Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
25.07.2020 Avslag på forlenget godkjenning av etametsulfuronmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
24.07.2020 Retningslinjer for regional statsstøtte 2022-2027
24.07.2020 Krav til kunstig intelligens
24.07.2020 Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for fiskesykdommer: status for visse sykdommer i Åland i Finland, Estland, Kroatia og Storbritannia
24.07.2020 Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (aluminiumammoniumsulfat m.fl.)
24.07.2020 Avslag på fornyet godkjenning av fenamifos som aktivt stoff i plantevernmidler
24.07.2020 Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i plantevernmidler
24.07.2020 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
24.07.2020 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl
23.07.2020 Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
23.07.2020 Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for faktorer som avspeiles i hver referanseverdi som oppgis og publiseres
23.07.2020 Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om referanseverdier for klimatilpasning
23.07.2020 Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for miljømessige, sosiale og ledelsesmessige faktorer som avspeiles i referanseverdimetoden
23.07.2020 Statistikk om turisme: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.07.2020 Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om pyrrolizidinalkaloider i visse næringsmidler
23.07.2020 Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om akrylamid i visse næringsmidler for spedbarn og småbarn
23.07.2020 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for sykloksydim m.fl.
23.07.2020 Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
23.07.2020 Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til elektroniske skjermer
22.07.2020 Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: utsettelse av virkningsdatoer for deler av oppdaterings- og endringsbestemmelser
21.07.2020 Bruk av standardmetoder for dokumentasjon av produkters og tjenesters miljøavtrykk
21.07.2020 Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
21.07.2020 Import og eksport av farlige stoffer: endringsbestemmelser
18.07.2020 Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av stoffer i tatoveringsfarger eller permanent sminke
18.07.2020 Miljømerking av tekstilprodukter og fottøy: forlengelse av gyldigheten av kriteriene
18.07.2020 Godkjenning av soppulver med høyt innhold av vitamin D2 som ny mat
18.07.2020 Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra tredjeland i etterkant av atomkraftulykken i Tsjernobyl
17.07.2020 Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om påvisningsmetode og importbetingelser
17.07.2020 Euroforordningen: betalinger over landegrensene (kodifisering)
17.07.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen, Ungarn og Slovakia
16.07.2020 Tillatelse til tiltak for stabilisering av markedet i vinsektoren
16.07.2020 Retningslinjer for sesongarbeidere i forbindelse med covid-19-pandemien
16.07.2020 Godkjenning av Bacillus subtilis (DSM 28343) som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl og oppfôringssvin
16.07.2020 Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin
16.07.2020 Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner
16.07.2020 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metoksypropylamin-cyclohexenyliden-etoksyetylcyanacetat som UV-filter
16.07.2020 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk stoffene HEMA og di-HEMA-TMHDC i produkter for støping av kunstige negler
16.07.2020 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av visse stoffer til hårfarging eller farging av øyenvipper
15.07.2020 Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om online informasjonsutveksling og notifisering av EU-typegodkjenninger
15.07.2020 Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS)
15.07.2020 Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS)
15.07.2020 Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til sikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
15.07.2020 Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2021
15.07.2020 EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om gebyrer til ESMA for sentrale motparter etablert i tredjeland
15.07.2020 Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2020)
15.07.2020 Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer
15.07.2020 EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om vurdering av tredjelands sentrale motparters mulige påvirkning av finansiell stabilitet i EU
15.07.2020 EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om vurdering av sentrale motparter i tredjeland
11.07.2020 Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
10.07.2020 Fornyet godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som fôrtilsetningsstoff for fisk og krepsdyr

Sider