Europalov - uke 38/2022

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 38/2022

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 18.9.-25.9.2022

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK

Generelt
Styrking av dialogen mellom arbeidslivets parter i Europa - Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.9.2022*

Fri bevegelighet
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Bahrain - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Ecuador - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Kosovo - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Madagaskar - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Sør-Korea - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Filippinene - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Oman - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Peru - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fri bevegelse av arbeidskraft - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.6.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.9.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 21.9.2022

Trygd
Trygdeforordningen 2004 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.6.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.9.2022

Arbeidsrett, likestilling og helse og sikkerhet
Arbeidstakerdirektivet: informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.6.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.9.2022
Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 19.9.2022 og 22.9.2022
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.1.2022, 17.2.2022 og 17.5.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.9.2022

ENERGI

Energieffektivitet
Behovsvurdering om regler for solcellers miljøpåvirkning - Høring om initiativet om behovet for nye regler igangsatt av Kommisjonen 23.9.2022 med frist 16.12.2022

Gass- og elektrisitetsmarkedet
Elektrisitetsdirektivet 2009 (tredje) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.6.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.9.2022

FINANSIELLE TJENESTER

Banker og andre kredittinstitusjoner
Betalingstjenestedirektivet 2007 (PSD 1) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.6.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.9.2022
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV): endringsbestemmelser om overvåking og risiko - Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 23.9.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om renterisiko for posisjoner som ikke inngår i handelsbeholdningen - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om risikokrav - Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 23.9.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om nye markeder og høyt utviklede markeder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2022
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) for banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om suspensjonsrettigheter ved krisehåndtering - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.5.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.9.2022
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): utfyllende bestemmelser om beregning av tapsabsorberings- og rekapitaliseringsbeløp - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Børs og verdipapirer
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endring av utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om transparenskrav - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markedsmisbruksdirektivet 2003 om innsidehandel - Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 20.9.2022
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om integrering av bærekraftsfaktorer i produktstyringskravene - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om 2022-oppdateringen av taksonomien for det elektroniske rapporteringsformatet - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.9.2022*
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om bærekraft - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Forsikring
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2022 - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

FORBRUKERSAKER
EU-rammeverk for passasjerrettigheter - Norsk høring om Kommisjonens initiativ og høring om gjennomgang av EU-regelverket for passasjerrettigheter igangsatt av Samferdselsdepartementet 22.9.2022 med frist 18.11.2022
Urimelige avtalevilkårsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.9.2022. Fortolkningsdom med pressemelding og fortolkingsdom avsagt av EU-domstolen 22.9.2022
Pakkereisedirektivet 2015 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.6.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.9.2022

FORSKNING OG UTDANNING
Innovasjon i Europa: statusrapport 2021 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.9.2022 med pressemelding*
EU-strategi for unge 2019-2027 - Notat om planlagt midtveisevaluering lagt fram av Kommisjonen 23.9.2022 med tilbakemeldingsfrist 21.10.2022
Europeisk år for unge 2022 - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

HANDELSFORENKLINGER

Generelt
EU-ordning for sikring av det indre marked i nødsituasjoner - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 19.9.2022 med pressemelding*
EU-ordning for sikring av det indre marked i nødsituasjoner: tilleggsdirektiv om nødprosedyrer for samsvarsvurdering, vedtak av felles spesifikasjoner, og markedsovervåking - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 19.9.2022 med pressemelding*
EU-ordning for sikring av det indre marked i nødsituasjoner: tilleggsforordning om nødprosedyrer for samsvarsvurdering, vedtak av felles spesifikasjoner, og markedsovervåking - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 19.9.2022 med pressemelding*
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 23.9.2022
EØS-avtalen artikkel 14 (avgifter) - TEUV artikkel 110 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.5.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.9.2022

