Beslutningsprosessen: helse

Forsiden - Velg område - Helse - Beslutningsprosessen: helse
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av tredjeland som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler: Canada
15.02.2023
EU-henstilling om tilgang til langtidspleie
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butylhydroksytoluen, Acid Yellow 3, homosalat og HAA299 og retting angående resorcinol
01.12.2022
Styrking av mandatet til Det europeiske smittevernsenteret (ECDC)
26.12.2022
Helsetrusler over landegrensene (revisjon)
26.12.2022
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske
06.10.2022
Gebyrer til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering (2022) relatert til legemiddelovervåkning
03.10.2022
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetselementer på innpakninger for eksport til Storbritannia
01.02.2022
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta
Styrking av Det europeiske legemiddelbyrås rolle
01.03.2022
Covid-19: EU-henstilling om virusovervåking i avløpsvann
Teststrategier for covid-19, inkludert bruk av hurtige antigentester
EU-henstilling om reiser og varer i forbindelse med SARS-CoV-2-varianten oppdaget i Storbritannia
EU-henstilling om covid-19-teststrategier
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: rekommandasjon

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om omklassifisering av visse produktgrupper
22.12.2022
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om oppvarmede tobakksvarer
23.11.2022
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetskrav til produkter med ikke-medisinsk formål
22.12.2022
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for EU-referanselaboratorier
10.07.2022
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser om avgifter som kan pålegges av EU-referanselaboratorier
10.07.2022
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om merking av uautoriserte undersøkelses- og hjelpelegemidler til menneskelig bruk
05.12.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt behandling av mennesker
29.08.2022
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for visse klasse D-utstyr
25.07.2022
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta
31.01.2022
Europeisk samarbeid om medisinske metodevurderinger
12.01.2025
Medisinsk utstyr: liste over koder og tilsvarende utstyr
25.11.2017
26.05.2021

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Tobakksdirektivet 2014
20.05.2016

2022/006

01.04.2017
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om billedadvarsler til bruk på tobakksprodukter
20.05.2016

2022/006

Markedsføringstillatelse gitt med særlige vilkår av humanmedisinske legemidler
02.04.2006

2009/061

23.12.2009
Tobakksdirektivet: utfyllende bestemmelser om sporbarhetssystemer for tobakksvarer
06.05.2018

2022/009

Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sporbarhetssystemet for tobakksprodukter
06.05.2018

2022/009

Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetsmerker på tobakksvarer
06.05.2018

2022/009

Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsetningsstoffer med spesielle rapporteringskrav
09.06.2016

2022/007

Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om smakstilsetninger
09.06.2016

2022/007

Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om smakstilsetninger
09.06.2016

2022/008

Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om gjenoppfyllingsmekanismen til elektroniske sigaretter

2022/007

Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengeliggjøring av informasjon om tobakksprodukter
17.12.2015

2022/007

Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av elektroniske sigaretter og gjenfyllingsbeholdere
17.12.2015

2022/007

Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om helseadvarsler
03.11.2015

2016/090

Plassering av informasjon på poser med rulletobakk
19.10.2015

2016/090

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Organdirektivet: kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon
27.02.2012

2013/164

01.07.2014
Overgangsbestemmelser om emballering og merking av visse legemidler til dyr
28.01.2022

2022/278

29.10.2022
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om Eudamed-databasen
19.12.2021

2022/242

24.09.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019 om legemidler til dyr: endringer til vedlegg II
28.01.2022

2022/005

22.06.2022
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD): overgangsbestemmelser
28.01.2022

2022/177

11.06.2022
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelse om EU-portalen og -databasen
03.08.2021

2022/028

05.02.2022
Medisinsk utstyrsforordningen: endringsbestemmelser om reprosessering av engangsutstyr
26.05.2021

2021/211

10.07.2021
Krav til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser om HIV-tester
08.08.2019

2020/201

12.12.2020
Utpeking av utstedende enheter for drift av unike utstyrsidentifikatorer (UDI) på området medisinsk utstyr
27.06.2019

