Beslutningsprosessen: statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk - Beslutningsprosessen: statistikk
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Europeisk befolknings- og boligstatistikk
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser om introduksjon av nye moduler

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Referansemetadata og kvalitetsrapporter til det europeiske statistiske system
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utvalgsundersøkelse på forbrukerområdet
20.11.2022
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter: endringsbestemmelser
09.02.2023
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området tilgang til tjenester
22.02.2023
Europeisk næringslivsstatistikk: tekniske gjennomføringsbestemmelser for statistikk over industriproduksjon
01.01.2022
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på forbrukerområdet
08.02.2023
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 2010): endringsbestemmelser
25.04.2023
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse om tilgang til tjenester
09.12.2022
Europeisk sosialstatistikk: antall og titler på variabler for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
03.01.2022
Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser 2022 om flerårig rullerende planlegging
31.12.2022
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
18.12.2022
Statistikk om helsefasiliteter, -personell og -tjenester
14.12.2022
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2023
12.12.2022
Landbruksstatistikk om input og output
27.12.2022
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for 2023
05.09.2022
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til undersøkelsen om innovasjon i næringslivet
21.07.2022
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om datakrav for statistikk om globale verdikjeder
04.07.2022
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for 2023
22.08.2022
BNI-forordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om prinsippene for beregning av boligtjenester
01.12.2021
Integrert landbruksstatistikk: variabler for referanseåret 2023
11.01.2022
Europeiske miljøøkonomiske regnskap: endringsbestemmelser
20.02.2022
Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføring av årlige og månedlige statistikker
20.02.2022
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
06.04.2020
Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser 2020 om flerårig rullerende planlegging
31.12.2020
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om IKT-undersøkelsen i 2022
23.11.2021
Statistikk om helsetjenester: utgifter og finansiering
23.11.2021
Statistikk om plantevernmidler: ajourføring 2021
08.12.2021
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2022
17.08.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen 'IKT-bruk og e-handel' i 2022
09.08.2021
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om datasettet til undersøkelsen om voksnes læring i 2022
20.06.2021
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variablene i undersøkelsen om voksnes læring i 2022
20.06.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om navn på land og territorier og geografisk klassifisering
01.01.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2021
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser på området IKT-bruk og e-handel
05.08.2020
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: endringsbestemmelser
11.07.2020
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om kvalitetsrapporter
09.01.2020
Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføringer
05.01.2020
Europeisk næringslivsstatistikk
01.01.2021
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
09.06.2019
Folke- og boligtellingen i 2021: gjennomføringsbestemmelser om geokoding
12.12.2018
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser
12.12.2017
Statistikk om energiforbruk i husholdninger: gjennomføringsbestemmelser
30.11.2017
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien
07.12.2016

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
BNI-forordningen om harmonisering av bruttonasjonalinntekt: utfyllende bestemmelser om verifikasjon
07.01.2021

2023/107

BNI-statistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
15.11.2020

2023/107

Europeisk sosialstatistikk: flerårig rullerende planlegging (2021-2028)
17.03.2020

2022/353

10.12.2022
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området helse og livskvalitet
08.04.2021

2023/026

04.02.2023
BNI-forordningen 2017: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon)
18.04.2019

2020/234

12.12.2020
Sosialstatistikkforordningen
01.01.2021

2022/223

09.07.2022
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
15.12.2021

2022/353

10.12.2022
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
01.02.2022

2022/353

10.12.2022
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse på området helse og livskvalitet
08.12.2020

2022/353

10.12.2022
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet
26.11.2020

2022/353

10.12.2022
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
26.11.2020

2022/353

10.12.2022
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2021
01.11.2020

2022/353

10.12.2022
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2021
11.08.2020

2022/353

10.12.2022
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om elementer som er felles for flere datasett

2022/353

10.12.2022
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
17.03.2020

2022/353

10.12.2022
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet
17.03.2020

2022/353

10.12.2022
Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på inntekts- og levekårsområdet
19.12.2020

2022/353

10.12.2022
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser vedrørende tidsserier for innberetning av arbeidsledighetsdata
19.12.2020

2022/353

10.12.2022
Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet

2022/353

10.12.2022
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): gjennomføringsbestemmelser for 2020
04.04.2019

2022/199

11.06.2022
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser
11.03.2019

2021/129

20.03.2021
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2020
05.12.2019

2021/084

06.02.2021
Statistikk om reiseliv: endringsbestemmelser
01.01.2020

2021/082

06.02.2021
Fellesskapsundersøkelse om industrielle produkter: "Prodcom"-listen 2019
01.01.2019

2021/081

06.02.2021
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
20.12.2018

2021/083

06.02.2021
Statistikk over jernbanetransport (revisjon)
22.05.2018

2019/268

26.10.2019
EUs statistikkprogram 2013-2020 (forlengelse)
01.01.2018

2018/169

07.07.2018
Integrert landbruksstatistikk
27.08.2018

2019/327

14.12.2019
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/179

15.06.2019
Statistikk om plantevernmidler: ajourføring 2017
09.03.2017

2018/204

22.09.2018
Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser
23.12.2016

2018/198

22.09.2018
Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om datainnsamling over gods, passasjerer og ulykker
13.12.2016

