Beslutningsprosessen: konkurranse og statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte - Beslutningsprosessen: konkurranse og statsstøtte
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Håndtering av konkurransevridning i det indre marked ved utenlandske subsidier

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Prosedyreforordningen 2015 om statsstøtte
14.10.2015
Prosedyreforordningen 1999 om statsstøtte: endringsbestemmelser 2013
20.08.2013
Skjemaer for notifikasjon av støtte: endringsbestemmelser
30.12.2015

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Tilsyn med foretakssammenslutninger
01.05.2004

2009/117

23.10.2009
Saksbehandling knyttet til EUs konkurranseregler: endringsbestemmelser
06.08.2015

2018/032

10.02.2018
Tilsyn med foretakssammenslutninger: endringsbestemmelser
01.01.2014

2014/146

28.06.2014
Konkurranse på markedene for teleterminalutstyr
11.07.2008

2010/130

11.12.2010
Kontroll med fusjoner og virksomhetsovertakelser
21.10.2008

2009/117

23.10.2009
Gjennomføring av forliksprosedyrer i kartellsaker
01.07.2008

2009/118

23.10.2009

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Fusjonsforordningen 2004
01.05.2004

2004/079

01.07.2005
19.05.2005
Prosedyreforordningen 1999 om statsstøtte
16.04.1999

2001/164

01.02.2003
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014)
01.07.2014

2014/152

28.06.2014
01.07.2014
Konkurranseregler for spesialiseringsavtaler
01.01.2011

2011/003

12.02.2011
21.02.2011
Konkurranseregler for forsknings- og utviklingskontrakter
01.01.2011

2011/003

12.02.2011
21.02.2011
Retningslinjer for statsstøtte til energi og miljøvern 2014-2020
09.04.2014
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten
01.05.2004

2004/130

19.05.2005
19.05.2005
Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlenget anvendelsesperiode og unntak for foretak i vanskeligheter i forbindelse med covid-19-pandemien
03.11.2020

2021/068

06.02.2021
17.02.2021
Konkurransebestemmelser om vertikale avtaler og samordnet praksis
01.06.2010

2010/077

12.06.2010
14.06.2010
Forlengelse av konkurranserettsreglene for maritime linjekonsortier
14.04.2020

2020/109

15.07.2020
31.10.2020
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte 2014-2020
01.01.2014

2014/098

17.05.2014
16.05.2014
Konkurranseregler for bilprodusenter og -verksteder
01.06.2010

2010/091

03.07.2010
05.07.2010
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
27.07.2020

2020/115

06.08.2020
13.08.2020
Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse
31.12.2018

2019/266

26.10.2019
25.10.2019
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte
29.08.2008

2008/120

08.11.2008
14.11.2008
Saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte: gjennomføringsbestemmelser
19.05.2004

2005/123

01.10.2005
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: endringsbestemmelser
10.07.2017

2017/185

23.09.2017
03.10.2017
Gruppeunntak for linsensavtaler om teknologioverføring 2014
01.05.2014

2014/293

13.12.2014
12.12.2014
Gjennomføring av EUs konkurranserettsregler innenfor skipsfartssektoren (linjekonsortier): anvendelsesperiode
25.04.2015

2014/238

01.11.2014
04.11.2014
Retningslinjer for regional statsstøtte 2014-2020
28.06.2013
01.07.2014
Gruppeunntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: forlengelse
01.12.2013

2014/029

01.01.2014
03.03.2014
Bagatellmessig støtte til foretak som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning
29.04.2012

2012/225

08.12.2012
07.12.2012
Statsstøtte til bedrifter som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning
31.01.2012

2012/066

31.03.2012
20.04.2012
EU-traktatens anvendelse på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden
01.06.2000

2000/018

01.06.2000
20.03.2004
Anvendelse av konkurranseregler for transport med jernbane og på vei og vannveier (kodifisering)
25.03.2009

2010/130

11.12.2010
13.12.2010
Unntaksbestemmelser for samarbeid på forsikringsområdet
01.04.2010

2010/052

01.05.2010
30.04.2010
Gjennomføring av EUs konkurranserettsregler innenfor skipsfartssektoren (linjekonsortier)
26.04.2010

2010/051

01.05.2010
30.04.2010
Endringer av forordning om skjemaer for notifikasjon av støtte
14.04.2008

2009/119

23.10.2009
30.10.2009
Telekonkurransedirektivet: konkurranse i markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester
25.07.2003

2007/153

01.11.2004
25.07.2003
Deltakelse i nettverk av konkurransemyndigheter - European Competition Network (ECN)
01.05.2004

2007/147

27.10.2007
27.10.2007

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Gruppeunntak for linsensavtaler om teknologioverføring 2004
19.05.2005

2005/042

19.05.2005
19.05.2005