2020/202

12.12.2020
Godkjenning av Sør-Korea som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
04.06.2019

2020/102

15.07.2020
Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon
13.08.2019

2020/012

08.02.2020
Fjernsalg av legemidler: krav til utforming av logo
01.07.2015

2017/129

01.06.2018
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2017)
01.04.2017

2017/224

16.12.2017
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2016
01.04.2016

2016/173

24.09.2016
Tobakksdirektivet: endret gjennomføringsdato og overgangsperiode
03.08.2015

2016/051

19.03.2016
Godkjenning av Brasil og Israel som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
22.07.2015

2015/256

01.11.2015
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om gjennomføringsdato og overgangsperiode
02.04.2014

2015/269

01.11.2015
Kontroll og vurderinger av medisinsk utstyr
15.10.2013

2015/218

26.09.2015
Godkjenning av resepter på legemidler utstedt i et annet land
25.10.2013

2014/153

01.08.2015
Informasjonsprosedyrer for forsendelse mellom land av humane organer for transplantasjon
10.04.2014

2014/179

01.06.2015
Europeiske nettverk av referansesentre knyttet til pasientrettighetsdirektivet: utfyllende bestemmelser
27.05.2014

2014/281

01.08.2015
Gjennomføringsbestemmelser om European Reference Networks
27.05.2014

2014/281

01.08.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for hårfargestoffer
01.09.2013

2014/125

28.06.2014
Godkjenning av Australia som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
15.05.2013

2014/082

17.05.2014
Legemiddeldirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser
13.02.2013

2013/161

09.10.2013
Tekniske krav til testing av humane celler og vev: endringsbestemmelser
17.06.2014

2013/138

16.07.2013
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser
28.03.2014

2012/215

28.03.2014
Unntaksbestemmelse om blodgivning i forbindelse med influensa A(H1N1)-pandemien
31.12.2009

2010/005

30.01.2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Medisinsk utstyrsdirektivet 1993
01.07.1994

1994/007

01.07.1994
12.01.1995
Veterinærlegemiddelforordningen 2019
28.01.2022

2021/371

22.06.2022
16.09.2022
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: inkludering av etyl-alfa-fenylacetoacetat (EAPA) på listen over registrerte stoffer
03.10.2022

2022/303

10.12.2022
08.01.2023
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om legemiddelovervåking
28.01.2022

2022/305

10.12.2022
20.12.2022
Veterinærlegemidler: regler for sentral godkjenningsprosedyre
28.01.2019

2021/371

22.06.2022
20.12.2022
Transparensdirektivet om innsyn i prisbestemmelsene for legemidler
31.12.1989
01.01.1994
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker
18.12.2001

2002/082

26.06.2002
01.01.1994
Merking av kosmetiske produkter: gjennomføringsbestemmelser om ordlisten over vanlige navn på bestanddeler
29.04.2023

2022/316

10.12.2022
14.12.2022
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om formaldehyd
31.07.2022

2022/315

10.12.2022
14.12.2022
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse UV-filtre
28.07.2022

2022/315

10.12.2022
14.12.2022
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Achillea millefolium L.
16.08.2022

2022/304

10.12.2022
Utprøvingsforordningen: gjennomføringsbestemmelse om medlemsstatenes samarbeid om sikkerhetsvurdering av kliniske utprøvinger
31.01.2022

2022/063

19.03.2022
23.11.2022
Omsetning av utgangsstoffer for narkotika
18.08.2005

2005/131

22.10.2005
01.04.2006
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av data om salg av antimikrobielle stoffer
09.03.2022

2022/240

24.09.2022
14.10.2022
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2022)
01.04.2022

2022/239

24.09.2022
28.09.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om god distribusjonspraksis
19.08.2021

2022/119

22.06.2022
16.09.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjonspraksis for virksomme stoffer i legemidler
23.08.2021

2022/119

22.06.2022
16.09.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt mennesker
28.01.2022

2022/168

22.06.2022
16.09.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om salgsmengde og bruk av antimikrobielle legemidler til dyr
28.01.2022