2017/113

14.06.2017
Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser
20.10.2016

2017/099

06.05.2017
Datautveksling mellom tollmyndigheter og statistikkmyndigheter
19.08.2016

2017/100

06.05.2017
Statistikk om balanse mellom hjem og arbeid i 2018
02.01.2017

2017/067

18.03.2017
Statistikk over betalingsbalanse
19.07.2016

2017/044

04.02.2017
Harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser om den felles indeksperioden
02.12.2015

2016/130

04.06.2016
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: endringsbestemmelser om primærmålevariabler
25.12.2015

2016/058

19.03.2016
Avlingsstatistikk: endringsbestemmelser
09.10.2015

2016/036

06.02.2016
Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen: endringsbestemmelser
14.12.2015

2016/033

06.02.2016
Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser
24.11.2014

2016/035

06.02.2016
Europeisk statistikk: endringsbestemmelser om kjøpekraftpariteter
05.08.2015

2015/288

01.11.2015
Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95): utfyllende bestemmelser om aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon
24.08.2015

2015/289

01.11.2015
Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser
21.07.2015

2015/287

01.11.2015
Statistikk om struktur og produksjonsmetoder i landbruket: gjennomføringsbestemmelser
03.09.2015

2015/291

01.11.2015
Gjennomføringsbestemmelser om årlige statistikker om energiforbruk i husholdninger
21.05.2014

2015/292

01.11.2015
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: endringsbestemmelser
19.01.2015

2015/125

01.05.2015
Statistikk over plantevernmidler: endringsbestemmelser om forsendelsesformat
17.12.2014

2015/127

01.05.2015
Statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak: endringsbestemmelser om statistikkutvalg og -kvalitet
19.11.2014

2015/126

01.05.2015
Statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon: endringsbestemmelser
01.01.2015

2015/068

21.03.2015
Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket: gjennomføringsbestemmelser
18.07.2014

2015/069

21.03.2015
Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap
17.02.2014

2014/297

13.12.2014
Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser om dataserier og kvalitetsvurderinger
23.05.2014

2014/245

14.11.2014
Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser om dataoverføring
20.05.2014

2014/246

14.11.2014
Miljø-økonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser
17.06.2016

2014/242

01.11.2014
Europeiske arbeidskraftundersøkelser: endringsbestemmelser om en stikkprøveundersøkelse
18.06.2014

2014/241

01.11.2014
Statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser
01.06.2014

2014/199

26.09.2014
EUs statistikkprogram 2013-2017: finansiering av perioden 2014-17
01.01.2014

2014/147

01.01.2014
Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser
14.10.2013

2014/105

17.05.2014
Internasjonal klassifiseringsstandard for statistikk om utdanning: endringsbestemmelser
01.01.2014

2013/176

09.10.2013
Statistikk om turisme: endring av gjennomføringsbestemmelser
01.01.2014

2013/149

01.01.2014
Statistikk om harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser
01.01.2013

2013/142

16.07.2013
Energistatistikk: endringsbestemmelser
10.03.2013

2013/142

16.07.2013
Statistikk om turisme: endringsbestemmelser om dataoverføring
01.01.2014

2013/097

01.01.2014
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser
01.01.2014

2013/099

01.01.2014

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer
28.02.2005

2005/086

20.06.2008
Produksjon og formidling av sammenlignbare indekser for arbeidskraftkostnader
02.04.2003

2003/134

27.09.2003
20.05.2008
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 2010)
03.07.2013

2014/058

09.04.2014
01.01.2021
Avfallsstatistikkforordningen
15.12.2002

2004/055

24.04.2004
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap
11.08.2011

2012/098

01.02.2013
04.07.2013
Statistikkforordningen 2009
20.04.2009

2009/153

05.12.2009
23.03.2011
Statistikk over turisme
11.08.2011

2012/118

16.06.2012
04.07.2013
EUs statistikkprogram 2013-2017 (forlenget til 2020)
01.01.2013

2013/134

01.01.2013
Statistikk om plantevernmidler
30.12.2009

2014/145

01.01.2021
Rapportering om ilandføring av fiskerivarer
19.01.2007

2007/062

09.06.2007
20.06.2008
Europeisk befolkningsstatistikk

2014/106

17.05.2014
01.01.2021
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern
20.08.2007

