Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Import av oksesæd
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest: endringsbestemmelser om Latvia
Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland og Litauen
Det europeiske system for grenseovervåking (Eurosur): gjennomføringsbestemmelse om situasjonsbilder
Harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om utvidelse til 1427-1517 MHz
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland, Sverige og Storbritannia
SIS II-forordningen: opprettelse, drift og bruk av annen generasjon av Schengen-informasjonssystemet
Godkjenning av laboratorier i Brasil og Russland for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter
Tillatt import fra Makedonia, Georiga og Kiribati av fiskevarer til konsum
Godkjenning av et laboratorium i Sør-Korea for kontroll av rabiesvaksiner
Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv)
Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir
Personsvern og behandling av persondata i forbindelse med kriminalitet: gjennomføringsbestemmelser om datautveksling med Storbritannia
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Slovakia
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland
IT-byrået eu-Lisa (Schengen): avtale om deltakelse av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein
Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia: oppheving
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for bilindustrien
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter
Markedsføring av frø fra olje- og fibervekster
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av misbruk
Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
Innsamlingsstasjoner for sperm i Canada og USA
Varslingssystem for smittsomme sykdommer (EWRS): retningslinjer for informasjonsutveksling og personvern
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
Vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse i boringsrelatert utvinningsindustri
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Sveits
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
Havnestatskontroll: kriterier for vurdering av rederiene
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til tekstilvaskemidler til industri- og institusjonsbruk (revisjon)
Sirene-manualen for Schengen-informasjonssystemet (SIS II): endringsbestemmelser
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen og Sverige
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen og Slovakia
Det europeiske grensekontrollbyrå (FRONTEX): bestemmelser om overvåking av yttergrenser til sjøs
Suspensjon av import fra Malaysia av visse typer levende fisk og akvakulturprodukter
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over gjenvinningsanlegg
Politikontroll og -samarbeid i Schengenområdet
Fôring av visse pelsdyr i Latvia
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsplikten for visse derivater
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av data i forbindelse med familieytelser
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Belgia, Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Ungarn og Polen

Sider