Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelse om EU-portalen og -databasen
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om god distribusjonspraksis
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014): endringsbestemmelser
EU-henstilling om europeisk samarbeid om kystvaktfunksjoner
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Frankrike
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark og Polen
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Montenegro og Storbritannia
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Coteaux du Pont du Gard’
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografisken betegnelsen ‘Willamette Valley’
Legemiddeldirektivet: avslag på oppføring av zink-D-glukonat på listen over legemidler som ikke trenger sikkerhetsdetaljer på innpakningene
Visuminformasjonssystemet for kortvarig opphold (VIS): bestemmelser om adgang til andre EU-informasjonssystemer
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2022
Felleseuropeisk koronasertifikat for EØS-borgere: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Sveits
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
Policygruppe (RSPG) for frekvensforvaltning (2019)
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Tyskland og Polen
Midlertidige hastetiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere

Sider