Alkoholsterke drikker
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Madarasi birspálinka' som alkoholsterk drikk - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Nagykunsági birspálinka' som alkoholsterk drikk - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Bayerischer Bärwurz som alkoholsterk drikk - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Bayerischer Blutwurz som alkoholsterk drikk - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Demerara Rum som alkoholsterk drikk - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Beskyttelse av den ungarske geografiske betegnelsen 'Nagykunsági szilvapálinka' som alkoholsterk drikk - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Újfehértói meggypálinka): endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om allusjoner til godkjente navn - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om definisjon og allusjoner til godkjente navn - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om merking av kombinasjoner - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser om register over nasjonale organer for tilsyn med lagringsprosessen - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Vin
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, og forsendelsesdokumenter for vinsektoren - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografiske betegnelsen 'Ile-de-France' - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Achterhoek – Winterswijk' - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Csopak’ / ‘Csopaki' - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Friuli’/‘Friuli Venezia Giulia’/‘Furlanija’/‘Furlanija Julijska krajina' - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Urueña' - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Adamclisi’ - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘delle Venezie’/‘Beneških okolišev’ - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Muškat momjanski/Moscato di Momiano’ - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Ponikve’ - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Soltvadkerti’ - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Würzburger Stein-Berg' - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markedsordninger for vin og vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om analysemetoder og meldinger om økning av alkoholstyrke - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markedsordninger for vin: rettelse til endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markedsordninger for vin: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markedsordninger for vin: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Prosedyre for endring av tradisjonelle betegnelser innen vinsektoren - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om register - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

HELSE
EU-henstilling om kreftscreening (revisjon) - Forslag til rådsrekommansasjon lagt fram av Kommisjonen 20.9.2022 med pressemelding*

Legemidler
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2022) - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetselementer på innpakninger for eksport til Storbritannia - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 20.9.2022 med frist 11.10.2022
Markedsføringstillatelser av legemidler til mennesker: edotreotide - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 22.9.2022*
Markedsføringstillatelser av legemidler til mennesker: erlotinib - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.9.2022*
Markedsføringstillatelser av legemidler til mennesker: Thalidomide Lipomed - thalidomide - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.9.2022*
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av data om salg av antimikrobielle stoffer - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Medisinsk utstyr
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om Eudamed-databasen - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Tobakk
Tobakksdirektivet 2014 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.6.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.9.2022

IMMATERIALRETT
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser om eksportunntak - Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 23.9.2022
Satellitt- og kabeldirektivet: om opphavsrett og nærstående rettigheter - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.9.2022

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Rammeverk for digitale produkters og tjenesters robusthet (Cyber Resilience Act) - EØS-notat offentliggjort 22.9.2022
Bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet - EØS-notat offentliggjort 22.9.2022
Toppnivådomenet .eu: lister over reserverte og blokkerte domenenavn - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.9.2022*
e-handelsdirektivet om elektronisk handel - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.6.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.9.2022
Harmonisering av 900 MHz- og 1800 MHz-frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Harmonisering av frekvensbånd for mobilkommunikasjon for jernbane - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr: ajourføring - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: endringer til gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-876 MHz og 915-921 MHz - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER

Personvern
Dataforordningen (Data Act) - EØS-notat offentliggjort 22.9.2022
Personvernforordningen 2016 (GDPR) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.7.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.9.2022. Forslag til fortolkningsdommer lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 20.9.2022 med pressemelding og 22.9.2022
Kommunikasjonsverndirektivet 2002 - Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 19.9.2022

Schengen- og Dublin-samarbeidet
Det europeiske system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS): beredskapstiltak - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.9.022*
Dublin-III-forordningen - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.6.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.9.2022. Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 22.9.2022

MATTRYGGHET

Veterinære saker
BSE-risiko (kugalskap): status for Frankrike - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringer til bulgarsk, irsk, tsjekkisk og tysk språkversjon - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om melding om og rapportering av påvisning av visse listeførte sykdommer - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.9.2022*
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Latvia - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tyskland, Spania, Frankrike og Nederland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.09.2022*
Kontrollforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.9.2022
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Botswana - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.9.2022. Norsk forskrift kunngjort 22.9.2022*
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.9.2022. Norsk forskrift kunngjort 22.9.2022*
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forflytning av utstillingsfugler - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.9.2022*
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022

Fôrvarer
Fornyet godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis DSM 15544 som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og godkjenning for alle fjørfearter og -kategorier - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av natriumbenzoat som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og ny godkjenning for andre avvente smådyr av svinefamilien - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetningsstoff i fôrvarer til katter - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av ekspresspresset eterisk olje fra mandarin som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, svin, drøvtyggere, hester, kaniner og laksefisk - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av ekspresspresset eterisk olje, destillert eterisk olje og konsentrert olje fra appelsin - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Godkjenning av et preparat av ekstrakt fra blader fra Melissa officinalis L. som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i ensilasje for alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder og visse svin - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av sitronekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av eterisk bukkobladolje som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Godkjenning av eterisk olje av litseabær som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av eterisk olje av petitgrain-bigarade som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av jern(II)kelat: endring av vilkår - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Godkjenning av L-glutaminsyre og mononatriumglutamat produsert av Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 som tilsetningsstoff i fôrvarer - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Godkjenning av L-lysinbase, L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Godkjenning av Lantharenol som fôrtilsetning for katter - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Godkjenning av mangan lysinatsulfat som fôrtilsetning for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Godkjenning av tinktur av filtkongslys som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av visse preparater som tilsetningsstoffer i ensilasje til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rettelser til visse godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôr (tinktur m.fl.) - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsstoff til fôrvarer: endring av navn på innehaver av to godkjenninger - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av 6-fytase som et fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter og griser - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Godkjenning av L-metionin produsert av Corynebacterium glutamicum og Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser for kobber(II)kelat av aminosyrehydrat - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter: endringsbestemmelser om mangankelat av aminosyrehydrat - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022

