Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Det europeiske system for grenseovervåking (Eurosur): gjennomføringsbestemmelse om situasjonsbilder
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen og Sverige
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter
Ekomdirektivet 2018: henstilling om form, innhold, tidsfrister og detaljeringsnivå i notifikasjoner
Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kambodsja, Kina, Mexico, SØr-Afrika, Tunisia, Ukraina og Storbritannia for testing av rabiesvaksiner
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Tyskland, Polen og Slovaka
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet av visse holdte landdyr
Beskyttelse av den ungarske geografiske betegnelsen 'Vasi vadkörte pálinka' som alkoholsterk drikk
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen og Sverige
Godkjenning innovativ teknologier til reduksjon av CO2-utslipp: endringsbestemmelser om person- og varebiler som benytter flytende gass, komprimert naturgass og E85
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak
Covid-19: EU-henstilling om virusovervåking i avløpsvann
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
Legemiddeldirektivet: unntaksbestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene for eksport til Storbritannia
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om innberetningskrav om markedsrisiko
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014): retting av rumensk språkversjon
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen og Sverige
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om testing av enhovede dyr og Storbritannias unntak fra testing av tamsvin
Omsetning av frø og såkorn: endringsbestemmelser
EU-henstilling om sysselsettingstiltak som følge av covid-19-krisen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA: endringsbestemmelser
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Romania og Sverige
Brucellose og turberkulose hos storfebesetninger og Aujeszkys sygdom hos svin: sykdomsstatus og bekjempelsesprogram for visse regioner

Sider