Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Regelverket for elektronisk kommunikasjon ble oppdatert i 2018. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, sikres viktige frekvensområder for felles bruk og forbrukerne skal få bedre beskyttelse. EUs medlemsland hadde frist til 21. desember 2020 med å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal lovgivning.
Photo: BEREC
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Etter at EU i 2018 vedtok en revisjon av forordningen om sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC), ble regelverket vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 24. september 2021. Av den nye forordningen går det fram at EØS/EFTA-landene vil kunne delta i BERECs styringsorganer. På grunn av tidligere uklarhet om betingelsene for dette, ønsket ikke Norge, Island og Liechtenstein å innlemme den opprinnelige BERC-forordningen i EØS-avtalen. Forordningen fra 2018 senket maksimalprisene for internasjonale samtaler og SMS i EU fra 15. mai 2019. For å sikre tilsvarende prisreduksjoner for norske forbrukere fra samme dato, er forordningens pris­bestemmelser gjennomført i norsk rett i forkant av innlemmelsen av rettsakten i EØS-avtalen.
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.5.2021 og kunngjort i EU-tidende 6.9.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.5.2021 og kunngjort i EU-tidende 6.9.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.6.2021 og kunngjort i EU-tidende 6.9.2021
Fortolkningsdommer [1] [2] [3] avsagt av EU-domstolen med pressemelding 2.9.2021
Norsk forskrift kunngjort 10.8.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.4.2021 og kunngjort i EU-tidende 19.7.2021
Høring om erfaringene regelverket igangsatt av Kommisjonen 19.7.2021 med frist 25.10.2021
EØS-komiteen gjorde 5. februar 2021 vedtak om innlemmelse av EU-direktivet om universell utforming av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner. Direktivet skal sikre at forskjellige nettjenester og mobilapplikasjoner oppfyller kravene til standarden WCAG 2.1 om tilgjengelighet. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Myndighetene i EU hadde frist til 23. september 2018 med å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Nye nettsteder må ha oppfylt kravene ett år senere, mens for eksisterende nettsider var fristen for EU-landene 23. september 2020. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter.
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.7.2021

Sider