Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Etablering av et system for unike koder for genmodifiserte organismer
05.02.2004
Prøvetaking og påvisning av genmodifiserte organismer og materiale framstilt av slike
14.12.2004

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Sortskjennetegn for nye plantesorter av jordbruksvekster
01.10.2012

2013/054

04.05.2013
Kjæledyrforordningen: forflytning av dyr fra USA
10.02.2012
Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr: endringsbestemmelser om blåtunge
30.05.2012

2013/001

02.02.2013
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
01.12.2012

2013/004

02.02.2013
Vaksinasjon mot blåtunge: endringsbestemmelser
24.09.2012

2013/001

02.02.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer
01.12.2012

2012/207

08.12.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
28.03.2012

2012/207

08.12.2012
Lavere grenseverdier for fargestoffene E-104, E-110 og E-124 i næringsmidler
01.06.2013

2012/207

01.06.2013
Tiltak mot introduksjon av akvatiske dyresykdommer i Irland, Finland og Sverige
30.12.2011

2012/192

01.11.2012
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om nitroksinil
08.05.2012

2012/159

01.11.2012
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
29.11.2012

2013/063

04.05.2013
06.05.2013
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
20.05.2011

2012/080

01.05.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet isoeugenol i matvarer
17.04.2011

2012/086

01.05.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer
17.04.2011

2012/086

01.05.2012
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for oppdrettet vilt
07.03.2011

2012/075

01.05.2012
Maksimalkonsentrasjoner av natriumsalisylat i animalske næringsmidler
12.12.2010

2012/084

01.05.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av veterinærlegemidlet derquantel i fårekjøtt
09.04.2012

2012/084

01.05.2012
Identifisering av bestemte matvareforsendelser
05.01.2011

2012/082

01.05.2012
01.05.2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet metylprednisolon
25.10.2010

2012/085

01.05.2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet tildipirosin
24.10.2010

2012/085

01.05.2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet valnemulin
24.10.2010

2012/085

01.05.2012
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til visse typer kyllinger, kalkuner, andre småfe og prydfugler
11.11.2011

2012/038

01.05.2012
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til avvente smågriser
17.11.2011

2012/038

01.05.2012
Tilsettingsstoffer i næringsmidler
15.02.2008

2012/045

31.03.2012
Fôr til hunder og katter med leddgikt
13.12.2010

2011/125

03.12.2011
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser
19.10.2010

2011/059

02.07.2011
Hygienebestemmelser for animalske næringsmidler: endringer
15.07.2010

2011/061

02.07.2011
Tiltak for bekjempelse av økt dødelighet hos østers
15.03.2010

2011/061

02.07.2011
Revisjon av overvåkingsprogrammet for kugalskap i Kypros
26.02.2010

2011/059

02.07.2011
Overgangstiltak for gjennomføring av EUs hygienebestemmelser for matvarer
01.01.2010

2011/059

02.07.2011
Tilgjengelige opplysninger om matkjeden for slakteriansvarlige
01.01.2010

2011/059

02.07.2011
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Chile, Colombia og Japan
02.12.2009

2011/059

02.07.2011
Forbud mot bruk av visse stoffer i husdyrhold
01.01.2009

2011/059

02.07.2011
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for merking av alkoholholdige drikkevarer og fargestoffer i matvarer
20.07.2010

2011/050

21.05.2011
Forlengelse og forsterking av importrestriksjoner overfor Burma - Myanmar
19.04.2011
19.04.2011
Unntaksbestemmelser for Estland angående omsetning av såvare av korn
28.07.2010

