Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for et ammoniumklorid
01.02.2015

2013/165

09.10.2013
Godkjenning av nonansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av tebukonazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
24.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av etofenprox som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av benzosyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av aluminiumfosfid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av kobbersulfatpentahydrat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for propikonazol
25.10.2013

2014/043

01.06.2014
Bruk av cypermethrin i biocidholde produkter
23.10.2013

2014/043

01.06.2014
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
09.02.2014

2014/056

09.04.2014
Godkjenning av bromeddiksyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for Kroatia
07.09.2013

2014/056

09.04.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
23.07.2011

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
07.10.2010

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser
04.11.2009

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen
18.12.2007

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser
13.08.2013

2014/032

15.02.2014
Biociddirektiv: endringsbestemmelser om hydrogencyanid
01.10.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser om nonansyre
01.10.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: oppføring av cis-tricos-9-en som aktivt stoff
01.10.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: inkludering av flufenoxuron som aktivt stoff
01.02.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for klorfenapyr
01.05.2015

2013/224

01.05.2015
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser for 2013
12.11.2010

2013/238

14.12.2013
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
26.08.2010

2012/212

08.12.2012
27.11.2013
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
26.08.2010

2012/211

08.12.2012
27.11.2013
Forbud mot bruk av biocider som inneholder formaldehyd til konserveringsmiddel i dyrefôr
01.07.2015

2013/194

01.07.2015
Biociddirektivet: endringsbestemmelser om forbud mot visse produkter
01.02.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektiv: endringsbestemmelser om bifenthrin
01.05.2013

2013/139

16.07.2013
Ny frist for dokumentasjon angående visse biocider
11.09.2012

2013/066

04.05.2013
Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet naled
01.11.2012

2013/066

04.05.2013
Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet dichlovos
30.05.2012

2013/066

04.05.2013
Administrerende medlemsstat for luftfartsselskaper i forbindelse med kvotepliktige luftfartsaktiviteter
12.02.2013

2013/096

04.05.2013
Bruk av kadmium og bly i elektrisk og elektronisk utstyr
30.09.2011

2013/068

04.05.2013
Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2): rapporteringsskjema
03.03.2011

2012/186

01.06.2013
Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser
27.09.2012

2012/235

01.01.2013
Kvotehandel med drivhusgasser: forenklet verktøy for luftfartsoperatører med små utslipp
30.07.2010

2012/185

01.11.2012
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser: endringsbestemmelser
11.10.2011

2012/152

27.07.2012
Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser
07.12.2011

2012/152

27.07.2012
Antallet drivhusgasskvoter som skal auksjoneres før 2013
25.11.2011

2012/152

27.07.2012
CO2-kvotehandel: bruk av internasjonale kreditter fra projekter som omfatter industrigasser
01.01.2013

2012/152

01.01.2013
Kritierier for finansiering av demonstrasjonsprosjekter for karbonfangst- og -lagring og for fornybar energi under CO2-kvotehandelsordningen
26.11.2010

2012/152

27.07.2012
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser: endringsbestemmelser
12.07.2010

2012/152

27.07.2012
Sektorer utsatt for karbonlekkasje
22.01.2010

2012/152

27.07.2012
Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer
10.06.2009

2011/157

03.12.2011
Biociddirektivet: inkludering av DDA-karbonat som aktivt stoff
01.02.2013

2013/066

04.05.2013
Kvotehandelsystemet med klimagasser for luftfartssektoren: endringsbestemmelser
14.02.2012

2012/116

16.06.2012
Kriterier for LNG-tankskips bruk av teknologi for reduksjon av svovelutslipp
03.01.2011

2012/096

01.05.2012
Innsending av opplysninger om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
21.05.2009

2012/071

31.03.2012
IPPC-direktivet: integrert forebygging og bekjempelse av forurensing
04.02.2008

2012/028

01.05.2012
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper
10.12.2007

2011/154

03.12.2011
Forlengelse av gyldighetsperioden for tildelingskriteringene for EUs miljømerke til visse produkter
24.12.2009

2011/154

03.12.2011
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tremøbler
25.12.2009

2011/155

03.12.2011
Kvotehandel med drivshusgassutslipp: bestemmelser om totale mengde kvoter
04.07.2011

2011/093

21.07.2011
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser ved utvidelse til EFTA/EØS-landene
30.04.2011

