Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Øvre grenseverdier for delta-9-tetrahydrocannabinol i visse næringsmidler
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 12
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2022
Godkjenning av olibanumekstrakt som fôrtilsetningsstoff til hest og hund
Godkjenning av et preparat av Propionibacterium freudenreichi og Lentilactobacillus buchneri som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av endrede bruksvilkår for galakto-oligosakkarider som ny mat
BSE-risiko (kugalskap): status for Frankrike
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: ajourføring 2022 av gjennomføringsbestemmelser om forespørsler fra og autentifisering av transportører
Avslag på godkjenning av etoksykin som fôrtilsetning i funksjonsgruppen antioksidanter
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetning til slaktesvin, avvente smågriser og purker
Tillatelse til omsetning av jernhydroksidadipattartrat som ny mat
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av visse språkversjoner
Grenseverdier for visse forurensede stoffer i næringsmidler: okratoksin A
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
Olje med høyt innhold av DHA og EPA fremstilt av Schizochytrium sp.: endringsbestemmelser
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: hydrogencyanid
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,4-D m.fl.
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tyskland, Nederland og Polen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-dimetylnaftalen, 8-hydroksykinolin, pinoksaden og valifenalat
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acekinocyl, klorantraniliprol og emamectin
Overvåkning av kvikksølv i fisk, krepsdyr og bløtdyr
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Peru
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Oman
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Filippinene

Sider