Beslutningsprosessen: helse

Forsiden - Velg område - Helse - Beslutningsprosessen: helse
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringer i liste over godkjenningskrav som ikke krever vurdering
13.06.2023
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om praziquantel
11.06.2023
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2023)
01.04.2023
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om antimikrobielle legemidler
24.05.2023
Maksimalkonsentrasjoner av toltrazuril i animalske næringsmidler
23.03.2023
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer: endringsbestemmelser om nitrofuraner og deres metabolitter
16.02.2023
Medisinsk utstyr: overgangsbestemmelser
20.03.2023
Tobakksdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sporbarhetssystemet for tobakksprodukter
22.03.2023
EU-henstilling om tilgang til langtidspleie
Styrking av mandatet til Det europeiske smittevernsenteret (ECDC)
26.12.2022
Helsetrusler over landegrensene (revisjon)
26.12.2022
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2022)
03.10.2022
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta
Styrking av Det europeiske legemiddelbyrås rolle
01.03.2022
Covid-19: EU-henstilling om virusovervåking i avløpsvann
Teststrategier for covid-19, inkludert bruk av hurtige antigentester
EU-henstilling om reiser og varer i forbindelse med SARS-CoV-2-varianten oppdaget i Storbritannia
EU-henstilling om covid-19-teststrategier
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: rekommandasjon

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Tobakksdirektivet 2014
20.05.2016

2022/006

01.04.2017
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om billedadvarsler til bruk på tobakksprodukter
20.05.2016

2022/006

Markedsføringstillatelse gitt med særlige vilkår av humanmedisinske legemidler
02.04.2006

2009/061

23.12.2009
Tobakksdirektivet: utfyllende bestemmelser om sporbarhetssystemer for tobakksvarer
06.05.2018

2022/009

Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sporbarhetssystemet for tobakksprodukter
06.05.2018

2022/009

Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetsmerker på tobakksvarer
06.05.2018

2022/009

Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsetningsstoffer med spesielle rapporteringskrav
09.06.2016

2022/007

Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om smakstilsetninger
09.06.2016

2022/007

Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om smakstilsetninger
09.06.2016

2022/008

Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om gjenoppfyllingsmekanismen til elektroniske sigaretter

2022/007

Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengeliggjøring av informasjon om tobakksprodukter
17.12.2015

2022/007

Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av elektroniske sigaretter og gjenfyllingsbeholdere
17.12.2015

2022/007

Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om helseadvarsler
03.11.2015

2016/090

Plassering av informasjon på poser med rulletobakk
19.10.2015

2016/090

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Organdirektivet: kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon
27.02.2012

2013/164

01.07.2014
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD): overgangsbestemmelser
28.01.2022

2022/177

11.06.2022
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelse om EU-portalen og -databasen
03.08.2021

2022/028

05.02.2022
Medisinsk utstyrsforordningen: endringsbestemmelser om reprosessering av engangsutstyr
26.05.2021

2021/211

10.07.2021
Krav til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser om HIV-tester
08.08.2019

2020/201

12.12.2020
Utpeking av utstedende enheter for drift av unike utstyrsidentifikatorer (UDI) på området medisinsk utstyr
27.06.2019

2020/202

12.12.2020
Godkjenning av Sør-Korea som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
04.06.2019

2020/102

15.07.2020
Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon
13.08.2019

2020/012

08.02.2020
Fjernsalg av legemidler: krav til utforming av logo
01.07.2015

2017/129

01.06.2018
Tobakksdirektivet: endret gjennomføringsdato og overgangsperiode
03.08.2015

2016/051

19.03.2016
Godkjenning av Brasil og Israel som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
22.07.2015

2015/256

01.11.2015
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om gjennomføringsdato og overgangsperiode
02.04.2014

2015/269

01.11.2015
Kontroll og vurderinger av medisinsk utstyr
15.10.2013

2015/218

26.09.2015
Godkjenning av resepter på legemidler utstedt i et annet land
25.10.2013

2014/153

01.08.2015
Informasjonsprosedyrer for forsendelse mellom land av humane organer for transplantasjon
10.04.2014

2014/179

01.06.2015
Europeiske nettverk av referansesentre knyttet til pasientrettighetsdirektivet: utfyllende bestemmelser
27.05.2014

2014/281

01.08.2015
Gjennomføringsbestemmelser om European Reference Networks
27.05.2014

2014/281

01.08.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for hårfargestoffer
01.09.2013

2014/125

28.06.2014
Godkjenning av Australia som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
15.05.2013

2014/082

17.05.2014
Legemiddeldirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser
13.02.2013

2013/161

09.10.2013
Tekniske krav til testing av humane celler og vev: endringsbestemmelser
17.06.2014

2013/138

16.07.2013
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser
28.03.2014

2012/215

28.03.2014
Unntaksbestemmelse om blodgivning i forbindelse med influensa A(H1N1)-pandemien
31.12.2009

2010/005

30.01.2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om omklassifisering av visse produktgrupper
22.12.2022

2023/048

18.03.2023
08.05.2023
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetskrav til produkter med ikke-medisinsk formål
22.12.2022

