Europalov - uke 12/2020

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 12/2020

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 16.3-22.3.2020

Oppdatert EØS-avtale på norsk på Lovdatas åpne sider

Mye av norsk regelverk krever at man også leser EØS-regelverket, og Lovdata gjør nå tilgjengelig en oppdatert (konsolidert) norsk versjon av EØS-avtalen på sine åpne sider. Gjennom løpende beslutninger i EØS-komiteen innlemmes nye EU-rettsakter, av og til med tilpasninger, i avtalens vedlegg og protokoller. Straks norske oversettelser av beslutningene er tilgjengelige, normalt i uken etter EØS-komiteens møter, oppdaterer Lovdata vedleggene og protokollene. Den åpne versjonen lenker bare til EU-rettsakter og EØS-beslutninger som ellers er tilgjengelig på nett. Kodete tekster som f.eks. gjør kobling mellom dokumenter bedre, fins fortsatt bare i Lovdata Pro.

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.3.2020
Handlingsplan 2017-2019 for tiltak mot lønnsgapet mellom kvinner og menn - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 5.3.2020
Produksjon av personlig vernemidler- og medisinsk utstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 16.3.2020*
Koordinering av offentlige trygdeordninger: metoden for beregning av differansetillegg - EØS-notat offentliggjort 21.3.2020

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

FORBRUKERSAKER
Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Lovproposisjon fremmet av Barne- og familiedepartementet 20.3.2020.
EU-direktivet om alternativ tvisteløsning skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. EU har også vedtatt en forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene.

Veiledning om passasjerretigheter i forbindelse med Covid-19-utbruddet - Meddelelse og pressemelding lagt fram av Kommisjonen 18.3.2020*
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.11.2019 og kunngjort i EU-tidende 16.3.2020. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.3.2020

HANDELSFORENKLINGER
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

HELSE
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2020) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.3.2020*
Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

IMMATERIALRETT
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.1.2020 og kunngjort i EU-tidende 16.3.2020

INDRE MARKED OG EØS
Europeisk industristrategi - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.3.2020
Handlingsplan for bedre gjennomføring og håndheving av regelverket for det indre marked - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.3.2020

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Roamingforordningen: Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: revisjon - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.11.2019 og kunngjort i EU-tidende 16.3.2020
Europeisk datatrategi - Svensk departementsnotat offentliggjort 19.3.2020

KATASTROFEBEREDSKAP
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser om lagre av medisinsk utstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.3.2020*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet på humant konsum (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.11.2019 og kunngjort i EU-tidende 16.3.2020. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.3.2020.
Biproduktforordningen gjelder bruk og behandling av deler av dyr og fisk som ikke benyttes til mat, men for eksempel til produksjon av lim. For en del virksomheter medfører forordningen lettelser, for andre innskjerpinger. Regelverket tar sikte på bedre og tryggere utnyttelse av biproduktene. Biproduktforordningen har vært i kraft i EU siden 2011, men ble først innlemmet i EØS-avtalen i 2015. Forsinkelsen skyldtes blant annet at Norge ønsket en tilpasningstekst om eksport til tredjeland, som EU sa nei til.

Import og transitt av fjørfevarer fra Russland i forbindelse med Newcastle disease - Norsk forskrift kunngjort 16.3.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.3.2020

Næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl. - Norsk forskrift kunngjort 16.3.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl. - Norsk forskrift kunngjort 16.3.2020

MILJØ
Europeisk klimalov - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.3.2020.
Europakommisjonen la 4. mars fram forslag til en forordning som lovfester klimanøytralitet i 2050. Forslaget skal nå behandles av Europaparlamenet og Rådet. Samtidig lanserte Kommisjonen en åpen høring om en planlagt klimapakt som skal fokusere på ulike måter for å involvere samfunnet i klimaarbeidet. De to initiativene er blant flere tiltak som ble varlset i den grønne vekststrategien og som ble lagt fram i desember 2019.

Miljørapportering: teknisk oppdatering - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Handlingsplan for en sirkulær økonomi - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.3.2020
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.3.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.1.2020 og kunngjort i EU-tidende 16.3.2020

STATISTIKK
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.3.2020

TRANSPORT
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.11.2020 og kunngjort i EU-tidende 16.3.2020
Typegodkjenning av kjøretøyer og utslipp fra tunge kjøretøyer: retting av visse språkversjoner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.3.2020*
Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.3.2020
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene: retting av tysk språkversjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.3.2020
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om ikke-anvendelse av tekniske spesifikasjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.3.2020*
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.3.2020
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om cybersikkerhet - EØS-komitebeslutning 20.3.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 20.3.2020
Flypassasjerforordningen - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 16.3.2020
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gjennomføringsbestemmelser om flysikringsorganisasjoner - Norsk forskrift kunngjort 20.3.2020
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med Covid-19-utbruddet - Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 18.3.2020. Faktaark publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 19.3.2020. Forhandlingsmandat vedtatt av Rådet 20.3.2020