Beslutningsprosessen: transport

Forsiden - Velg område - Transport - Beslutningsprosessen: transport
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
11.12.2017

2018/067

24.03.2018
04.04.2018
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser
22.09.2017

2018/041

24.03.2018
23.03.2018
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser
27.07.2017

2018/043

24.03.2018
23.03.2018
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp
27.07.2017

2018/042

24.03.2018
23.03.2018
MC-forordningen: typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler
01.01.2016

2015/143

01.02.2016
06.06.2014
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6)
27.07.2017

2018/008

10.02.2018
12.02.2018
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser
27.07.2017

2018/008

10.02.2018
12.02.2018
Ordningen for et sammenkoplet Europa (2014-2020)
01.01.2014

2014/157

01.01.2014
13.08.2014
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
03.05.2017

2018/024

10.02.2018
Skipsavfallsdirektivet
28.12.2002

2001/077

01.02.2002
12.10.2003
Rapporteringsformaliteter for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
19.05.2012

2013/089

01.05.2014
31.10.2013
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Etiopia
28.07.2017

2017/243

16.12.2017
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
01.06.2017

2017/200

28.10.2017
30.10.2017
Fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet
15.03.2003

2001/118

15.03.2003
15.03.2003
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om sertifisering av lokomotivførere
15.07.2014

2017/039

01.01.2018
14.02.2017
Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker
30.07.2015

2017/037

01.01.2018
01.01.2017
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med en-motors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods
22.03.2017

2017/201

28.10.2017
31.10.2017
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
27.03.2017

2017/202

28.10.2017
30.10.2017
Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter
24.02.2009

2012/006

11.02.2012
03.01.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Fiji
23.08.2017

2017/199

28.10.2017
Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - oktober 2016
01.12.2016

2017/061

18.03.2017
25.10.2017
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
30.06.2017

2017/060

18.03.2017
17.10.2017
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
07.05.2017

2015/316

01.08.2017
01.08.2017
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon, ytelse
16.03.2017

2017/138

08.07.2017
08.09.2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 15.5.2017
16.05.2017

2017/184

23.09.2017
18.05.2017
Svartelistingsforordningen: luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet
27.10.2007

2007/145

27.10.2007
14.12.2007
Typegodkjenning av motorvogner, inkludert nye sikkerhetskrav til dekk m.m.
01.11.2011

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Lokomotivførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere
04.12.2009

2009/012

04.12.2009
27.11.2009
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
15.04.2017

2017/122

08.07.2017
17.07.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Montenegro
15.05.2017

2017/146

08.07.2017
Undersøkelser og forebygging av flyulykker
02.12.2010

2014/095

01.12.2014
19.12.2014
Utvikling av Fellesskapets jernbaner
01.01.1993

1994/007

01.07.1994
eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern
31.03.2018

2017/081

31.03.2018
26.06.2017
Typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer
01.07.2005

2004/001

01.07.2005
Veginfrastrukturdirektivet
19.10.2010

2009/063

19.10.2010
28.10.2011
Tunneldirektivet
01.05.2006

2006/010

01.12.2006
15.05.2007
Havnestatskontrolldirektivet: endringsbestemmelser
21.11.2014

2014/022

21.11.2014
01.06.2017
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene
05.07.2016

2017/096

06.05.2017
10.05.2017
Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper
12.01.2017

2017/097

06.05.2017
01.01.2018
Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere
24.01.2017

2017/058

18.03.2017
05.04.2017
Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser
09.12.2016

2016/094

09.12.2016
31.03.2017
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
21.12.2016

2017/065

18.03.2017
17.03.2017
Reviderte prosedyrer for inspeksjoner knyttet til maritim sikkerhet
20.04.2016

2016/193

24.09.2016
27.03.2017
Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart
21.12.2016

2017/063

18.03.2017
23.03.2017
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser
23.12.2016

2017/064

18.03.2017
17.03.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: status for tredjeland 1.8.2015
01.08.2016

2017/062

18.03.2017
Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende
23.03.2005

2003/050

23.03.2005
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy (til 2018)
09.08.2002

2000/111

09.08.2002
Sikkerhet i jernbanetunneler: rettelse til bestemmelsene
30.06.2016

2017/036

04.02.2017
07.02.2017
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
14.10.2016

2017/011

04.02.2017
06.02.2017
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
16.10.2016