2023/048

18.03.2023
08.05.2023
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butylhydroksytoluen, Acid Yellow 3, homosalat og HAA299 og retting angående resorcinol
01.12.2022

2023/093

02.05.2023
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske
06.10.2022

2023/045

18.03.2023
20.03.2023
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt behandling av mennesker
29.08.2022

2023/008

04.02.2023
20.03.2023
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for EU-referanselaboratorier
10.07.2022

2023/049

18.03.2023
18.03.2023
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser om avgifter som kan pålegges av EU-referanselaboratorier
10.07.2022

2023/049

18.03.2023
18.03.2023
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker
18.12.2001

2002/082

26.06.2002
01.01.1994
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om merking av uautoriserte undersøkelses- og hjelpelegemidler til menneskelig bruk
05.12.2022

2023/007

04.02.2023
10.03.2023
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for visse klasse D-utstyr
25.07.2022

2023/015

04.02.2023
08.03.2023
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om Eudamed-databasen
19.12.2021

2022/242

24.09.2022
08.03.2023
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta
31.01.2022

2023/006

04.02.2023
01.03.2023
Tobakksreklamedirektivet
31.07.2005

2006/150

01.10.2007
Veterinærlegemiddelforordningen 2019 om legemidler til dyr: endringer til vedlegg II
28.01.2022

2022/005

22.06.2022
17.02.2023
Omsetning av utgangsstoffer for narkotika
18.08.2005

2005/131

22.10.2005
01.04.2006
Medisinsk utstyrsdirektivet 1993
01.07.1994

1994/007

01.07.1994
12.01.1995
Veterinærlegemiddelforordningen 2019
28.01.2022

2021/371

22.06.2022
16.09.2022
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: inkludering av etyl-alfa-fenylacetoacetat (EAPA) på listen over registrerte stoffer
03.10.2022

2022/303

10.12.2022
08.01.2023
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om legemiddelovervåking
28.01.2022

2022/305

10.12.2022
20.12.2022
Veterinærlegemidler: regler for sentral godkjenningsprosedyre
28.01.2019

2021/371

22.06.2022
20.12.2022
Transparensdirektivet om innsyn i prisbestemmelsene for legemidler
31.12.1989
01.01.1994
Merking av kosmetiske produkter: gjennomføringsbestemmelser om ordlisten over vanlige navn på bestanddeler
29.04.2023

2022/316

10.12.2022
14.12.2022
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om formaldehyd
31.07.2022

2022/315

10.12.2022
14.12.2022
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse UV-filtre
28.07.2022

2022/315

10.12.2022
14.12.2022
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Achillea millefolium L.
16.08.2022

2022/304

10.12.2022
Utprøvingsforordningen: gjennomføringsbestemmelse om medlemsstatenes samarbeid om sikkerhetsvurdering av kliniske utprøvinger
31.01.2022

2022/063

19.03.2022
23.11.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av data om salg av antimikrobielle stoffer
09.03.2022

2022/240

24.09.2022
14.10.2022
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2022)
01.04.2022

2022/239

24.09.2022
28.09.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om god distribusjonspraksis
19.08.2021

2022/119

22.06.2022
16.09.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjonspraksis for virksomme stoffer i legemidler
23.08.2021

2022/119

22.06.2022
16.09.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt mennesker
28.01.2022

2022/168

22.06.2022
16.09.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om salgsmengde og bruk av antimikrobielle legemidler til dyr
28.01.2022

2022/005

22.06.2022
16.09.2022
Veterinærmiddeldirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om endringer av godkjenningskrav som ikke krever vurdering
28.01.2022

2022/005

22.06.2022
16.09.2022
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om felles logo for fjernsalg
28.01.2022

2022/005

16.09.2022
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen
31.01.2021

2022/005

22.06.2022
16.09.2022
Kosmetikkforordningen 2009
11.07.2013

2013/049

11.07.2013
11.07.2013
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetselementer på pakninger
01.10.2021

2021/334

11.12.2021
07.09.2022
Legemiddeldirektivet: unntaksbestemmelser om sikkerhetselementer på innpakningene for eksport til Storbritannia
01.01.2021

2021/333

11.12.2021
07.09.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: rettelse til utfyllende bestemmelser om nedtegnelse av medisinbruk i hestepasset
24.04.2022

2022/201

09.07.2022
EUs helseprogram 2014-2020
01.01.2014

2014/253

01.01.2014
01.01.2014
Behandling av endringer av tillatelser til omsetning av legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser om covid-19-vaksiner
13.05.2021

2021/335

11.12.2021
04.07.2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om nedtegnelse av medisinbruk i hestepasset
28.01.2022

2022/005

22.06.2022
28.04.2022
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om bruksanvisninger på nett
04.01.2022

2022/134

30.04.2022
26.05.2022
Medisinsk utstyrsforordningen: utsatt anvendelsesdato i forbindelse med covid-19-pandemien
24.04.2020

2020/090

18.06.2020
26.05.2022
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metyl-N-metylantranilat
21.02.2022

