Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Sikkerhetstiltak for luftfarten
02.02.2009
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking
30.01.2009
Mot en omfattende avtale om klimaendring i København
28.01.2009
Konsekvenser og resultater av det indre marked for forbrukerne
28.01.2009
Nye EU-programmer innen energi og bredbånd-infrastruktur
28.01.2009
Forenkling av de lovgivningsmessige rammer
28.01.2009
Overvåking av CO2-utslipp fra biler i EU (2005-2007)
27.01.2009
EUs maritime transportpolitikk fram til 2018
21.01.2009
Etablering av et maritimt transportområde uten hindringer
21.01.2009
Rapporteringsformaliteter for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
21.01.2009
Bedre sikring av havner
20.01.2009
Det transeuropeiske transportnettet i 2004-2005
20.01.2009
Rapport om gjennomføring av EU-direktivet om produktsikkerhet
14.01.2009
Evaluering av EUs statistiske program (2003-2007)
13.01.2009
EU-programmet MEDIA Mundus (2011-2013)
09.01.2009
Gjennomføring av EUs rekommandasjon fra 2003 om kreftscreening
22.12.2008
Nye ferdigheter for nye arbeidsplasser
19.12.2008
Iverksetting av intelligente transportsystemer i Europa
16.12.2008
Strategi for europeisk samarbeid om utdanning fram til 2020
16.12.2008
Lisboa-strategiens eksterne dimensjon: internasjonalt samarbeid om regulering
16.12.2008
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport
16.12.2008
Iversettelse av Lisboa-strategien 2008-2010
16.12.2008
Avtalen om bruk av mobile arbeidstakere for grensekryssende tjenester i jernbanesektoren
15.12.2008
En samlet strategi for europeisk landbruksforskning
15.12.2008
Meddelelse om pasientsikkerhet
15.12.2008
Et europeiske jernbanenett for konkurransedyktig godstransport (RFC-forordningen)
11.12.2008
Overvåking av legemidlers bivirkninger
10.12.2008
Lovrammer for nettverk og tjenester for mobil-tv
10.12.2008
Endring av regelverket for miljøtransportprogrammet Marco Polo II
10.12.2008
Sikre, innovative og tilgjengelige medisiner
10.12.2008
Legemiddelovervåkingsforordningen
10.12.2008
Forebygging av legemidler med falsk identitet og opprinnelse
10.12.2008
Rapport om anvendelsen av direktivet om unionsborgerskap
10.12.2008
Grønnbok om arbeidskraft innen helsesektoren
10.12.2008
Handlingsplan for organdonasjon og -transplantasjon (2009-2015)
08.12.2008
Organdirektivet: kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon
08.12.2008
Kommisjonens håndtering av virksomheter som misbruker sin dominerende stilling
05.12.2008
Bruk av andre stoffer enn vitaminer og mineraler i kosttilskudd
05.12.2008
Forordningen om busspassasjerrettigheter
04.12.2008
Forordningen om båtpassasjerrettigheter
04.12.2008
Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler
04.12.2008
Det europeiske forskningsprogrammet for måleteknikk
03.12.2008
WEEE-direktivet 2012 om elektrisk og elektronisk avfall (revisjon)
03.12.2008
Oppheving av direktiver om måling
03.12.2008
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2)
03.12.2008
Behandling av bioavfall i EU
03.12.2008
Mot et tilgjengelig informasjonssamfunn
01.12.2008
Kvaliteten av bensin og dieselolje til bruk i veitransport
01.12.2008
Handlingsplan om bruk av e-signaturer og e-identifikasjon i offentlig tjenesteyting over landegrensene
28.11.2008
Kommisjonens rapport om konkurranseevnen 2008
28.11.2008
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser: endringsbestemmelser
28.11.2008
Grønnbok om kollektive forbrukersøksmål
27.11.2008
Om gjennomføring av kjøreplanen for likestilling mellom kvinner og menn (2006-2010)
26.11.2008
En økonomisk gjenopprettingsplan
26.11.2008
Veikart for maritim fysisk planlegging
25.11.2008
Hovedbudskap i rapporten om sysselsetting i Europa 2008
21.11.2008
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland
21.11.2008
Regler for kontroll med og bekjempelse av hestepest (kodifisering)
20.11.2008
Den europeiske union og Arktis
20.11.2008
EUs strategi for bedre skipsopphugging
19.11.2008
GSM-direktivet: frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem - endringsbestemmelser
19.11.2008
Gjennomføring og anvendelse av EUs miljørett
18.11.2008
Virkningene av fri bevegelse av personer i forbindelse med utvidelsen av EU
18.11.2008
Søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern
18.11.2008
State Aid Scoreboard: Statsstøtte i EU/EØS-området høsten 2008
17.11.2008
Komponenter og karakteristika for jord- og skogbrukstraktorer
17.11.2008
Energimerkedirektivet 2010
13.11.2008
Vindenergi til havs: tiltak for EUs energipolitikk 2020
13.11.2008
Tiltak for opprettholdelse av naturgassforsyningssikkerheten
13.11.2008
Dekkmerkeforordningen 2009
13.11.2008
Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer: resultater og planlagte aktiviteter
13.11.2008
Energieffektivitet: innfrielse av 20%-målet
13.11.2008
Energisparing ved kombinert varme- og kraftproduksjon
13.11.2008
Grønnbok om et europeisk energinettverk
13.11.2008
Bygningsenergidirektivet 2010
13.11.2008
EUs 2. strategiske energigjennomgang: en handlingsplan for energisikkerhet og -solidaritet
13.11.2008
Gjennomføring av programmet for trans-europeiske energinettverk 2002-2006
13.11.2008
Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA)
12.11.2008
Global overvåking for miljø og sikkerhet (GMES): for en sikrere planet
12.11.2008
Sjeldne sykdommer: en utfordning for Europa
11.11.2008
Sluttrapport om EU-programmet for SMB og entreprenørskap (2001-2006)
07.11.2008
Gjennomføring av arbeidsmiljødirektivene om byggeplasser og skilting
06.11.2008
Statusrapport om informationssystemet for det indre marked (IMI)
06.11.2008
Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål
05.11.2008
Telemedisin til nytte for pasienter, helse- og omsorgssystemer og samfunnet
04.11.2008
Modernisering av universitetene i en global kunnskapsøkonomi
30.10.2008
Statistikker om informasjonssamfunnet
30.10.2008
Partnerskapet mellom europeiske land og utviklingsland om kliniske forsøk (EDCTP)
30.10.2008
Fra finanskrise til oppsving
29.10.2008
Lys og lyssignaler på motorsykler
28.10.2008
Trygdeforordningen 2004
28.10.2008
Miljø- og energivennlig design av varer: arbeidsplan 2009-2001
21.10.2008
Tilsettingsstoffer i næringsmidler
18.10.2008
Mot europeiske klynger av verdensklasse
17.10.2008
Bekjempelse og forebygging av menneskehandel
17.10.2008
Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng
17.10.2008
Framdriftsrapport om gjennomføring av Kyoto-protokollen om utslipp av drivhusgasser
16.10.2008
Grønnbok om kvalitet av landbruksprodukter
15.10.2008
Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende: endringsbestemmelser
15.10.2008
Innskuddsgarantidirektivet (endring 2009)
15.10.2008

Sider