Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi
Standardisert og sikkert registersystem for CO2-kvoter
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser
Spørreskjema om gjennomføringen av VOC-direktivet om flyktige organiske forbindelser
Rapportering om gjennomføringen av avfallsdirektiver
Kortkjedede klorerte parafiner
Forordningen om komiteen for sjøsikkerhet og forurensning fra skip (COSS) (endring)
Filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet
Tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter
Merking og markedsføring av næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon
Grenseverdier for enkelte plantevernmidler
Fiskesykdommene viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN)
Statistiske oppgaver over godstransport på vei
Internasjonale regnskapsstandarder
Internasjonale regnskapsstandarder
Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): Kvalitetssikring av godkjente revisorer
Investeringsforetak
Pengeoverføringsforordningen: opplysninger om betaleren ved overføring av penger
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett
Krav til og vilkår for investeringsforetak
EDB-baserte reservasjonssystemer for flyrutetjenester
Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien
Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer
Forsvarsanskaffelsesdirektivet

Sider