Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Montenegro og Storbritannia
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Coteaux du Pont du Gard’
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: annullering av beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelsen 'Südburgenland (BOB)'
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Iaşi'
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Muškat momjanski/Moscato di Momiano’
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografiske betegnelsen ‘Willamette Valley’
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: annullering av beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelsen 'Neusiedlersee-Hügelland'
Kontroll med animalske produkter: endringer til gjennomføringsbestemmelser
BSE-risiko (kugalskap): status for Canada og Irland
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om ‘Coteaux du Libron'
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dazomet til bruk i produkter av type 8
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinotefuran til bruk i produkter av type 18
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av borsyre til bruk i produkter av type 8
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat til bruk i produkter av type 8
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
Biocider: forlengelse av godkjenningen av heksaflumuron til bruk i produkter av type 18
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i produkter av type 18
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i produkter av type 18
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk i produkter av type 14 og 18
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for overnatningssteder
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kosmetiske produkter og dyrepleieprodukter
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser

Sider