EU-komiteer Norge kan delta i

Forsiden - Oversikt - EU-komiteer Norge kan delta i

Listen under angir EØS-relevante komitologikomiteer (C) og ekspertgrupper (E) som assisterer Kommisjonen ved utvikling av nytt regelverk.

Begrepet komitologi brukes om beslutningsprossessen hvor Europaparlamentet og Rådet har gitt Kommisjonen myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter etter å ha lagt saken fram for komiteer (komitologikomiter) bestående av representanter for EUs medlemsland. Norge, Island og Liechtenstein deltar i EØS -relevante komitologikomiteer, men har ikke stemmerett. Kommisjonens database over komitologikomiteer og -saker finner du her.

I henhold til Lisboa-traktaten er det etablert en egen prosedyre for såkalte delegerte kommisjonsrettsakter som inneholder utfyllende bestemmelser til basisrettsaktene. Også her konsulterer Kommisjonen komiteer (ekspertgrupper), men medlemmene av disse er utpekt av Kommisjonen og representerer derfor ikke nasjonalstatene. Kommisjonens database over ekspertgrupper finner du her.

Saksområde Komite (faktaark) Basisrettsakt
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for Importkontroll (C20405)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for plantevernmiddelrester (C20401)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for plantevernmidler (C20407)
Mattrygghet
Næringsmidler for spesielle grupper, Ekspertgruppe for (E02893)
Mattrygghet
Veterinærpreparater, Ekspertgruppe for (E02792)
Mattrygghet
Veterinærpreparater, Faste komite for (C02900)
Mattrygghet
Vetrinærimportkontroll, Ekspertgruppe for (E02699)
Mattrygghet
Økologisk produksjon, Komite for (C06500)
Miljø
Avfall, Ekspertgruppe for (E03343)
Miljø
Avfallsdirektivene, Komite for (C37000)
Miljø
Avfallsforbrenning, Komite for gjennomføring av direktivet om (C11500)
Miljø
Avløpsdirektivet, Komite for gjennomføring av (C11600)
Miljø
Biocidprodukter, Ekspertgruppe for
Miljø
Biocidprodukter, Faste komite for (C13900)
Miljø
CO2-utslippskrav til kjøretøyer, Ekspertgruppe for (E02795)
Miljø
Drikkevannsdirektivet, Komite for gjennomføring av (C11900)
Miljø
Drivstoffkvalitet, Ekspertgruppe for (E03424)
Miljø
Drivstoffkvalitet, Komite for (C37800)
Miljø
Drivstofføkonomi og CO2-utslipp for nye personbiler, Komite for forbrukerinformasjon om (C12700)
Miljø
Emballasje og emballsjeavfall, Komite for gjennomføring av direktivet om (C11100)
Miljø
Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2), Arbeidsgruppe for (E02810)
Miljø
Farlige stoffer, Komite for gjennomføring av regelverket om (C12400)
Miljø
Fluorholdige klimagasser, Ekspertgruppe for (E03338)
Miljø
Fluorholdige klimagasser, Komite for (C47200)
Miljø
Flyktige organiske forbindelser (VOC) fra lagring og distribusjon av bensin, Komite for (C12500)
Miljø
Genmodifiserte mikroorganismer, Komite for gjennomføring av direktivet om innesluttet bruk av (C47500)
Miljø
Genmodifiserte organismer i miljøet, Komite for gjennomføring av direktivet om utsetting av (C12200)
Miljø
Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler, Komite for direktivet om (C42200)
Miljø
Industrielle utslipp, Ekspertgruppe for (E00373)
Miljø
Industrielle utslipp, Komite for (C40000)
Miljø
Inspire: Europeisk infrastruktur for geografisk informasjon, Komite for (C33600)
Miljø
Inspiredirektivet, Ekspertgruppe for (E02958)
Miljø
Kjemikalieforordningen REACH, Komite for (C34200)
Miljø
Klimaendring, Komite for regelverk om (C13600)
Miljø
Luftkvalitet, Ekspertgruppe for (E02790)
Miljø
Luftkvalitet, Komite for (C35500)
Miljø
Miljømerke, Komite for EUs (C38700)
Miljø
Miljørapporteringsdirektivet, Komite for (C13700)
Miljø
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), Komite for fellesskapsordningen for (C38800)
Miljø
Nitratdirektivet, Komite for gjennomføringsbestemmelser til (C22400)
Miljø
Ozonlaget, Komiteen for tiltak mot nedbryting av (C13800)
Miljø
Renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport, Komite for fremme av (C39700)
Miljø
Sevesodirektivet, Arbeidsgruppe for (E02612)
Miljø
Sevesodirektivet, Komite for (C14000)
Miljø
Skipsopphugging, Komiteen for forordningen om (C48100)
Miljø
Strategisk koordinering for vann- og flomdirektivene, Ekspertgruppe for (E00371)
Miljø
Støydirektivet, Komite for (C12900)
Miljø
Svovel i marint brennstoff, Komite for (C33500)
Miljø
Utslippsregisterforordningen, Komite for (C30200)
Miljø
Vann, Komite for fellesskapspolitikk for (C11300)

Sider