Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, Litauen og Sverige
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2023)
Regelmessig tekniske kontroll av kjøretøy med kompresjonstenningsmotor
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Italia, Polen og Slovakia
Returdirektivet: gjensidig anerkjennelse av returbeslutninger og fremskyndet retur
Tillatelse til omsetning av tørkede nøtter fra Canarium indicum L. som tradisjonell mat
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Estland, Frankrike, Italia og Ungarn
Godkjenning av etyloleat, nona-2,6-dien-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff
Godkjenning av ristede og poppede kjerner fra frøene til Euryale ferox Salisb. (makhana) som en tradisjonell matvare fra et tredjeland
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromopropylat, kloridazon, fenpropimorf, imazaquin og tralkoksydim
Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF): endringsbestemmelser
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet pyridaben, pyridat, pyriproksyfen og triklopyr i visse matvarer
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Argentina, Storbritannia og USA
Godkjenning av diverse stoffer som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Registrering av den geografiske betegnelsen Grappa della Valle d’Aosta som alkoholsterk drikk
Maksimalkonsentrasjoner av toltrazuril i animalske næringsmidler
Godkjenning av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff for alle eggleggende fjørfearter
Godkjenning av L-arginin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av imidakloprid til bruk i produkttype 18
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer for bruk i biocidprodukter
Biocider: avslag på godkjenning av 2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
Biocider: godkjenning av alkyl(C12-16)dimetylbenzyl-ammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) til bruk i produkttype 1
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter: rettelser

Sider