
09.06.2020 Overvåking av reststoffer i dyr og animalske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
09.06.2020 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av anlegg for avlsmateriale og sporbarhet av avlsmateriale fra storfe, svin, sauer, geiter og dyr av hestefamilien
09.06.2020 Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om biler som bruker alternativt drivstoff
08.06.2020 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorat
05.06.2020 Unionslisten over ny mat: korrigeringer
05.06.2020 Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for xylo-oligosakkarider som ny mat
05.06.2020 Godkjenning av endrede bruksbetingelser for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat
05.06.2020 Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om plassering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
05.06.2020 Sikkerhetsregler for flyging med droner: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
04.06.2020 Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
04.06.2020 Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
04.06.2020 Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
03.06.2020 Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: endringer i forbindelse med covid-19-pandemien
03.06.2020 Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endring av anvendelsesdatoene for EF-erklæringer og -sertifikater som følge av covid-19-pandemien
03.06.2020 Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endring av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
03.06.2020 Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser om hyppigheten av medisinske undersøkelser i forbindelse med covid-19-pandemien
03.06.2020 Sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer og godsvogner på jernbanenettet: forlengelse av visse gyldighetsperioder og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
03.06.2020 Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 2.6.2020
02.06.2020 Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler
30.05.2020 EUs helseprogram 2021-2027
29.05.2020 Rettslig rammeverk for droneoperasjoner (U-space)
28.05.2020 Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
28.05.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn og Romania
27.05.2020 Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav til sement, betong, gips, maling og petroleumsprodukter
26.05.2020 Felles regler for sivil luftfart: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
23.05.2020 CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
21.05.2020 Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
21.05.2020 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
19.05.2020 Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til alle fuglearter ment for egglegging
19.05.2020 Fornyet godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium ATCC 13870 og godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium KCCM 80182 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Sider