Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
03.12.2020 Innsatsfordelingsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
03.12.2020 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
02.12.2020 Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer tii gjennomføringsbestemmelser om Singapore
02.12.2020 Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om botaniske arter som inneholder hydroksyantracenderivater
01.12.2020 Avslag på godkjenning av topramezon som basisstoff i plantevernmidler
01.12.2020 Avslag på godkjenning av karbondioksid som basisstoff i plantevernmidler
01.12.2020 Forlenget godkjenning av bruk av det aktive stoffet kiselgur i plantevernmidler
01.12.2020 Godkjenning av ekstrakt fra løkpæren Allium cepa L. som basisstoff i plantevernmidler
01.12.2020 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet etoksazol som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
01.12.2020 Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om anvendelsesdatoer
01.12.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
01.12.2020 Godkjenning av en frirullingsfunksjon for visse personbiler for reduksjon av CO2-utslipp
01.12.2020 Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
01.12.2020 Godkjenning av L-glutamin produsert av C. glutamicum KCCM BP-02524 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.11.2020 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Slovakia
30.11.2020 Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Kuwait og Tyrkia
28.11.2020 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
27.11.2020 Grenseverdier for PAH-innhold i granulater og flak på kunstgressbaner, lekeplasser eller sportsarenaer
27.11.2020 REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelse om stoffgruppe i forbindelse med covid-19-pandemien
27.11.2020 REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om N,N-dimetylformamid
26.11.2020 Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser
26.11.2020 Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)
26.11.2020 utfyllende bestemmelser om elektronisk utveksling av opplysninger om avslag på godkjenning av ervervelse eller besittelse av visse våpen
26.11.2020 Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
26.11.2020 Godkjenning av reaksjonsmasse av pereddiksyre (PAA) og peroksid oktansyre til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4
26.11.2020 Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen
26.11.2020 Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om felles logo for fjernsalg
26.11.2020 Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
26.11.2020 Godkjenning av formaldehyd som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 2 og 3
26.11.2020 Avslag på godkjenning av klorofen til bruk i biocidprodukter av type 2
26.11.2020 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1175 av 7. august 2020 om godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved fermentering av Escherichia coli KCCM 80109 og Escherichia coli KCCM 80197 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrea
25.11.2020 Europeisk infrastruktur for deling av ikke-personlige data
24.11.2020 Import og transitt av fjørfevarer fra Australia i forbindelse med fugleinfluensa
23.11.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Tyskland og Polen
21.11.2020 EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: utfyllende bestemmelser om klassifiseringssystemet
21.11.2020 Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om rapportering
21.11.2020 Grenseverdier for rester av plantevernmidlet aklonifen m.fl. i eller på visse produkter
20.11.2020 Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om datalogger
18.11.2020 Bruk av antigen-hurtigtest for covid-19
18.11.2020 Grenseverdier for rester av plantevernmidlet fluksapyroksad m.fl. i eller på visse produkter
18.11.2020 Grenseverdier for rester av plantevernmidlet tetraklormetan m.fl. i eller på visse produkter
18.11.2020 Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Egypt, Israel, Libanon, Libya, Morokko, Palestina, Syria, Tunisia og Tyrkia
18.11.2020 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser for 2021
17.11.2020 Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området helse og livskvalitet
17.11.2020 CO2-utslipp for personbiler og varebiler: oppdaterte bestemmelser om overvåking og innrapportering av opplysninger
17.11.2020 Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om visse hybride elkjøretøyer
17.11.2020 Øvre grenseverdi for rester i matvarer av lidokain
13.11.2020 Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om kontraktsvilkår knyttet til dataoverføring
13.11.2020 Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om overføring av personopplysninger til tredjeland
13.11.2020 Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupivakain

Sider