Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Heisedirektivet (revisjon)
21.11.2011
EUs program for tiltak på justisområdet
15.11.2011
EUs program for rettigheter, likestilling og borgerskap
15.11.2011
Handlingsplan for tiltak mot antimikrobiell resistens
15.11.2011
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
15.11.2011
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering
15.11.2011
Om gjennomføringen av det felles europeiske luftrom
14.11.2011
Biociddirektivet: inkludering av flufenoxuron som aktivt stoff
14.11.2011
Førerkort som inkluderer sjåførkortets funksjoner
11.11.2011
Fri bevegelse for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania: erfaringer fra overgangsperioden
11.11.2011
EUs helseprogram 2014-2020
09.11.2011
EUs forbrukerprogram 2014-2020
09.11.2011
Små og mellomstore bedrifters utnyttelse av globale muligheter
09.11.2011
Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet
27.10.2011
Initiativ for et ansvarlig næringsliv
25.10.2011
EU-strategi for bedrifters samfunnsansvar
25.10.2011
Regnskapsdirektivet
25.10.2011
Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Mot en sterkere europeisk reaksjon på narkotikamisbruk
25.10.2011
Europeisk sikkerhetsstyringssystem på luftfartsområdet
25.10.2011
EU-initiativ om ansvarlige bedrifter
25.10.2011
Schengen-samarbeidet: smarte grenser - og veien framover
25.10.2011
50 forslag til styrking av det indre marked
25.10.2011
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser
25.10.2011
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel (revisjon)
20.10.2011
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II)
20.10.2011
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR)
20.10.2011
Prosjektobligasjoner for transeuropeiske nettverk: prøveperiode 2012-2013
19.10.2011
Connecting Europe: integrert europeisk infrastruktur
19.10.2011
Retningslinjer for transeuropeiske nett på området telekommunikasjonsinfrastruktur
19.10.2011
Ordningen for et sammenkoplet Europa (2014-2020)
19.10.2011
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket
19.10.2011
Retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur på energiområdet
19.10.2011
Industripolitikk: en styrket konkurranseevne
14.10.2011
Meddelelse om europeisk kjøpslov
11.10.2011
Felles europeisk salgslov
11.10.2011
Fremskritt mot Kyoto-målene for utslipp av drivhusgasser - rapport 2011
07.10.2011
EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon 2014-2020
06.10.2011
Partnerskap for forskning og innovasjon rettet mot samfunnsmessige utfordringer
21.09.2011
Modernisering av høyere utdanning i Europa
20.09.2011
Frivillig arbeid på tvers av landegrensene
20.09.2011
EU-strategi for et ressurseffektivt Europa
20.09.2011
Gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter
16.09.2011
Forvaltning av Schengen-samarbeidet
16.09.2011
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
14.09.2011
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2009
14.09.2011
Rapport om alternative metoder til dyreforsøk i kosmetikksektoren i 2009
13.09.2011
Beskyttelse av barn i den digitale verden
13.09.2011
Sluttevaluering av IKT-programmet eContentPlus (2005-2008)
09.09.2011
Energiforsyningssikkerhet og internasjonalt samarbeid
07.09.2011
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: endringsbestemmelser
31.08.2011
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om databaser for elektronisk identifikasjon av storfe
30.08.2011
Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum - endringer
30.08.2011
IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked
29.08.2011
Fritidsbåtdirektivet 2013
26.07.2011
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV)
20.07.2011
Kapitalkravsforordningen (CRR)
20.07.2011
Fartsskriverforordningen
19.07.2011
EU-strategi for digitale fartskrivere
19.07.2011
Reduksjon av svovelutslipp fra skip
15.07.2011
Svoveldirektivet 1999: endringsbestemmelser 2012 om svovelinnhold i marint brensel
15.07.2011
Grønnbok om et digitalt indre marked for tv og film: åpen konsultasjon
13.07.2011
Årsrapport om EU-forskning i 2010
12.07.2011
Roamingforordningen (2012): Internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett
06.07.2011
Grønnbok om modernisering av direktivet om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
22.06.2011
Energieffektiviseringsdirektivet 2012
22.06.2011
Næringsmidler for spesielle grupper
20.06.2011
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt
14.06.2011
EUs konkurransepolitikk 2010
10.06.2011
Statistikk over sikkerhet mot kriminalitet
08.06.2011
Standardiseringsforordningen
01.06.2011
EU-strategi for europeiske standarder
01.06.2011
Arbeidstidsdirektivets bestemmelser om arbeidstakere på havgående fiskefartøy
31.05.2011
Deponidirektivet - endringer angående lagring av metallisk kvikksølv som betraktes som avfall
27.05.2011
Hasteprosedyre for innføring av visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser
24.05.2011
EU-strategi for immaterielle rettigheter til stimulering av kreativitet og innovation
24.05.2011
Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav
24.05.2011
Meddelelse om migrasjon
04.05.2011
Midveisevaluering av EUs strategiplan for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2007-2012
27.04.2011
Felles teknologiinitiativ for brenselceller og hydrogen (FCH): endringsbestemmelser
20.04.2011
Åpent internett og nettnøytralitet
19.04.2011
Erfaringer med datalagringsdirektivet
18.04.2011
Kvalitetsstyring av europeisk statistikk
15.04.2011
Single Market Act: - 12 innsatsområder for det indre marked
13.04.2011
Smarte elektrisitetsnett
12.04.2011
Miljøvirkningsdirektivet 2011
12.04.2011
Anvendelse av EU-regler om flypassasjerers rettigheter ved avlysninger og forsinkelser
11.04.2011
EU-strategi om frekvensforvaltning
06.04.2011
Grønnbok om bedriftledelse og -styring
05.04.2011
EU-strategi for romvirksomhet
04.04.2011
Boliglånsdirektivet
31.03.2011
Globale tiltak for internettsikkerhet
31.03.2011
Transport 2050: Hvitbok om miljøvennlig transportpolitikk
28.03.2011
Grønnbok om spill på internett
24.03.2011
Revisjon av statsstøttereglene for tjenester av allmenn økonomisk betydning
23.03.2011
Dekk til kjøretøy og tilhengere (sammenstilling av eksisterende regleverk)
11.03.2011
Det europeiske energifellesskapet: erfaringer og utfordringer
10.03.2011
Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene: endringsbestemmelser
10.03.2011
EU-handlingsplan for energisparing 2011
08.03.2011
Veikart for lavkarbon-økonomi i 2050
08.03.2011
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene
24.02.2011

Sider