2022/130

30.04.2022
02.05.2022
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelser

2021/237

25.09.2021
10.05.2022
Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene
25.10.2013

2014/153

01.08.2015
01.03.2015
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske
01.03.2022

2022/068

19.03.2022
21.03.2022
Legemiddeldirektivet: utfyllende bestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene
09.02.2019

2019/116

01.06.2019
09.02.2019
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer (2020)
13.12.2020

2021/238

25.09.2021
11.01.2022
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om deoksyarbutin og dihydroksyaceton
26.07.2021

2021/295

30.10.2021
01.11.2021
Kosmetikkforordningen 2009: retting og endringsbestemmelser
17.06.2021

2021/294

30.10.2021
01.11.2021
EUs helseprogram 2021-2027 (EU4Health)
01.01.2021

2021/271

01.01.2021
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr
20.11.2005

2009/061

23.12.2009
21.12.2008
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2020)
01.11.2020

2021/107

20.03.2021
29.06.2021
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2020)
01.04.2020

2021/026

06.02.2021
29.06.2021
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2019)
01.04.2019

2021/025

06.02.2021
29.06.2021
Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser om meldte organer i forbindelse med covid-19-pandemien
19.05.2020

2020/089

18.06.2020
29.06.2021
Medisinsk utstyrsforordningen 2017
26.11.2017

2019/288

12.06.2020
Pediatriforordningen om legemidler til barn
16.01.2007

2017/092

01.06.2018
01.08.2017
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer
28.11.2019

2021/018

06.02.2021
29.04.2021
Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker
08.02.2005

2004/099

01.07.2005
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metoksypropylamin-cyclohexenyliden-etoksyetylcyanacetat som UV-filter
03.12.2020

2021/034

06.02.2021
08.02.2021
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av visse stoffer til hårfarging eller farging av øyenvipper
03.12.2020

2021/034

06.02.2021
08.02.2021
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk stoffene HEMA og di-HEMA-TMHDC i produkter for støping av kunstige negler
03.12.2020

2021/034

06.02.2021
11.02.2021
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
23.03.2020

2021/038

06.02.2021
Medisinsk utstyr: utpeking av ekspertpaneler
01.10.2019

2021/039

06.02.2021
Bruk av humane vev og celler i humanmedisin
07.04.2006

2005/116

07.04.2006
01.07.2008
Legemidler mot sjeldne sykdommer
22.01.2000

2001/068

20.06.2001
Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
18.07.2020

2020/114

06.08.2020
26.10.2020
Helsetjenester over landegrensene: endringsbestemmelser om European Reference Networks i forbindelse med covid-19-utbruddet
01.04.2020

2020/134

26.09.2020
Europeiske referansenettverk (ERN) for helsetjenester: endringer til gjennomføringsbestemmelser
18.08.2019

2020/134

26.09.2020
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam
30.03.2019

2019/064

30.03.2019
03.07.2020
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD)
26.11.2017

2019/301

12.06.2020
Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer
11.06.2019

2020/036

21.03.2020
23.03.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om overflatebehandlet titanoksyd i form av nanomateriale
27.11.2019

2020/013

08.02.2020
10.02.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hydroksyetoksyfenyl butanone (HEPB)
27.11.2019

2020/013

08.02.2020
10.02.2020
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringsbestemmelser (2018)
07.07.2018

2019/151

15.06.2019
21.01.2020
Legemiddelovervåkingsforordningen
02.07.2012

2013/158

28.05.2014
21.11.2013
Merking av kosmetiske produkter: ordliste over vanlig brukte navn
28.05.2019

2019/231

28.09.2019
30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
12.06.2019

2019/232

28.09.2019
30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol
27.05.2019

2019/231

28.09.2019
30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter
22.05.2019

2019/230

28.09.2019
30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter
22.05.2019

2019/230

28.09.2019
30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
17.12.2018

2019/123

17.06.2019
09.05.2019
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av begrepet 'lignende legemiddel'
19.06.2018

2018/238

06.12.2018
08.05.2019
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering (2018) relatert til legemiddelovervåkning
18.10.2018

2018/239

06.12.2018
22.01.2019
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer (2016)
21.09.2016

2018/050

24.03.2018
18.01.2019
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser
01.07.2015

2018/049

24.03.2018
22.11.2018
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: gjennomføringsbestemmelser
30.06.2015

2018/049

24.03.2018
22.11.2018
Prinsipper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for legemidler
31.03.2018

2018/048

01.12.2018
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula
01.08.2018

2018/188

22.09.2018
24.09.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter
11.07.2018

2018/187

22.09.2018
24.09.2018
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler til mennesker: utfyllende bestemmelser

2018/088

28.04.2018
21.08.2018
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018)
01.04.2018

2018/141

07.07.2018
20.08.2018
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2017)
12.02.2018

2018/087

28.04.2018
18.06.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Valeriana officinalis L.
15.02.2018

2018/107

01.06.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Sideritis scardica Griseb.
15.02.2018

2018/086

28.04.2018
Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler: endringsbestemmelser
02.07.2012

2017/092

01.06.2018
01.09.2017

Sider