2008/037

15.03.2008
23.03.2011
Konjunkturstatistikk
26.06.1998

2000/080

03.10.2000
20.06.1998
Strukturstatistikk for næringslivet
29.04.2008

2008/123

08.11.2008
04.05.2009
Statistikk over godstransport på innlands vannveier
05.08.2018

2019/097

30.03.2019
01.01.2021
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS): gjennomføringsbestemmelser om ikke-finansielle kvartalsregnskaper for offentlig forvaltning
29.07.2002

2003/062

17.05.2003
01.01.2021
Statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader: endringsbestemmelser (1999)
23.08.1999

2000/081

03.10.2000
01.01.2021
Statistikk over forsikringstjenester: dataserier
09.07.1999

2001/053

31.03.2001
01.01.2021
Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer
04.12.2018

2019/198

11.07.2019
01.01.2021
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019
12.12.2018

2019/199

11.07.2019
01.01.2021
Europeiske arbeidskraftundersøkelse 2019: tekniske spesifikasjoner
09.01.2018

2018/199

22.09.2018
01.01.2021
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019
26.02.2018

2018/200

22.09.2018
01.01.2021
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser
13.03.2018

2018/261

06.12.2018
01.01.2021
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2017
01.01.2017

2018/197

22.09.2018
01.01.2021
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2018
21.09.2017

2018/168

07.07.2018
01.01.2021
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
13.06.2017

2019/326

14.12.2019
01.01.2021
Det europeiske nasjonalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering
09.01.2017

2017/101

06.05.2017
01.01.2021
Statistikk om inntekts- og levekår: gjennomføringsbestemmelser for 2018
15.03.2017

2018/201

22.09.2018
01.01.2021
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021
12.04.2017

2018/202

22.09.2018
01.01.2021
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
11.05.2017

2018/203

22.09.2018
01.01.2021
Statistikk om informasjonssamfunnet for 2017: gjennomføringsbestemmelser
08.12.2016

2017/114

14.06.2017
01.01.2021
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2019-2021
09.11.2016

2018/167

07.07.2018
01.01.2021
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2016
01.01.2016

2017/066

18.03.2017
01.01.2021
Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: tilleggsbestemmelser om energiprodukter
01.03.2016

2017/045

04.02.2017
01.01.2021
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2017: ad hoc-modul om selvstendig næringsdrivende
26.01.2016

2016/129

04.06.2016
01.01.2021
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: gjennomføringsbestemmelser om målevariabler for helse i 2017
18.02.2016

2016/102

30.04.2016
01.01.2021
Statistikk over forsknings- og utviklingskostnader: utfyllende bestemmelser om innrapporteringsformat
01.08.2015

2015/290

01.11.2015
01.01.2021
Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: gjennomføringsbestemmelser
15.12.2015

2016/060

19.03.2016
01.01.2021
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
01.12.2015

2016/131

04.06.2016
01.01.2021
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2015
01.01.2015

2016/034

06.02.2016
01.01.2021
Harmoniserte konsumprisindekser
01.01.2017

2018/031

10.02.2018
01.01.2021
Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering
26.03.2015

2016/059

19.03.2016
01.01.2021
Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2016
09.03.2015

2015/232

26.09.2015
01.01.2021
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
26.11.2014

2015/128

01.05.2015
01.01.2021
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om standarder for dataoverføring
01.09.2014

2014/298

13.12.2014
01.01.2021
Statistikk om plantevernmidler: gjennomføringsbestemmelser
28.07.2011

2014/145

01.06.2015
01.01.2021
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2014
01.01.2014

2015/124

01.05.2015
01.01.2021
Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2015
17.02.2014

2014/143

28.06.2014
01.01.2021
Europeisk befolkningsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
25.03.2014

2014/198

26.09.2014
01.01.2021
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
26.09.2013

2014/107

17.05.2014
01.01.2021
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2013
01.01.2013

2014/104

17.05.2014
01.01.2021
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland: endringsbestemmelser
01.01.2013

2013/098

04.05.2013
01.01.2021
Statistikk om vitenskap og teknologi: gennomføringsbestemmelser
16.11.2012

2013/046

16.03.2013
01.01.2021
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: gjennomføringsbestemmelser
16.04.2013

2013/150

16.07.2013
01.01.2021
Statistikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om adgang til konfidensielle data for vitenskapelige formål
08.07.2013

2013/210

09.11.2013
01.01.2021
Statistikk over industriproduksjon: Prodcom-listen (2012)
01.01.2012

2014/104

17.05.2014
01.01.2021
Statistikk over materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2014
01.01.2014

2013/130

15.06.2013
01.01.2021
Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø: gjennomføringsbestemmelser
08.03.2013

2014/144

28.06.2014
01.01.2021
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
10.12.2012

2013/100

04.05.2013
01.01.2021
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk over prisindekser for privateide boliger
01.09.2012