2011/086

02.07.2011
Biociddirektivet: bruk av karbondioksid (produktgruppe 18)
01.11.2012

2011/073

01.11.2012
Forbud mot visse stoffer som inneholder biocider
01.11.2011

2011/073

02.07.2011
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
25.08.2009

2011/086

02.07.2011
Biociddirektivet: bruk av spinosad som insektsmiddel
01.11.2011

2011/033

01.11.2011
Biociddirektivet: bruk av metoflutrin som insektsmiddel
01.05.2011

2011/033

01.05.2011
Krav til bruk av et biciocid som frastøtende middel eller lokkestoff
01.08.2012

2011/032

01.08.2012
Krav til bruk av det aktive stoffet (biocidet) dazomet
01.09.2012

2011/032

01.09.2012
Forbud mot biocidholdige produkter: forlengelse av unntaksbestemmelser
30.04.2010

2011/031

02.04.2011
Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
17.03.2010

2011/042

02.04.2011
Bruk av det aktive stoffet brodifacoum (biocid)
01.02.2012

2011/014

01.02.2012
Bruk av aluminiumfosfid som frigjør fosfin (biocid)
01.02.2012

2011/014

01.02.2012
Oppføring av warfarinnatrium som et aktivt stoff (biocid)
01.02.2012

2011/014

01.12.2012
Oppføring av akrolein som et aktivt stoff (biocid)
31.08.2010

2011/014

02.04.2011
Oppføring av magnesiumfosfid som aktivt stoff (biocid)
01.02.2011

2010/128

01.02.2011
Forbud mot bruk av visse biocidholdige produkter
09.02.2011

2010/128

09.02.2011
Forbud mot bruk av diazinon (biocid)
01.03.2011

2010/128

01.03.2011
Forelengelse av tidsfrister for omsetning av visse biocidholdige produkter
14.05.2010

2010/128

11.12.2010
Kriterier for EUs miljømerke for gulvbelegninger av tre
02.02.2010

2010/125

11.11.2010
Kriterier for EUs miljømerke til gulvbelegninger av tekstil
06.01.2010

2010/125

11.11.2010
Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse prioriterte stoffer
30.05.2008

2010/007

01.11.2010
Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse farlige stoffer
30.05.2008

2010/007

01.11.2010
Autorisasjon av personale som gjenvinner visse fluorholdige drivhusgasser fra høyspenningsanlegg
23.04.2008

2010/027

01.11.2010
Godkjenning av sertifisering av virksomheter og personale vedrørende utstyr som inneholder visse fluorholdige drivhusgasser
23.04.2008

2010/027

01.11.2010
Opplærings- og godkjenningsprogrammer for personale som arbeider med fluorholdige drivhusgasser
23.04.2008

2010/027

01.11.2010
Test- og opplysningskrav for importører eller produsenter av visse farlige stoffer
29.05.2007

2010/007

01.11.2010
Oppføring av thiabendazol som aktivt stoff (biocid)
01.07.2010

2009/135

01.07.2010
Klassifisering og merking av farlige stoffer
01.06.2009

2009/130

05.12.2009

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler
20.03.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
30.03.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.)
10.03.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)
18.03.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
08.07.2019

2019/324

14.12.2019
14.12.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data
08.07.2019

2019/324

14.12.2019
14.12.2019
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
20.12.2018

2019/325

14.12.2019
14.12.2019
EUs miljømerke: endringsbestemmelser for fjernsyn, vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter
23.07.2019

2019/319

14.12.2019
Miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer: oppheving av rettledning
10.12.2018

2019/323

14.12.2019
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland
05.01.2019

2019/245

28.09.2019
02.12.2019
Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2)
25.06.2011

2012/115

01.06.2013
03.07.2013
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
08.07.2019

2019/267

26.10.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18
14.07.2019

2019/228

28.09.2019
27.09.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8
08.07.2019

2019/228

28.09.2019
27.09.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin
14.05.2019

2019/227

28.09.2019
27.09.2019
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
14.05.2019

2019/227

28.09.2019
27.09.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP)
17.10.2020

2019/226

17.10.2020
04.10.2010
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler
01.05.2019

2019/244

28.09.2019
01.10.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler
01.05.2019

2019/244

28.09.2019
01.10.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
30.03.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
08.02.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
20.02.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler
19.02.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler
01.04.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
01.04.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler
20.02.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler
20.02.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2)
02.01.2013

