Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.6.2011
Kommisjonen offentliggjorde 9. juni 2011 en 765 siders rapport om forsknings- og innovasjonsituasjonen i EUs medlemsland og seks assosierte land (deltakerland i EUs rammeprogram for forskning, inkludert Norge). Rapporten, som vil bli utgitt annethvert år, er første utgave innenfor rammene av initiativet innovasjons-EU. Den erstatter en tidligere rapportserie om vitenskap, teknologi og konkurrenseevne. Rapportens åtte faktasider om Norge omfatter både nasjonal forsknings- og innovasjons-statistikk og status for norsk deltakelse i EUs 7. rammeprogram pr. mars 2011.
Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 24.5.2011
Rådskonklusjoner vedtatt 20.5. 2011; EFTA/EØS-kommentar vedtatt 13.5.2011
EUs utdanningsministre vedtok 20. mai 2011 en uttalelse om Europakommisjonens meddelelse fra 17. februar 2011 om å sikre alle barn adgang til førskoleundervisning og til å utvikle undervisningplaner for barn i alle aldre. De tre EFTA/EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein oversendte 13. mai 2011 felles kommentarer til EU-institusjonene om meddelelsen. Ifølge Kommisjonen bør førskoleundervisningen ha en god balanse mellom "harde" og "bløte" ferdigheter. Landene bør samtidig ha fokus på profesjonsutdanning, lønninger og arbeidsvilkår.
EØS/EFTA-kommentarer offentliggjort 5.5.2011
Ungdom i bevegelse er et av syv flaggskipsinitiativ i Europa 2020 – EUs nye tiårsstrategi, og inneholder 28 konkrete tiltak som Kommisjonen vil initiere på områdene ungdom, utdanning og opplæring. I EFTA/EØS-kommentarer av 5. mai 2011 gir Norge, Island og Liechtenstein felles synspunkter på hva Kommisjonen bør prioritere i forslaget til EUs kommende ungdoms-, utdannings- og opplæringsprogrammer som er under forberedelse. De nye programmene skal starte i 2014.
Rapport fra Norges EU-delegasjon 2.5.2011
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 20.4.2011
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 4.4.2011
Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 25.3.2011
Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 22.3.2011
Rådskonklusjoner vedtatt fram 9.3.2011
Kommisjonen offentliggjorde i november 2010 en rapport fra en ekspertgrupp som har evaluert de første 3-4 årene av EUs 7. rammeprogram for forskning. Evalueringspanelet bestod av ti uavhengige eksperter, blant dem direktøren i Norges forskningsråd, Arvid Hallén (bildet). Rapporten inneholder ti anbefalinger for å styrke effektene av det europeiske forskningssamarbeidet. EUs forskningsministre vedtok 9. mars 2011 sine kommentarer til rapporten.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 31.1.2011
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.1.2011
Rådskonklusjoner vedtatt 26.11.2010
Gjennom rådskonklusjoner gjorde EUs forskningsministre 26. november 2010 opp status for arbeidet med felleseuropeiske forskningsprogrammer ("joint programming") og ga samtidig politiske signaler for fremtiden. Drivkraften i utviklingen av programmene har vært en komite (ERAC-GPC) som Rådet etablerte i 2008, hvor også Norge deltar. En rapport fra komiteen, som oppsummerer arbeidet i 2008-2010, ble levert Rådet (se egen lenke i faktaarket). I alt er ti forslag til fellesprogrammer blitt realitetsbehandlet, hvorav de fire første er under implementering. Blant de seks siste er et norskinitiert og -ledet forslag om forskning på havet som matkilde. Forskningsministrene ga grønt lys for at det utarbeides kommisjons­rekommandasjoner også for disse seks i 2011, slik det er blitt gjort for de fire første. Rekommandasjonene utgjør det legale grunnlaget for igangsetting av fellesprogrammene. Rådskonklusjonene understreker imidlertid at det fortsatt bør arbeides med å finne fram til velegnede beslutnings- og forvaltningsstrukturer for fellesprogramene.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.11.2010
Rapport lagt fram av Kommisjonen 26.10.2010
EUs resultattavle for næringslivets FoU-investeringer offentliggøres hvert år av Europakommissionen og inneholder opplysninger om verdens 1400 største bedrifter (400 fra EU og 1000 fra resten av verden), ordnet etter deres FoU-investeringer. I 2009 foretok de største foretakene i EU langt mindre nedskjæringer i sine FoU-investeringer enn amerikanske konkurrenter. Derimot bruker europeiske bedrifter innen høyteknologisektorer fortsatt langt mindre på forskning og utvikling enn tilsvarende bedrifter i USA.

Sider