Tjenester og etablering

Forsiden - Velg område - Tjenester og etablering
EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 2.5.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 06.05.2015
EØS-komitevedtak notifisert av Island 22.3.2012: ikrafttredelse 1.5.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.12.2011
Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 5.10.2011
EUs tjenestedirektiv omfatter ikke tjenesteytere som tilbyr pengespill på internett. På bakgrunn av det voksende omfanget av nettsteder som tilbyr spill over landegrensene, ønsker Kommisjonen å kartlegge ulike forhold rundt denne type tjenester. Med utgangspunkt i en grønnbok og et tilhørende bakgrunnsdokument som ble lagt fram 24. mars 2011, inviterer Kommisjonen til en åpen konsultasjon om spill på internett med frist 31. juli 2011. På bakgrunn av høringen vil Kommisjonen vurdere om det er behov for et europeisk regelverk på området eller tiltak av andre slag. Europaparlamentets komite for det indre marked og forbrukersaker ferdigstilte 5. oktober 2011 sin innstilling om Kommisjonens grønnbok.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.1.2011
Europakommisjonen varlser i en melding som ble lagt fram 27. januar 2011 at den vil utføre spesifikke kontroller i 2011 og 2012 av hvordan tjenestedirektivet praktiseres for utvalgte tjenestegrupper. Det vil blant annet bli sett nærmere på tjenesteytelser over landegrensene fra firmaer uten fast forretningssted. Basert på en gjensidig evaluering evaluering som nylig ble gjennomnført, vil Kommisjonen innlede diskusjoner med medlemsland hvor gjennomføringen av direktivet synes problematisk. Av meldingen går det fram at Kommisjonen i 2011 også vil foreta en grundig økonomisk vurdering av virkningene av tjenestedirektivet.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 5.7.2010

Sider