2022/005

22.06.2022
16.09.2022
Veterinærmiddeldirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om endringer av godkjenningskrav som ikke krever vurdering
28.01.2022

2022/005

22.06.2022
16.09.2022
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om felles logo for fjernsalg
28.01.2022

2022/005

16.09.2022
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen
31.01.2021

2022/005

22.06.2022
16.09.2022
Kosmetikkforordningen 2009
11.07.2013

2013/049

11.07.2013
11.07.2013
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetselementer på pakninger
01.10.2021

2021/334

11.12.2021
07.09.2022
Legemiddeldirektivet: unntaksbestemmelser om sikkerhetselementer på innpakningene for eksport til Storbritannia
01.01.2021

2021/333

11.12.2021
07.09.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: rettelse til utfyllende bestemmelser om nedtegnelse av medisinbruk i hestepasset
24.04.2022

2022/201

09.07.2022
EUs helseprogram 2014-2020
01.01.2014

2014/253

01.01.2014
01.01.2014
Behandling av endringer av tillatelser til omsetning av legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser om covid-19-vaksiner
13.05.2021

2021/335

11.12.2021
04.07.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om nedtegnelse av medisinbruk i hestepasset
28.01.2022

2022/005

22.06.2022
28.04.2022
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om bruksanvisninger på nett
04.01.2022

2022/134

30.04.2022
26.05.2022
Medisinsk utstyrsforordningen: utsatt anvendelsesdato i forbindelse med covid-19-pandemien
24.04.2020

2020/090

18.06.2020
26.05.2022
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metyl-N-metylantranilat
21.02.2022

2022/130

30.04.2022
02.05.2022
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelser

2021/237

25.09.2021
10.05.2022
Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene
25.10.2013

2014/153

01.08.2015
01.03.2015
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske
01.03.2022

2022/068

19.03.2022
21.03.2022
Legemiddeldirektivet: utfyllende bestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene
09.02.2019

2019/116

01.06.2019
09.02.2019
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer (2020)
13.12.2020

2021/238

25.09.2021
11.01.2022
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om deoksyarbutin og dihydroksyaceton
26.07.2021

2021/295

30.10.2021
01.11.2021
Kosmetikkforordningen 2009: retting og endringsbestemmelser
17.06.2021

2021/294

30.10.2021
01.11.2021
EUs helseprogram 2021-2027 (EU4Health)
01.01.2021

2021/271

01.01.2021
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr
20.11.2005

2009/061

23.12.2009
21.12.2008
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2020)
01.11.2020

2021/107

20.03.2021
29.06.2021
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2020)
01.04.2020

2021/026

06.02.2021
29.06.2021
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2019)
01.04.2019

2021/025

06.02.2021
29.06.2021
Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser om meldte organer i forbindelse med covid-19-pandemien
19.05.2020

2020/089

18.06.2020
29.06.2021
Medisinsk utstyrsforordningen 2017
26.11.2017

2019/288

12.06.2020
Pediatriforordningen om legemidler til barn
16.01.2007

2017/092

01.06.2018
01.08.2017
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer
28.11.2019

2021/018

06.02.2021
29.04.2021
Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker
08.02.2005

2004/099

01.07.2005
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metoksypropylamin-cyclohexenyliden-etoksyetylcyanacetat som UV-filter
03.12.2020

2021/034

06.02.2021
08.02.2021
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av visse stoffer til hårfarging eller farging av øyenvipper
03.12.2020

2021/034

06.02.2021
08.02.2021
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk stoffene HEMA og di-HEMA-TMHDC i produkter for støping av kunstige negler
03.12.2020

2021/034

06.02.2021
11.02.2021
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
23.03.2020

2021/038

06.02.2021
Medisinsk utstyr: utpeking av ekspertpaneler
01.10.2019

2021/039

06.02.2021
Bruk av humane vev og celler i humanmedisin
07.04.2006

2005/116

07.04.2006
01.07.2008
Legemidler mot sjeldne sykdommer
22.01.2000

2001/068

20.06.2001
Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
18.07.2020

2020/114

06.08.2020
26.10.2020
Helsetjenester over landegrensene: endringsbestemmelser om European Reference Networks i forbindelse med covid-19-utbruddet
01.04.2020

