Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
VIS-forordningen 2008 om visuminformasjonssystemet for utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold
28.12.2004
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
23.12.2004
Forsyningssikkerhetsdirektivet for elektrisitet
10.12.2004
Størrelse på ferdigpakninger for næringsmidler
25.10.2004
Legemidler til barn (pediatriforordningen)
29.09.2004
Arbeidstidsdirektivet: revisjonsforslag avsluttet uten enighet
22.09.2004
Inspiredirektivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon
23.07.2004
EU-programmet Marco Polo II (2007-2013)
14.07.2004
EU-programmet om livslang læring (2007-2013)
14.07.2004
EU-programmet Aktiv ungdom (2007-2013)
14.07.2004
EUs kulturprogram (2007-2013)
14.07.2004
EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet - Progress (2007–2013)
14.07.2004
EU-programmet Media 2007
14.07.2004
Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon
04.07.2004
Kapitalkravsdirektivet 2006 (CRD I) om krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad
04.07.2004
Hvitvaskingsdirektivet 2005 (tredje) om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
30.06.2004
Audiovisuelle tjenester og online-informasjonstjenester: beskyttelse av mindreårige
30.04.2004
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse
21.04.2004
Lisensiering av jernbaneforetak (kodefisering)
02.04.2004
Filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet
16.03.2004
Revisjonsdirektivet 2006 (8. selskapsdirektiv): Kvalitetssikring av godkjente revisorer
16.03.2004
Sikrere bruk av internett (2005-2008)
12.03.2004
Lokomotivførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere
03.03.2004
Utviklingen av Fellesskapets jernbaner
03.03.2004
Jernbanepassasjerforordningen 2007 om passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport
03.03.2004
Sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter
18.02.2004
VIS-vedtaket 2004: innføring av visuminformasjonsssystemet
12.02.2004
Styrket sikkerhet i havner
10.02.2004
Tjenestedirektivet
31.01.2004
Handlingsplan for miljøteknologi
28.01.2004
Vannforurensningsdirektivet
07.01.2004
Bonn Guidelines om tilgang til genressurser
23.12.2003
IMS-koden for sikker skipsfart
11.12.2003
Energitjenestedirektivet
10.12.2003
Forsyningssikkerhetspakken (energi): bakgrunnsmeddelelse
10.12.2003
Retningslinjer for de transeuropeiske nett på energiområdet
10.12.2003
Adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk
10.12.2003
Avfallsdirektivet
27.11.2003
Det europeiske grensekontrollbyrået (FRONTEX)
11.11.2003
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler i næringsmidler
10.11.2003
Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester
05.11.2003
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
29.10.2003
Kjemikaliedirektivet REACH: klassifisering og merking av farlige stoffer
29.10.2003
Førerkortdirektivet 2006
21.10.2003
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet
21.10.2003
Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland (endring)
24.09.2003
Grunnvannsdirektivet
19.09.2003
Fluorgassforordningen 2006: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
11.08.2003
Økodesigndirektivet 2005 om krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter
01.08.2003
Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Egnos)
31.07.2003
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 547/72
31.07.2003
Det europeiske smittevernbyrået (ECDC)
23.07.2003
Eurovignettdirektivet (endringer 2006): avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur
23.07.2003
Forbrukersamarbeidsforordningen 2004 om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene
18.07.2003
Påstandsforordningen for matvarer
16.07.2003
Innholdet i luft av tungmetaller og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
16.07.2003
EU-programmet for elektroniske offentlige tjenester til forvaltingen, foretak og borgere (IDABC) (2004-2009)
08.07.2003
Avfallstransportforordningen 2006
30.06.2003
Strategi for integrert produktpolitikk
18.06.2003
Mineralavfallsdirektivet: håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
02.06.2003
Skipsforurensningsdirektivet
03.05.2003
WEEE-direktivet: kassering av elektriske og elektroniske produkter: endringsbestemmelser
29.04.2003
Bompengedirektivet 2004 (EETS): elektroniske bompengesystemer i EU
23.04.2003
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer
14.03.2003
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA)
11.02.2003
Tunneldirektivet
30.12.2002
Stabilitetskrav for roro-passasjerskip
04.12.2002
Svoveldirektivet 1999: endringsbestemmelser 2005 om svovel i brennstoff for skip
20.11.2002
BNI-forordningen 2003: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser
15.10.2002
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv)
02.10.2002
Styrket kontroll med forflytning av sau og geit
12.09.2002
Forbrukerkredittdirektivet 2008
11.09.2002
Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler
04.09.2002
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
11.07.2002
Ansvarsforsikring for motorvogn (5. motorvognforsikringsdirektiv)
07.06.2002
Markedsføring av frø fra olje- og fibervekster
14.05.2002
Tilsetningsforordningen for dyrefôr
22.03.2002
Vikarbyrådirektivet
20.03.2002
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet
07.03.2002
Miljøansvarsdirektivet
21.02.2002
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
23.01.2002
Forenklet godkjenningsprosedyre for tradisjonelle plantelegemidler
17.01.2002
Flypassasjerforordningen 2004
21.12.2001
Luftfartstjenesteforordningen: yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom
11.12.2001
Luftromsforordningen: om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom
11.12.2001
Samvirkingsforordningen for det felles europeiske luftrom
11.12.2001
Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom
30.11.2001
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr
26.11.2001
Legemidler for mennesker
26.11.2001
Veterinærlegemiddeldirektivet 2001: endringsbestemmelser om legemidler til dyr
26.11.2001
Kvotehandelsdirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter
23.10.2001
Sosiale bestemmelser innen veitransport
12.10.2001
Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)
03.08.2001
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
25.07.2001
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
25.07.2001
Installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner
14.06.2001
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser
14.06.2001
Tobakksreklamedirektivet
31.05.2001
Markedsmisbruksdirektivet 2003 om innsidehandel
30.05.2001
Prospektdirektivet om verdipapirer
30.05.2001

Sider