Europalov - uke 14/2020

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 14/2020

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 30.3.-5.4.2020

REDAKTØRENS VALG

Covid-19-saker

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.4.2020 med pressemelding.
EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012. I større grad enn vanlig har domstolene måttet presisere og fortolke ulike sider av innholdet. Dette gjelder også den tilknyttede gjennomføringsforordningen, som inneholder administrative bestemmelser, inkludert regler om saksbehandling og elektronisk utveksling av opplysninger mellom institusjonene og lagring av informasjon.

Trygdeforordningen: gjennomføringsbestemmelser (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.4.2020
Fri bevegelse av arbeidskraft - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 2.4.2020 med pressemeldinger
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.1.2020 og kunngjort i EU-tidende 30.3.2020.
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.3.2020
EU-likestillingsstrategi 2020-2025 - Dansk departementsnotat offentliggjort 31.3.2020

ENERGI
Gassdirektivet: Felles regler for det indre marked for gass - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.4.2020

FINANSIELLE TJENESTER
EU-strategi for detaljhandelsbetalinger - Høring igangsatt av Kommisjonen 3.4.2020*
Ny digital finansstategi for Europa - Høring igangsatt av Kommisjonen 3.4.2020*
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger som brukes til justering for utsatte skatters tapsabsorberende evne - EØS-notat offentliggjort 31.3.2020
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon - EØS-notat offentliggjort 31.3.2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2019 - 30.3.2020 - EØS-notat offentliggjort 31.3.2020
Ansvarsforsikring for motorvogn - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.3.2020
Livsforsikringsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.4.2020
Betalingstjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.4.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.3.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): rettelse av visse språkversjoner - EØS-notat offentliggjort 31.3.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra tilsynsmyndighetene - Norsk forskrift kunngjort 31.3.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering - Norsk forskrift kunngjort 31.3.2020
Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 31.3.2020

FORBRUKERSAKER
Fjernsalgsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.3.2020
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.4.2020. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 2.4.2020

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES) - Høring igangsatt av Kommisjonen 31.3.2020
EURES er et sammarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EØS-land og Sveits. Norge har deltatt i EURES-nettverket siden 1994. I 2016 vedtok EU en revisjon av EURES-regelverket for å avspeile nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger. Hovedforordningen (dette faktaarket) og de tilknyttede gjennomføringsrettsaktene krever endring i norsk lovgivning. Vedtaket i EØS-komiteen om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen er derfor tatt med forbehold om Stortingets samtykke i henhold til avtalens artikkel 103.

HANDELSFORENKLINGER
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner - Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 3.4.2020

HELSE
Medisinsk utstyrsforordningen: utsatt anvendelsesdato i forbindelse med covid-19-utbruddet - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 3.4.2020*

IMMATERIALRETT
Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.4.2020 med pressemelding

INDRE MARKED OG EØS
Europeisk industristrategi - Dansk departementsnotat offentliggjort 3.4.2020
SMB-strategi for et bærekraftig og digitalt Europa - Dansk departementsnotat offentliggjort 3.4.2020
Identifisering og håndtering av hindringer for det indre marked - Dansk departementsnotat offentliggjort 2.4.2020
Handlingsplan for bedre gjennomføring og håndheving av regelverket for det indre marked - Dansk departementsnotat offentliggjort 2.4.2020

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Retningslinjer for anvendelse av fri bevegelse av arbeidstakere i forbindelse med covid-19-utbruddet - Retningslinjer med veiledning og pressemelding lagt fram av Kommisjonen 30.3.2020*

KATASTROFEBEREDSKAP
Retningslinjer om EU-krisehjelp ved helsesamarbeid over grensene i forbindelse med covid-19-utbruddet - Retningslinjer med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 3.4.2020*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.4.2020
EØS-avtalen artikkel 12 (eksportrestriksjoner) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 2.4.2020

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland, Ungarn og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.3.2020*
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet - EØS-komitebeslutning 3.4.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen*
Anerkjenning av regioner i Italia og Portugal som fri for storfetuberkulose og i regioner i Porugal som fri for storfebrucellose - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.4.2020*
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.4.2020*
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Thailand - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.4.2020*

Næringsmidler
Omsetning av fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra kakaofruktkjøtt som tradisjonell mat fra et tredjeland - EØS-notat offentliggjort 3.4.2020
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dokumenter for godkjenning av omlegging og produksjon med tilbakvirkende kraft - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2020
EU-listen over ny mat: rettelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.4.2020
Tillatelse til omsetning av lakto-N-tetraose som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.4.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.4.2020

Veterinærmedisin
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermysin - EØS-notat offentliggjort 3.4.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet ciklesonid - EØS-notat offentliggjort 3.4.2020

MILJØ
Europeisk klimalov - Dansk departementsnotat offentliggjort 1.4.2020.
Europakommisjonen la 4. mars fram forslag til en forordning som lovfester klimanøytralitet i 2050. Forslaget skal nå behandles av Europaparlamenet og Rådet. Samtidig lanserte Kommisjonen en åpen høring om en planlagt klimapakt som skal fokusere på ulike måter for å involvere samfunnet i klimaarbeidet. De to initiativene er blant flere tiltak som ble varlset i den grønne vekststrategien som ble lagt fram i desember 2019.
Europas grønne vekststrategi: et klimanøytralt EU i 2050 - Norsk innspill sendt til Kommisjonen 4.3.2020 og offentliggjort 1.4.2020
Kvotedirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.3.2020
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Norsk forskrift kunngjort 30.3.2020
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyre - EØS-notat offentliggjort 31.3.2020
CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyre - EØS-notat offentliggjort 31.3.2020
Handlingsplan for en sirkulær økonomi - Dansk departementsnotat offentliggjort 3.4.2020
Avfallstransportforordningen - Veiledning i forbindelse med covid-19-utbruddet lagt fram av Kommisjonen 31.3.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for heksavalent krom i absorpsjonskjøleskap - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i visse platinaelektroder for måling av ledningsevne - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
Kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering av stoffer til autorisasjonsordningen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet - Veiledning i forbindelse med covid-19-utbruddet publisert i EU-tidende 1.4.2020

STATISTIKK
BNI-forordningen: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.4.2020 med pressemelding
Tjenestedirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 2.4.2020 med pressemelding

TRANSPORT
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - retting av tysk språkversjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om forlenget førerhus og aerodynamiske anordninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.4.2020
Den europeiske skrogdatabasen (EHDB) over fartøyer som seiler på indre vannveier - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.4.2020
Transport på indre vannveier: format for sertifikater for båtfører og eksperter på flytende naturgass og passasjernavigasjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: oppdaterings- og endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.4.2020
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet - EØS-komitebeslutning 3.4.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 9.12.2019 - EØS-notat offentliggjort 31.3.2020