2020/134

26.09.2020
Europeiske referansenettverk (ERN) for helsetjenester: endringer til gjennomføringsbestemmelser
18.08.2019

2020/134

26.09.2020
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam
30.03.2019

2019/064

30.03.2019
03.07.2020
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD)
26.11.2017

2019/301

12.06.2020
Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer
11.06.2019

2020/036

21.03.2020
23.03.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om overflatebehandlet titanoksyd i form av nanomateriale
27.11.2019

2020/013

08.02.2020
10.02.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hydroksyetoksyfenyl butanone (HEPB)
27.11.2019

2020/013

08.02.2020
10.02.2020
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringsbestemmelser (2018)
07.07.2018

2019/151

15.06.2019
21.01.2020
Legemiddelovervåkingsforordningen
02.07.2012

2013/158

28.05.2014
21.11.2013
Merking av kosmetiske produkter: ordliste over vanlig brukte navn
28.05.2019

2019/231

28.09.2019
30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
12.06.2019

2019/232

28.09.2019
30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol
27.05.2019

2019/231

28.09.2019
30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter
22.05.2019

2019/230

28.09.2019
30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter
22.05.2019

2019/230

28.09.2019
30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
17.12.2018

2019/123

17.06.2019
09.05.2019
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av begrepet 'lignende legemiddel'
19.06.2018

2018/238

06.12.2018
08.05.2019
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering (2018) relatert til legemiddelovervåkning
18.10.2018

2018/239

06.12.2018
22.01.2019
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer (2016)
21.09.2016

2018/050

24.03.2018
18.01.2019
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser
01.07.2015

2018/049

24.03.2018
22.11.2018
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: gjennomføringsbestemmelser
30.06.2015

2018/049

24.03.2018
22.11.2018
Prinsipper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for legemidler
31.03.2018

2018/048

01.12.2018
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula
01.08.2018

2018/188

22.09.2018
24.09.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter
11.07.2018

2018/187

22.09.2018
24.09.2018
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler til mennesker: utfyllende bestemmelser

2018/088

28.04.2018
21.08.2018
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018)
01.04.2018

2018/141

07.07.2018
20.08.2018
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2017)
12.02.2018

2018/087

28.04.2018
18.06.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Valeriana officinalis L.
15.02.2018

2018/107

01.06.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Sideritis scardica Griseb.
15.02.2018

2018/086

28.04.2018
Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler: endringsbestemmelser
02.07.2012

2017/092

01.06.2018
01.09.2017
Legemidler til barn (pediatriforordningen): endringsbestemmelser
09.01.2007

2017/092

01.06.2018
01.09.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner
25.12.2017

2018/056

24.03.2018
26.03.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten)
22.12.2012

2018/014

10.02.2018
Forebygging av legemidler med falsk identitet og opprinnelse
02.01.2013

2013/150

01.06.2014
01.07.2014
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om HICC, atranol og kloratranol
23.08.2017

2017/230

16.12.2017
18.12.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid som fargestoff
24.08.2017

2017/230

16.12.2017
18.12.2017
Det europeiske byrå for legemiddelvurdering (EMA)

1999/074

01.01.2000
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI)
27.07.2017

2017/196

28.10.2017
30.10.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hårfargestoffer
03.03.2017

2017/135

08.07.2017
10.07.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av benzofenon-3 som UV-filter
03.03.2017

2017/135

03.09.2017
10.07.2017
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten): endringsbestemmelser om arter av Melaleuca
05.10.2016

2017/088

06.05.2017
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten): endringsbestemmelser om Eleutherococcus senticosus
05.10.2016

2017/088

06.05.2017
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser
15.12.2013

2014/046

09.04.2014
02.03.2017

Sider