2013/151

16.07.2013
01.01.2021
Unge på arbeidsmarkedet: statistikkmodul for 2016
09.04.2015

2015/231

26.09.2015
01.01.2021
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: Prodcom-listen (2011)

2014/104

17.05.2014
01.01.2021
Statistikk om plantevernmidler: gjennomføringsbestemmelser om innrapporteringsformat
18.05.2011

2014/145

01.06.2015
01.01.2021
Statistiske oppgaver over godstransport på vei
23.02.2012

2013/175

09.10.2013
01.01.2021
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 1995): gjennomføringsbestemmelser om utgifter og inntekter i offentlig forvalting
01.08.2000

2001/023

24.02.2001
01.01.2021
Kvalitetsvurdering av statistikk over foretaksstrukturer
13.08.1999

2000/098

28.10.2000
01.01.2021
Statistikk over forsikringstjenester: definisjoner av kjennetegn
09.07.1999

2001/053

31.03.2001
01.01.2021
Statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader
01.04.1999

2000/081

03.10.2000
01.01.2021
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 1995): endrings- og utfyllende bestemmelser om fordeling av finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM)
27.02.1998

1999/123

25.09.1999
01.01.2021
Statistikk over inntektsstruktur og inntektsfordeling
20.12.1995

1998/017

07.03.1998
01.01.2021
Produksjon og utvikling av statistikk om forskning og teknologi
06.10.2003

2005/019

09.02.2005
Statistikkforordningen 2015: endringsbestemmelser om europeisk statistikk
08.06.2015

2019/098

Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: utfyllende bestemmelser om havnelister
06.08.2018

2019/197

11.07.2019
Innberetning av statistiske opplysninger om akvakultur
01.01.2009

2009/054

25.04.2009
23.03.2011
Program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS)
01.01.2009

2009/090

01.01.2009
01.01.2009
Folkehelse og arbeidsmiljø: statistikk over dødsårsaker
26.04.2011

2012/073

31.03.2012
15.06.2012
EUs statistikkprogram (2008-2012)
01.01.2008

2008/075

01.01.2008
01.01.2008
Industristatistikk: endringer knyttet til borfall av variabler om industrikontrakter
21.06.2012

2012/232

08.12.2012
04.07.2013
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
12.10.2011

2012/030

11.02.2012
04.07.2013
Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser
10.11.2011

2012/119

16.06.2012
04.07.2013
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet: bestemmelser for 2013
14.02.2012

2012/120

16.06.2012
04.07.2013
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk over arbeidsulykker
02.05.2011

2012/189

29.09.2012
04.07.2013
Revisjon av statistisk nomenklatur for nasjonalregnskapet
07.09.2010

2011/026

02.04.2011
04.07.2013
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial omsorg (ESSPROS): gjennomføringsbestemmelser
06.04.2011

2011/107

01.10.2011
04.07.2013
Europeisk statistikk: kvalitetskontrollsystemet i forbindelse med kjøpekraftspariteter
21.03.2011

2011/160

03.12.2011
04.07.2013
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial støtte (ESSPROS): gjennomføringsbestemmelser
01.03.2011

2011/088

02.07.2011
04.07.2013
Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2012

2011/159

03.12.2011
04.07.2013
Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser
10.01.2011

2011/058

21.05.2011
04.07.2013
Statistikk over inntektsforhold og levevilkår: gjennomføringsbestemmelser for 2012 om boligforhold
30.12.2010

2011/058

21.05.2011
04.07.2013
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
29.12.2010

2011/108

01.10.2011
04.07.2013
Minstestandarder for kvaliteten av konsumprisindeksene
22.12.2010

2011/046

02.04.2011
04.07.2013
Utveksling av fortrolige bedriftsopplysninger mellom Eurostat og nasjonalbanker
17.12.2010

2011/089

02.07.2011
04.07.2013
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen for 2010
01.01.2010

2011/045

02.04.2011
04.07.2013
Energistatistikk: årlige oppgaver om kjernekraftanlegg
20.10.2010

2011/075

02.07.2011
04.07.2013
Statistiske oppgaver over avfall: endringsbestemmelser
18.10.2010

2011/075

02.07.2011
04.07.2013
Statistikk over deltakelse av voksne i livslang læring: gjennomføringsbestemmelser
07.10.2010

2011/044

02.04.2011
04.07.2013
Statistikk over etter- og videreudtdanning i virksomheter: gjennomføringsbestemmelser
07.10.2010

2011/044

02.04.2011
04.07.2013
EU-statistikker om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
08.10.2010

2011/044

02.04.2011
04.07.2013
Adgang til fortrolige statistiske data til vitenskapelige formål
07.07.2010

2011/024

02.04.2011
04.07.2013

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Europeiske arbeidskraftundersøkelser
15.03.1998

2000/016

29.01.2000
20.06.2008