Plantesanitære forhold
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Avena nuda - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
Matinformasjonsforordningen om merking av næringsmidler - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.6.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.9.2022
EU-listen over ny mat: rettelser - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av cetylerte fettsyrer som ny mat - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av omsetning av friske planter av Wolffia arrhiza og/eller Wolffia globosa som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av omsetning av tørket fruktkjøtt og urtete fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av UV-behandlet bakegjær som ny mat: utvidelse av anvendelsen av og endring av spesifikasjonene - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: ajourføring 2022 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.9.2022
Re-evalueringsprogrammet for tilsetningsstoffer i matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 19.9.2022
Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endring av navn på innehaver av godkjenningen av 'Scansmoke PB 1110' - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tillatelse til omsetning av frosset og tørket hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tillatelse til omsetning av larver fra gul melbille i frosset, tørket og pulverform som ny mat - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tillatelse til omsetning av pasteuriserte Akkermansia muciniphila-bakterier som ny mat - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om bruk av ikke-økologisk protein som følge av Ukraina-krigen - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Økologiforordningen: retting av den kroatiske språkversjonen av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Økologiforordningen: retting av visse språkversjoner av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Øvre grenseverdier for rester av kvikksølv i fisk og salt - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om eddiksyre m.fl. - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ

Generelt
EUs miljømerke: forlengelse av gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til dyrkingsmedier og jordforbedringsmidler - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Industriutslippsdirektivet (IED) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.9.2022
Miljøvirkningsdirektivet 2011 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.6.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.9.2022

Luft
Rapportering i forbindelse med kvotedirektivet - EØS-notat offentliggjort 21.9.2022
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler: endring av gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslipp for personbiler og varebiler: oppdaterte bestemmelser om overvåking og innrapportering av opplysninger - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslippskrav til person- og varebiler for 2018: gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslippskrav til person- og varebiler for 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av en dieselforvarmer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Kjemikalier, industrifare og bioteknologi
Kvikksølvforordningen 2017: endringsbestemmelser om midlertidig lagring av flytende kvikksølvavfall - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.9.2022

Avfall
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (10. versjon) - Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 19.9.2022 med tilbakemeldingsfrist 17.10.2022*

Støy
Støydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om datalagring og en ordning for utveksling av digital informasjon - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Farlige stoffer
Plantevernmiddelforordningen - Anmodninger om fortolkning og sendt til EU-domstolen 11.5.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.9.2022
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i superledende kabler og ledninger - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 22.9.2022
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly i enkelte typer MR-utstyr - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 22.9.2022
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om fareklasser og kriterier - EØS-notat offentliggjort 24.9.2022. Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 20.9.2022 med tilbakemeldingsfrist 18.10.2022*
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.5.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.9.2022

SELSKAPSRETT
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

STATISTIKK
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for 2023 - EØS-notat offentliggjort 22.9.2022
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.9.2022
TRANSPORT

Kjøretøyer
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringer og rettelser til administrative krav - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: retting av gresk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser om administrative krav - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Innlandstransport
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.9.2022*

Transport med jernbane
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om utfasing av særordninger for bakendesignal - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av tsjekkisk språkversjon - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: endringsbestemmelser om ilegging av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sjøtransport
Sikkerhetsstandarder for passasjerskip: rettelse - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sivil luftfart
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 21.9.2022
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 8.4.2022 - EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om krav til allværsoperasjoner og for opplæring og kontroll av flybesetning - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 21.9.2022
Sikkerhet i sivil luftfart: retting av svensk språkversjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 21.9.2022
Sikkerhetsregler for droner: rettelser til portugisisk språkversjon av bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 21.9.2022
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser om utsettelse av overgangsfrist og ikrafttredelsesdato - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 21.9.2022
Sikkerhetsregler for flyging med droner: retting av tysk og portugisisk språkversjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 21.9.2022