Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Medisinsk utstyr: utpeking av ekspertpaneler
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania og Ungarn
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia: endringsbestemmelser
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
Import og transitt av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra Serbia
Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr: ajourføring
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Romania
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Brasil
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Singapore
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Australia
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen
Krav til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser om HIV-tester

Sider