2011/028

01.05.2011
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest
20.03.2008

2010/115

11.11.2010
Kalvedirektivet: om beskyttelse av kalver
04.02.2009

2010/115

11.11.2010
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
26.04.2008

2010/114

11.11.2010
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.01.2010

2010/097

01.11.2010
Godkjenning av neotam som søtningsstoff i matvarer
12.10.2010

2010/061

12.10.2010
Maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler
07.11.2009

2010/042

01.05.2010
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
11.09.2009

2010/041

01.05.2010
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel
28.11.2008

2010/045

01.05.2010
Utstedelse av sertifikat ved import av fiskevarer
01.01.2009

2010/018

01.05.2010
EUs referanselaboratorier for krepsdyrsykdommer, rabies og bovin tuberkulose
19.08.2008

2010/018

01.05.2010
Akkrediteringsstandarder for laboratorier innen veterinær- og næringsmiddelsektoren
10.11.2008

2010/018

01.05.2010
Forlengelse av overgangsordninger for import av fiskeolje
28.11.2008

2010/018

01.05.2010
Grenseverdier for innhold av totalt flyktig basisk nitrogen (TVB-N) i fiskevarer
28.11.2008

2010/018

01.05.2010
Visse hygienebestemmelser for animalske næringsmidler
18.10.2008

2010/018

01.05.2010
Bruk av vann ved behandling av fisk og sjømat
28.10.2008

2010/018

01.05.2010
Merking og transport av animalske biprodukter
01.07.2008

2010/019

01.05.2010
Omsetning av egg fra salmonellainfiserte flokker av verpehøns
01.01.2007

2009/041

01.05.2010
Import av animalske produkter
01.05.2007

2010/017

01.05.2010
Bekjempelse av salmonella hos avlshøns i visse tredjestater
15.02.2008

2009/041

01.05.2010
Bruk av risikostorfe i Tyskland etter påvisning av BSE
05.11.2007

2008/095

01.05.2010
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
27.12.2007

2010/017

01.05.2010
Overgangsperioden for virksomheter som importerer fiskeolje til humant konsum
14.11.2007

2010/017

01.05.2010
Gjennomføringsbestemmelser for visse animalske produkter for konsum og offentlig kontoll av kjøttinspeksjon
14.11.2007

2010/017

01.05.2010
Særlige hygienebestemmelser for animalske næringsmidler
14.11.2007

2010/017

01.05.2010
Retningslinjer for årsrapportene om den nasjonale kontrollplanen for næringsmidler, mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd
01.01.2007

2010/018

01.05.2010
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av fôrtilsetningsstoffet canthaxanthin
25.08.2008

2009/042

01.05.2010
Overholdelse av lovgivningen for dyrefôr og næringsmidler samt dyrehelse- og dyrevelferdsbestemmelsene
01.05.2004

2010/018

01.05.2010
Gjennomføring av "hygienepakken"
11.01.2007

2007/137

01.05.2010
Offentlig kontroll av dyrefôr- og næringsmidler
30.10.2006

2007/137

01.05.2010
Botaniske og vitenskapelige navn på planter og organismer
30.06.2010

2010/003

30.06.2010
Forbud mot import av fiskevarer fra Kamerun
24.02.2009
20.02.2009
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: endringsbestemmelser
07.01.2010

2011/059

02.07.2011
Godkjenningsvilkår for fôrtilsetningsstoffer som tilhører gruppen koksidiostatika og andre medisinske stoffer
23.12.2007

2009/001

06.02.2009

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
14.12.2019

2019/280

07.03.2020
07.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll
14.12.2019

2020/002

07.03.2020
07.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll
14.12.2019

2019/279

07.04.2020
EU-referansesenter for dyrevelferd
29.04.2018

2019/206

07.03.2020
07.04.2020
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
01.09.2015

2016/004

06.02.2016
07.04.2020
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser
01.01.2014

2013/216

14.12.2013
07.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon)
28.04.2017

2019/210

07.03.2020
07.04.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser
31.01.2019

