Europalov - uke 13/2020

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 13/2020

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 23.3.-29.3.2020

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EFTA-DOMSTOLEN

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 3.3.2020 og kunngjort 27.3.2020
Koordinering av offentlige trygdeordninger: rekommandasjon om autentisering av portable dokumenter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.3.2020
Utsendingsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 23.3.2020
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.3.2020
Eksportrestriksjoner for smittevernutstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.3.2020*
Eksportrestriksjoner for smittevernutstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet: endringsbestemmelser for EØS/EFTA-landene m.fl. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.3.2020*

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: retting av utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.3.2020*
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ekvivalens av Serbia og Sør-Korea ved behandling av eksponeringer - EØS-notat offentliggjort 28.3.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 23.3.2020
Prospektdirektivet - prospekt for verdipapirer - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 23.3.2020
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om ajourføring av elektronisk rapporteringsformat - EØS-notat offentliggjort 26.3.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2020
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om ordninger for reduksjon av motparters kredittrisiko forbundet med obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapiriseringer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2020
OMF-direktivet om utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 23.3.2020
OTC-derivater: behandling av visse verdipapiriseringer med sikte på å avdekke risiko - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2020*

FORBRUKERSAKER
Pakkereisedirektivet (revisjon) - Lovproposisjon trukket av Barne- og familiedepartementet 27.3.2020. Lovproposisjon fremmet av Finansdepartementet 27.3.2020
Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.

Forbrukerkredittdirektivet - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 26.3.2020

FORSKNING OG UTDANNING
Videreutvikling av det europeisk forskningsområdet (ERA) - Høring igangsatt av Kunnskapsdepartementet 25.3.2020*
Bruk av satellittnavigasjonssystemet Galileo til kritisk infrastruktur - Høring igangsatt av Kommisjonen 23.3.2020*
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.3.2020

HANDELSFORENKLINGER
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om godkjenning av ny nitrifikasjonshemmer - EØS-notat offentliggjort 27.3.2020
Markedsordninger for vin: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Markedsordninger for vin og vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om analysemetoder og meldinger om økning av alkoholstyrke - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020

HELSE
Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2020
Meidsinsk utstyrsforordningen: endringsbestemmelser om reprosessering av engangsutstyr - Høringsutkast til kommisjonsforordning publisert i Kommisjonens dokumentregister 18.3.2020*

IMMATERIALRETT
Forretningshemmelighetsdirektivet - Norsk lov kunngjort 27.3.2020
Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.3.2020

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Europas digitale fremtid - Dansk departementsnotat offentliggjort 27.3.2020.
Europakommisjonen med president Ursula von der Leyen i spissen presenterte 19. februar 2020 sine ambisjoner for Europas digitale fremtid. I en hvitbok om kunstig intelligens, som nå er på høring, maner Kommisjonen til kraftig satsing på kunstig intelligens, et område Europa bør bli ledende på. AI-satsingen inngår i Kommisjonens digitale strategi, hvor dataøkonomi fremheves som et annet stort statsingsområde. I alt fire dokumenter ble lagt fram: en meddelelse om Europas digitale fremtid (dette faktaarket), hvitboken om kunstig intelligens, en meddelelse om europeisk datastrategi og en rapport om sikkerhet og ansvar i forbindelse med kunstig intelligens, tingenes internett og robotikk. Etter å ha innhentet høringsuttalelser samt Europaparlamentets og Rådets synspunkter, vil Kommisjonen trolig komme tilbake med konkrete forslag til nytt regelverk eller finansielle støtteprogrammer på området.

Hvitbok om kunstig intelligens - Dansk departementsnotat offentliggjort 27.3.2020
Europeisk datastrategi - Dansk departementsnotat offentliggjort 27.3.2020
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2020 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.3.2020

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Covid-19: EU-retniningslinjer for indre grenseforvaltning - Retningslinjer, meddelelse og pressemelding lagt fram av Kommisjonen 23.3.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.3.2020. Faktaark publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 27.3.2020*

KATASTROFSBEREDESKAP
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser om rescEU-lagre i forbindelse med Covid-19-utbruddet - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.3.2020*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Forlengelse av konkurranserettsreglene for maritime linjekonsortier - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.3.2020
Prosedyreforordningen for statsstøtte - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 23.3.2020
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.11.2019 og kunngjort i EU-tidende 23.3.2020

MATTRYGGHET

Veterinære saker
EU-strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelferd (2012-2015) - Høring i forbindelse med evaluering av strategien igangsatt av Kommisjonen 23.3.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 26.3.2020*
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Tyskland - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Tsjekkia - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen - EØS-notat offentliggjort 23.3.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kina, Sør-Korea, Thailand og USA for testing av rabiesvaksiner - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.3.2020*
Import og transitt av fjørfevarer fra Russland i forbindelse med Newcastle disease - EØS-notat offentliggjort 23.3.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia og Ungarn - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Litauen og Polen - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Slovakia - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, Slovakia og Ungarn - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.3.2020*

Fôrvarer
Godkjenning av erytrosin som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Katalog over fôrvarer: rettelse av svensk språkversjon - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Godkjenning av L-treonin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Godkjenning av L-tryptofan som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020

Plantesanitære forhold
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 24.3.2020

Næringsmidler
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.3.2020*
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for myclobutanil, napropamid og sintofen - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 24.3.2020*
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl. - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 24.3.2020*
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av annattoekstrakter (E 160b) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 25.3.2020*
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsbestemmelser for økologiske produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.3.2020. EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene kromafenozid m.fl. i eller på visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.3.2020*
Ny mat: gjennomføringsbestemmelser om spesifikasjonene til spermidinrik hvetekimekstrakt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.3.2020

MILJØ
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildelinger for perioden 2021-2030 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.3.2020
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest - Norsk forskrift kunngjort 23.3.2020
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.3.2020

Plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 23.3.2020
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 25.3.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 25.3.2020
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 25.3.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 25.3.2020
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 25.3.2020
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 25.3.2020
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 25.3.2020
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 25.3.2020
Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 25.3.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 25.3.2020
Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 25.3.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 25.3.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 25.3.2020

SELSKAPSRETT
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv) - Lovproposisjon fremmet av Finansdepartementet 27.3.2020

TRANSPORT
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om forlenget førerhus og aerodynamiske anordninger - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Adgang til markedet for internasjonal godstransport - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 23.3.2020
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av undersøkelser av ulykker og hendelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.4.2020*
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk: revisjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.3.2020
Flypassasjerforordningen - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.12.2019 og 21.1.2020 og kunngjort i EU-tidende 23.3.2020. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.3.2020
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med Covid-19-utbruddet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.3.2020. EØS-notat offentliggjort 24.3.2020
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om cybersikkerhet - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2020