Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv)
02.10.2002
Styrket kontroll med forflytning av sau og geit
12.09.2002
Forbrukerkredittdirektivet
11.09.2002
Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler
04.09.2002
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
11.07.2002
Ansvarsforsikring for motorvogn (5. motorvognforsikringsdirektiv)
07.06.2002
Markedsføring av frø fra olje- og fibervekster
14.05.2002
Tilsetningsforordningen for dyrefôr
22.03.2002
Vikarbyrådirektivet
20.03.2002
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
07.03.2002
Miljøansvarsdirektivet
21.02.2002
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
23.01.2002
Forenklet godkjenningsprosedyre for tradisjonelle plantelegemidler
17.01.2002
Flypassasjerforordningen 2004
21.12.2001
Luftfartstjenesteforordningen: yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom
11.12.2001
Luftromsforordningen: om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom
11.12.2001
Samvirkingsforordningen for det felles europeiske luftrom
11.12.2001
Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom
30.11.2001
Veterinærlegemiddeldirektivet 2001: endringsbestemmelser om legemidler til dyr
26.11.2001
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr
26.11.2001
Legemidler for mennesker
26.11.2001
Kvotehandelsdirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter
23.10.2001
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport
12.10.2001
Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)
03.08.2001
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
25.07.2001
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
25.07.2001
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser
14.06.2001
Installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner
14.06.2001
Tobakksreklamedirektivet
31.05.2001
Prospektdirektivet om verdipapirer
30.05.2001
Markedsmisbruksdirektivet 2003 om innsidehandel
30.05.2001
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold
23.05.2001
Luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker
21.05.2001
Bygningsenergidirektivet 2002
11.05.2001
Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland
23.03.2001
Krav og framgangsmåter for sikker lasting og lossing av bulkskip
20.03.2001
Gassmarkedsdirektivet (andre) 2003: felles regler for det indre marked for gass
13.03.2001
Meldingsformaliteter for skip som ankommer eller forlater havner
07.02.2001
Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler (2003)
02.02.2001
Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
18.01.2001
Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser
19.12.2000
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)
08.12.2000
Obligatorisk bruk av bilbelter i kjøretøyer på under 3,5 tonn
07.12.2000
Matlovsforordningen, inkludert opprettelsen av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
08.11.2000
Fritidsbåtdirektivet: endringsbestemmelser
12.10.2000
EASA-forordningen 2002: felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet
27.09.2000
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip
15.09.2000
Støydirektivet
26.07.2000
Kollektivtransportforordningen om konkurransutsetting av transport på vei og bane
26.07.2000
Andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
19.07.2000
Næringsmiddelhygiene for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
14.07.2000
Næringsmiddelhygieneforordningen
14.07.2000
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
14.07.2000
Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon
12.07.2000
eKom-rammedirektivet 2002 for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
12.07.2000
Tilgangsdirektivet for elektroniske kommunikasjonsnettverk
12.07.2000
Kommunikasjonsverndirektivet 2002
12.07.2000
Frekvensvedtaket: frekvenspolitisk regelsett
12.07.2000
Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester
12.07.2000
Atskilt tilgang til abonnementslinjer
12.07.2000
Miljøinformasjonsdirektivet
29.06.2000
Økopunktsystemet for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike
21.06.2000
Sommertidsdirektivet
20.06.2000
Postdirektivet (andre): endringsbestemmelser om åpning for konkurranse på markedet for posttjenester
30.05.2000
Markedsføring av frø i bulk til sluttforbrukere
21.03.2000
Begrenset bruk av virkelig verdi i finansieringsinstitusjoners regnskaper
24.02.2000
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
06.01.2000
Ikke-diskrimineringsdirektivet
06.01.2000
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor fellesskapet: endringsbestemmelser
25.10.1999
Merkeforordningen for storfe: identifikasjon, registrering og merking av storfe og storfekjøtt
21.10.1999
Kontroll og utdryddelse av blåtunge
08.09.1999
Takdirektivet 2001 om nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft
14.07.1999
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen
09.06.1999
Fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
18.03.1999
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit: endringsbestemmelser om skrapesyke
18.11.1998
Arbeidstakerdirektivet: informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere
17.11.1998
Ozonforordningen 2000 om stoffer som bryter ned ozonlaget
14.08.1998
Legemidler mot sjeldne sykdommer
27.07.1998
Utvikling av Fellesskapets jernbaner : endringsbestemmelser
22.07.1998
Prosedyrer for lisensiering av jernbaneforetak
22.07.1998
Rammeavtalen om deltidsarbeid inngått mellom UNICE, CEEP og EF: inkludering av Storbritannia
03.03.1998
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
23.02.1998
Prosedyreforordningen 1999 om statsstøtte
18.02.1998
Ajourføring av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
21.01.1998
Dekk for motorvogner og tilhengere
10.12.1997
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier
09.12.1997
Godkjenning av nasjonalitetsmerket på utenlandske kjøretøyer
15.07.1997
Rettslig vern av tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerende tjenester (dekodere)
09.07.1997
EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet)
26.02.1997
Registrering av personar som reiser med passasjerskip
25.11.1996
Forbrukerkjøpsdirektivet
18.06.1996
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
18.09.1995
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
22.07.1994
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (vibrasjon)
08.07.1994
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (støy)
08.07.1994
Mønsterdirektivet: rettslig vern av design
02.12.1993
Liste over næringsmidler og -ingredienser behandlet med ioniserende stråling
10.11.1993
Eksponering av arbeidstakere for kunstig optisk stråling
23.12.1992
Personverndirektivet 1995
18.07.1990
Kontroll av fugleinfluensa

Sider