Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
EU-strategi for europeisk film
15.05.2014
Gassapparatforordningen
12.05.2014
EUs konkurransepolitikk i 2013
06.05.2014
EU-rapport om mulig nettverk av små kredittvurderingsbyråer
05.05.2014
Bistand og samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål om næringsmidler: oppheving av direktiv
05.05.2014
Statistikk om ilandføring av fiskerivarer: gjennomføringsrapport 2014
24.04.2014
EUs yttergrensefond: evaueringsrapport 2007-2010
23.04.2014
EU-statusrapport om veitransportmarkedet
14.04.2014
Grønnbok og EU-høring om mobil helse (m-helse)
10.04.2014
Aksjonærrettighetsdirektivet: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
09.04.2014
Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjonsforslag 2014) (12. selskapsdirektiv)
09.04.2014
Europeisk plattform for samarbeid om tiltak mot svart arbeid
09.04.2014
EU-strategi og -høring om droner
08.04.2014
Effektive, tilgjengelige og fleksible helsesystemer
04.04.2014
Schengen-rundreisevisum
01.04.2014
Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum (revisjon)
01.04.2014
Smartere visumpolitikk for økonomisk vekst
01.04.2014
EUs returpolitikk
28.03.2014
PVU-forordningen om personlig verneutstyr (revisjon)
27.03.2014
Tjenestepensjonsdirektivet 2016
27.03.2014
Taubaneforordningen
27.03.2014
Langsiktig finansiering av den europeiske økonomien
27.03.2014
Fremme av folkefinansiering (crowdfunding) i EU
27.03.2014
EU-handlingsplan for økologisk produksjon
24.03.2014
Økologiforordningen 2018 om produksjon og merking av økologiske produkter
24.03.2014
Direktiv om laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum: revisjon
20.03.2014
EU-innbyggerinitiativet Right2Water
19.03.2014
EU-høring om Europa 2020-strategien
05.03.2014
EU-anbefalinger om europeiske kvalitetsprinsipper for turistnæringen
20.02.2014
EU-strategi for fremme av kyst- og havturisme
20.02.2014
Europas rolle i utforming av fremtidens forvaltning av internett
12.02.2014
Dyreavlsforordningen
11.02.2014
Avlsregelverk for husdyr: justering av eksisterende direktiver
11.02.2014
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: endringsbestemmelser
31.01.2014
Styrking av tåleevnen til banker og andre kredittinstitusjoner
29.01.2014
Rapportering og transparens av verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)
29.01.2014
Utvikling av kvalitetssikring av videregående utdanning
28.01.2014
EU-strategi for det indre marked for industrielle produkter
22.01.2014
Rammeverk for EUs klima- og energipolitikk i perioden 2020-2030
22.01.2014
EU-strategi for europeisk industriell renessanse
22.01.2014
Energipriser og -kostnader i Europa - status 2014
22.01.2014
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabilisitetsreserve
22.01.2014
Utvinning og produksjon av skifergass i EU
22.01.2014
EU-handlingsplan for utvikling av havenergi
20.01.2014
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES)
17.01.2014
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser
09.01.2014
Hovedkorridorer for det europeiske transportnettverk
07.01.2014
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2012
06.01.2014
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering)
20.12.2013
Takdirektivet 2016 (revisjon) om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft
18.12.2013
Omsetning av mat fra klonede dyr
18.12.2013
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
18.12.2013
Ny mat-forordningen 2015 (revisjon)
18.12.2013
EU-strategi for renere luft i Europa
18.12.2013
Kloning av storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien
18.12.2013
EU-strategi for bytrafikk
17.12.2013
EU-rapport om obligatorisk merking av opprinnelsesland for kjøtt i matvarer
17.12.2013
EU-handlingsplan for effektiv pakkelevering
16.12.2013
Fellesforetaket Shift2Rail under EUs forskningsprogram Horisont 2020
16.12.2013
EU-rammeverk om forventet endring og restrukturering
13.12.2013
Henstilling om kvalitetsrammeverk for traineeperioden
04.12.2013
Fremdriftsrapport om Schengen-informasjonssysetemet SIS II
02.12.2013
Forretningshemmelighetsdirektivet
28.11.2013
Visumfrihet for Moldova
27.11.2013
EU-politikk for fri bevegelse av personer
25.11.2013
Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter
18.11.2013
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer
04.11.2013
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2012
17.10.2013
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart
16.10.2013
EU-strategi for infrastruktur for energi
14.10.2013
Evaluering av adgangen til beskyttede yrker
02.10.2013
Regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet)
02.10.2013
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse
02.10.2013
Innovativ undervisning og yrkesopplæring gjennom ny teknologi og åpne utdanningsressurser
25.09.2013
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2013
20.09.2013
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter
18.09.2013
Handlingsplan for EU-portalen Ditt Europa
17.09.2013
Ny europeisk indikator for måling av innovasjonsresultater
13.09.2013
Det indre marked for telekommunikasjon
11.09.2013
Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming)
11.09.2013
Fremme av innlands kanaltransport
10.09.2013
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei
10.09.2013
EUs handlingsprogram for kanaltransport - NAIADES II
10.09.2013
Pengemarkedsforordningen
04.09.2013
Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om datainnsamling over gods, passasjerer og ulykker
30.08.2013
Ratifisering på nasjonalt nivå av Den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk
20.08.2013
Krav til barn som passerer Schengens yttergrenser
02.08.2013
EU-arbeidsprogram for standardisering - 2013
31.07.2013
Betalingstjenestedirektivet 2015 (PSD 2)
24.07.2013
Formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
24.07.2013
EUs statistikkprogram 2013-2017: finansiering av perioden 2014-17
17.07.2013
EU-strategi for internasjonalisering av europeisk høyere utdanning
11.07.2013
Avfallstransportforordningen om overvåking og kontroll av avfallstransport: endringsbestemmelser
11.07.2013
Felleseuropeisk program for støtte til forskningsutførende små og mellomstore bedrifter (Eurostar-2)
10.07.2013
Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring - forlengelse til 2024
10.07.2013
Felles europeisk forskningsprogram om måleteknikk (EMPIR)
10.07.2013
Fellesforetaket om brenselceller og hydrogen (FCH 2)
10.07.2013
Fellesforetaket om elektroniske komponenter og systemer (ECSEL)
10.07.2013
Fellesforetaket for biobaserte industrier (BBI)
10.07.2013
Offentlig-private partnerskap i forskningsprogrammet Horizon 2020
10.07.2013

Sider