Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Strategi for EUs informasjonssystem for det indre marked
21.02.2011
Allmenn adgang til førskoleundervisning
17.02.2011
Grønnbok om EUs kommende forsknings- og innovasjonsprogram
09.02.2011
Erfaringer med forordningen om lokal grensetrafikk ved Schengens yttergrenser
09.02.2011
Markedsutfordringer for råvarer og råmaterialer
02.02.2011
Samordning av garantier til beskyttelse av selskapsdeltakere og tredjepersoners interesser
01.02.2011
Fornybar energi: framdriftsrapport om utviklingen mot 2020-målene
31.01.2011
Handlingsplan for å redusere frafall av unge i skolen
31.01.2011
Anbefaling om tiltak som kan redusere skolefrafall
31.01.2011
Grønnbok om EUs politikk for offentlige innkjøp
27.01.2011
Videreutvikling av EUs indre marked for tjenester
27.01.2011
EU-strategi for ressurseffektivitet
26.01.2011
EU-strategi for reduksjon og gjenbruk av avfall
19.01.2011
Omnibus II-direktivet 2014 om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet
19.01.2011
Styrking av idrettens europeiske dimensjon
18.01.2011
Overgangsperiode for reduksjon av gasser og partikler fra traktorer
13.01.2011
EUs årlige vekstundersøkelse - 2011
12.01.2011
Samarbeidsforordningen om forbrukerlovgivning: endringsbestemmelser
03.01.2011
Indirekte omdisponering av arealer knyttet til biobrensel
22.12.2010
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
21.12.2010
Erfaringene med hygienekontrollen ved import av mat, fôr, dyr og planter
21.12.2010
Seveso III-direktivet: Kontroll med faren for større ulykker med farlige stoffer
21.12.2010
Forbedrede rammer for markedsovervåking av CO2-kvotehandelsordningen
21.12.2010
Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95)
20.12.2010
Maritim romlig planlegging
17.12.2010
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro
16.12.2010
Samvirke mellom europeiske offentlige tjenester
16.12.2010
Førerrom, dør og vinduer i traktorer (kodifisering)
15.12.2010
Europeisk handlingsplan for e-forvaltning 2011-2015
15.12.2010
Det europeiske arbeidsformidlingsnettverket EURES: vurdering av virksomheten 2006-2008
13.12.2010
Bremseanlegg på traktorer (kodifisering)
10.12.2010
REMIT-forordningen om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet
08.12.2010
Betjeningsinnretning i traktorer (kodifisering)
08.12.2010
Styrking av sanksjonsmulighetene på området finansielle tjenester
08.12.2010
Regionale initativer for gass- og elektrisitetsforsyning
07.12.2010
Vurdering av EUs kvikksølvstrategi
07.12.2010
Honningbier og dyrehelse
06.12.2010
Fordeler ved overgang til elektronisk faktura
02.12.2010
Bruk av maskinseparert kjøtt
02.12.2010
EU-initiativ for sysselsetting og nye yrkesferdigheter
23.11.2010
Handlingsplan for økt sikkerhet i Europa
22.11.2010
Innføring av det europeiske krisenummer for forsvunne barn
17.11.2010
Pritoriteringer for europeisk infrastruktur for energi for 2020
17.11.2010
Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regler
16.11.2010
Vaksinasjon mot blåtunge: endringsbestemmelser
15.11.2010
EU-strategi for funksjonshemmede 2010-2020
15.11.2010
Liste over reisedokumenter som kan utstyres med Schengen-visum
12.11.2010
EUs energistrategi - Energi 2020
10.11.2010
Gjennomføring av tiltak for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
10.11.2010
Rapportering av data om registrerte nye personbiler
10.11.2010
Merking, registrering og rapportering av småfe: ny sammenstilt fororordning
08.11.2010
Årsrapport om EU-forskning 2009
05.11.2010
Framdriftsrapport for Schengen-informasjonsystemet SIS II i første halvår 2010
05.11.2010
Et helhetlig syn på vern av persondata i EU
04.11.2010
Redusert bruk av fosfater i vaskemidler
04.11.2010
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA): endringsbestemmelser
28.10.2010
Forberedelser til en "Single Market Act"
28.10.2010
En integrert industripolitikk for Europa 2020-strategien
28.10.2010
Rapporter om fri bevegelse og EU-borgerskap
27.10.2010
Overgangsordning for nye utslippskrav til traktormotorer
27.10.2010
Veltevern på smalsporede traktorer
27.10.2010
Europeisk katastrofeberedskap og humanitær hjelp
26.10.2010
Metallskrapforordningen
22.10.2010
Om opprettelse av en ordning for informasjonsutveksling for overvåking av Europas maritime områder
20.10.2010
EU-rammeverk for krisehåndtering i finanssektoren
20.10.2010
Kloning av dyr til matproduksjon
19.10.2010
Grønnbok om e-prosedyrer for offentlige innkjøp
18.10.2010
Om gjennomføringen av EUs strategi om dioksiner. furaner og polyklorerte bifenyler
15.10.2010
Grønnbok om EUs revisjonspolitikk
13.10.2010
Sikkerhetsutfordringer i olje- og gassvirksomheten til havs
12.10.2010
Fremskritt mot Kyoto-målene for utslipp av drivhusgasser
12.10.2010
Smart EU-lovgivning
08.10.2010
Sikkerhetskrav for adgang til satellittnavigasjonssystemet Galileo
08.10.2010
Anvendelsen av EUs prinsipper om nærhet og proporsjonalitet i lovgivningen i 2009
08.10.2010
EUs 2020-strategi for forskning og innovasjon
06.10.2010
MC-forordningen: typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler
04.10.2010
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): modernisering
30.09.2010
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): forlengelse
30.09.2010
EU-program for videreutvikling av en integrert maritim politikk
29.09.2010
Veltervern på smalsporede traktorer
27.09.2010
Tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner
27.09.2010
Harmonisering av lovgivningen om målenheter
27.09.2010
Utvidet handel med landbruksprodukter mellom Norge og EU
27.09.2010
Identifisering av bestemte matvareforsendelser
24.09.2010
Statistiske oppgaver over godstransport på vei
24.09.2010
Muligheter og utfordringer for europeisk film i en digital tidsalder
24.09.2010
Fremme av europeiske audiovisuelle produksjoner
23.09.2010
Mulig innføring av gebyrer for arbeid utført av EUs mattrygghetsbyrå EFSA
23.09.2010
Juicedirektivet om merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser
21.09.2010
Strategi for likestilling mellom kvinner og menn 2010-2015
21.09.2010
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff
20.09.2010
Europeisk bredbånd: investering i digitaldrevet vekst
20.09.2010
EUs første politikkprogram for frekvensforvaltning
20.09.2010
Alternativer til dyreforsøk i kosmetikksektoren
17.09.2010
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde
17.09.2010
Om utviklingen av et felles europeisk jernbaneområde
17.09.2010
Gjennomføring av direktivet om arbeidstakeres innflytelse i europeiske samvirkeforetak
16.09.2010
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
15.09.2010
Shortsalgforordningen
15.09.2010
Meddelelse om ungdom i bevegelse
15.09.2010

Sider