2017/009

04.02.2017
06.02.2017
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: utfyllende bestemmelser
14.10.2016

2017/010

04.02.2017
06.02.2017
Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet, miljøkrav og yteevne
16.10.2016

2017/008

04.02.2017
06.02.2017
Styringsgruppen for Styringsgruppen på høyt nivå vedrørende Det digitale maritime system og digitale marine tjenesteytelser
13.04.2016

2017/040

04.02.2017
Kombinert transportdirektivet
01.07.1993

1994/007

01.07.1994
Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet: endringsbestemmelser om ESA og ECAC
21.04.2016

2016/245

03.12.2016
02.01.2017
Utviklingen av Fellesskapets jernbaner
04.06.2009

2009/033

04.06.2009
04.06.2009
Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften: endringsbestemmelser
25.08.2016

2016/156

25.08.2016
02.02.2017
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser
12.10.2017

2016/247

03.12.2016
14.12.2016
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr
17.10.2016

2016/227

03.12.2016
08.12.2016
Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner
05.08.2016

2016/246

03.12.2016
09.12.2016
Bilbeltedirektivet
31.12.1992

1994/007

01.07.1994
01.10.1979
Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser
01.07.2016

2016/207

29.10.2016
16.11.2016
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
01.01.2017

2015/222

01.01.2017
05.12.2016
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
23.06.2016

2016/213

29.10.2016
31.10.2016
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 16.6.2016
18.06.2016

2016/214

29.10.2016
20.06.2016
Befraktningsordninger og fraktrater for godstransport på innlands vannveier
01.01.1997

1997/023

01.05.1997
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser
25.04.2016

2016/192

24.09.2016
28.09.2016
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
12.05.2016

2016/189

24.09.2016
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser
03.06.2016

2016/197

24.09.2016
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei
24.03.2006

2006(063

03.06.2006
Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier
31.12.2012

2011/017

01.01.2014
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
01.01.2016

2016/138

09.07.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
01.01.2016

2016/138

09.07.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
01.01.2016

2016/138

09.07.2016
01.09.2016
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger
14.12.2012

2014/096

01.12.2014
19.12.2014
Etterforsking og forebygging av flyulykker: obligatorisk rapportering av hendelser
15.11.2015

2015/276

01.08.2016
05.08.2016
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flygelederes lisenser og sertifikater
30.06.2015

2016/125

01.08.2016
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om pilotutdanning, testing og periodiske prøver i forbindelse med ytelsesbasert navigasjon
08.04.2016

2016/126

04.06.2016
09.06.2016
Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet: endringsbestemmelser
01.01.2016

2016/123

04.06.2016
07.06.2016
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
01.01.2016

2015/245

01.07.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser
01.01.2016

2015/207

01.07.2016
01.09.2016
Traktorforordningen
01.01.2016

2015/009

01.01.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
01.01.2016

2015/244

01.07.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser
16.01.2016

2016/078

30.04.2016
06.06.2014
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser
01.01.2016

2015/143

01.02.2016
06.06.2014
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler
01.01.2016

2015/143

01.02.2016
01.09.2016
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om ferdsskrivere og lokaliseringsutstyr
05.01.2016

2016/095

30.04.2016
12.05.2016
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser
30.04.2016

2015/156

12.06.2015
30.04.2016
Kvalitetskrav til luftfartsdata og -informasjon: endringsbestemmelser
20.10.2014

2015/228

01.06.2016
01.06.2016
ADQ-forordningen om kvalitetskrav til luftfartsdata
01.07.2013

2012/167

01.05.2013
01.06.2016
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland
29.02.2016

2016/054

19.03.2016
29.03.2016
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet
01.02.2016

2016/054

19.03.2016
29.03.2016
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til miljøvern
26.01.2016

2016/055

19.03.2016
21.03.2016
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til miljøvern
26.01.2016

2016/056

19.03.2016
29.03.2016
Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere
01.01.2012

2010/032

01.05.2013
05.04.2013
Forsikringskrav til luftfartsselskaper og luftfartøysoperatører: endringsbestemmelser
08.04.2010

2010/123

01.05.2013
05.04.2013
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om partikkelovervåking
03.07.2014

2016/011

06.02.2016
08.02.2016
Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet
08.06.2015

2016/010

06.02.2016
08.02.2016

Sider