Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Merkeforordningen for storfe: identifikasjon, registrering og merking av storfe og storfekjøtt
21.10.1999
Kontroll og utdryddelse av blåtunge
08.09.1999
Takdirektivet om nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft
14.07.1999
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen
09.06.1999
Fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
18.03.1999
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit: endringsbestemmelser om skrapesyke
18.11.1998
Arbeidstakerdirektivet: informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere
17.11.1998
Ozonforordningen: stoffer som bryter ned ozonlaget
14.08.1998
Legemidler mot sjeldne sykdommer
27.07.1998
Utvikling av Fellesskapets jernbaner : endringsbestemmelser
22.07.1998
Prosedyrer for lisensiering av jernbaneforetak
22.07.1998
Rammeavtalen om deltidsarbeid inngått mellom UNICE, CEEP og EF: inkludering av Storbritannia
03.03.1998
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
23.02.1998
Prosedyreforordningen for statsstøtte
18.02.1998
Ajourføring av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
21.01.1998
Dekk for motorvogner og tilhengere
10.12.1997
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier
09.12.1997
Godkjenning av nasjonalitetsmerket på utenlandske kjøretøyer
15.07.1997
Rettslig vern av tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerende tjenester (dekodere)
09.07.1997
EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet)
26.02.1997
Registrering av personar som reiser med passasjerskip
25.11.1996
Forbrukerkjøpsdirektivet
18.06.1996
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
18.09.1995
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
22.07.1994
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (vibrasjon)
08.07.1994
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (støy)
08.07.1994
Mønsterdirektivet: rettslig vern av design
02.12.1993
Liste over næringsmidler og -ingredienser behandlet med ioniserende stråling
10.11.1993
Eksponering av arbeidstakere for kunstig optisk stråling
23.12.1992
Personverndirektivet: (til 24.5.2018)
18.07.1990
EU-strategi for unge 2010-2018: rapport 2015
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2016
Innovasjon innen blå økonomi: utnyttelse av havområdene for sysselsetting og vekst
Kontroll av fugleinfluensa
Erfaringer med EUs regelverk for europeisk forsknings- og innovasjonsstatistikk
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2010
Varemerkedirektivet
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (revisjon)
Bruk av sikkerhetsscannere på flyplasser
EU-høring om energimarkedet
Energipriser og -kostnader i Europa - status 2016
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser
Grønnbok og EU-høring om forsikring mot naturlige og menneskeskapte katastrofer
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
Styrket informasjonsutveksling ved passering av Schengens yttergrenser
Fremme av innovasjon for ren energi
Statsstøtte i forbindelse med Europa 2020-strategien
Forbudsdirektivet: søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern
Biproduktdirektivet om om produkter som ikke er omhandlet i noe særdirektiv: endringsbestemmelser om animalske biprodukter
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr, samt dyrehelse og -velferd
IFRS-forordningen: bruk av internasjonale regnskapsstandarder
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
EUs pakt om grunnleggende rettigheter: rapport 2012
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon)
Regler for årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse bedrifter, banker og forsikringsselskaper

Sider