2013/067

04.05.2013
CO2-utslippsskrav for personbiler: retting
05.03.2019

2019/194

11.07.2019
11.07.2019
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
24.07.2018

2019/195

11.07.2019
11.07.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
24.07.2018

2019/196

11.07.2019
11.07.2019
Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU
30.03.2019

2019/152

15.06.2019
14.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr
08.12.2015

2019/161

15.06.2019
15.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om personell som utfører arbeid på elektriske brytere
08.12.2015

2019/161

15.06.2019
15.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg
08.12.2015

2019/161

15.06.2019
15.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer
08.12.2015

2019/161

15.06.2019
15.06.2019
Gjenvinning av fluorholdige drivhusgasser fra luftkondisjoneringsanlegg i biler: utdanningskrav til personale
23.04.2008

2010/027

01.11.2010
15.06.2019
Autorisasjon av personale som gjenvinner visse oppløsningsmidler fra utstyr baseret på fluorholdige drivhusgasser
23.04.2008

2010/027

01.11.2010
15.06.2019
Brannsikrings- og brannslukkingsutstyr som inneholder fluorholdige drivhusgasser: autorisasjon av virksomheter og personale
23.04.2008

2010/027

01.11.2010
15.06.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/043

30.03.2019
27.06.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
15.03.2019

2019/178

15.06.2019
27.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr
22.07.2019

2019/153

22.07.2019
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretser av typen flip-chip
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til fremstilling av vinduer til laserrør
01.03.2020

2019/153

01.03.2019
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatelaget på visse dioder
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser
08.11.2017

2018/259

06.12.2018
27.06.2019
Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser
09.01.2019

2019/131

01.06.2019
17.06.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
01.01.2019

2019/155

15.06.2019
14.06.2019
Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
09.10.2018

2019/154

15.06.2019
14.06.2019
Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter
04.04.2019

2019/175

15.06.2019
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr
19.05.2019

2019/174

15.06.2019
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for bilindustrien
18.05.2019

2019/174

15.06.2019
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for offentlig forvaltning
18.05.2019

2019/174

15.06.2019
EUs 7. miljøhandlingsprogram 2014-2020
01.01.2014

2017/102

06.05.2017
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
17.01.2019

2019/133

01.06.2019
13.05.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
10.01.2019

2019/132

01.06.2019
13.05.2019
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
10.01.2019

2019/132

01.06.2019
13.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler
19.12.2018

2019/122

19.06.2019
09.05.2019
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
03.01.2019

2019/118

01.06.2019
01.06.2019
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
21.02.2019

2019/117

01.06.2019
01.06.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
24.11.2018

2019/121

01.06.2019
09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
27.12.2018

2019/121

27.06.2019
09.05.2019
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
01.02.2019

2019/121

01.06.2019
09.05.2019
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
27.12.2018

2019/121

01.06.2019
09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
27.12.2018

2019/121

01.06.2019
09.05.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer
10.11.2018

2019/121

01.06.2019
09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
04.11.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
30.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler
30.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler
29.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler
17.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen m.fl. i plantevermidler
24.09.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
11.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
01.12.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler
17.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
11.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
19.06.2018

2019/119

01.06.2019
09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
27.12.2018

2019/121

27.06.2019
09.05.2019
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater
07.01.2019

2019/066

30.03.2019
02.04.2019
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkter av type 18
16.10.2018

2019/068

30.03.2019
29.03.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder deltametrin
18.10.2018

2019/068

30.03.2019
29.03.2019
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
01.01.2020

2019/065

01.01.2020
02.04.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)
25.10.2018

2019/067

30.03.2019
01.04.2019
Avslag på fornyet godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler

2019/069

30.03.2019
01.04.2019
Avslag på fornyet godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
14.08.2020

2019/069

30.03.2019
01.04.2019
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler
29.06.2018

2019/069

30.03.2019
01.04.2019
Forlenget godkjenning av karfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
01.08.2018

2019/069

30.03.2019
01.04.2019
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
14.10.2018

2019/069

30.03.2019
01.04.2019
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler
03.12.2018

2019/095

30.03.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg
24.10.2018

2019/096

30.03.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring
03.09.2018

2019/093

30.03.2019
EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
12.11.2018

2019/094

30.03.2019
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren
05.10.2018

2019/092

30.03.2019

Sider