2020/053

01.05.2020
04.05.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
17.03.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
13.03.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
27.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Tsjekkia
20.02.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
07.03.2020
07.03.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, Slovakia og Ungarn
18.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Tyskland
17.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen
07.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Slovakia
31.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn
27.01.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Litauen og Polen
20.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia og Ungarn
20.01.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn
09.01.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
02.03.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
09.03.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Russland i forbindelse med Newcastle disease
15.03.2020
15.03.2020
Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet på humant konsum (revisjon)
04.03.2011

2015/197

01.08.2016
14.09.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl.
11.07.2021

2019/286

04.01.2020
13.03.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl.
07.07.2019

2019/286

04.01.2020
13.03.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet
16.07.2019

2019/249

26.10.2019
04.03.2020
Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett
31.07.2019

2019/274

14.12.2019
04.03.2020
Liste over næringsmidler og -ingredienser behandlet med ioniserende stråling
20.03.1999

2001/012

24.02.2001
01.05.2001
Behandling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser med ioniserende stråling
20.09.2000

2001/012

24.02.2001
01.05.2001
Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål
01.01.2013

2014/256

01.08.2016
01.07.2015
Påstandsforordningen for matvarer
01.07.2007

2008/046

01.05.2010
01.03.2010
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen
09.01.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Ungarn
17.12.2019
Beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant hester i Romania: endringsbestemmelser
01.12.2019
27.11.2019
Godkjenning av L-treonin framstilt av E. coli CGMCC 7.232 som fôrtilsetning for alle dyrearter
18.06.2019

2019/278

14.12.2019
18.12.2019
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse
28.02.2019

2019/277

14.12.2019
18.12.2019
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
20.12.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim
31.01.2020

2019/287

13.07.2020
17.12.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
25.04.2019

2019/285

14.12.2019
17.12.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribac m.fl.
04.01.2020

2019/286

04.01.2020
17.12.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr, samt dyrehelse og -velferd
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
30.08.2019

2019/291

14.12.2019
16.12.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
10.12.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
29.11.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Hellas og Polen
25.11.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
20.11.2019
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere: forlengelse av gyldighetsperioden
02.12.2019
03.12.2019
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat
29.10.2019

2019/294

14.12.2019
16.12.2019
Omsetning av lakto-N-neotetraose tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner
25.08.2019

2019/293

14.12.2019
16.12.2019
Godkjenning av omsetning av betain som ny mat
22.08.2019

2019/293

14.12.2019
16.12.2019
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
12.06.2019

2019/292

14.12.2019
16.12.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett
07.07.2019

2019/290

14.12.2019
16.12.2019
Merkeforordningen for storfe: endringsbestemmelser om elektronisk identifikasjon og merking
17.07.2014

2015/233

01.11.2015
12.11.2015
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
28.10.2019

2019/275

14.12.2019
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke: endringsbestemmelser
23.08.2018

2019/273

14.12.2019
Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa
11.11.2019
15.11.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
13.11.2019
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
15.11.2019
14.11.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om listen over godkjente bedrifter
01.12.2019
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger
21.08.2019

2019/252

26.10.2019
06.11.2019
Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
21.08.2019

2019/252

26.10.2019
06.11.2019
Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring
09.06.2019

2019/250

26.10.2019
06.11.2019
Godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
22.07.2019

2019/251

26.10.2019
06.11.2019
Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
09.06.2019

2019/250

26.10.2019
06.11.2019
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri
04.06.2019

2019/250

26.10.2019
06.11.2019
Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/270

BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/270

Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/270

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/270

Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett
15.05.2019

2019/254

26.10.2019
31.10.2019
Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
01.01.2021

2019/248

01.01.2021
28.10.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Ungarn
08.10.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, Slovakia, Romania og Ungarn
29.10.2019
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter
25.06.2019

2019/209

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging
25.06.2019

2019/209

28.09.2019
15.10.2019
Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk
16.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
23.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser
26.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
18.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin
18.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
23.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
05.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
23.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
17.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
23.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer
03.07.2019

2019/207

28.09.2019
15.10.2019

Sider