Metoder for kontroll av erukasyre i olje og fett i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/705 av 30. april 2015 om prøvetakings- og analysekriterier for offentlig kontroll av nivåer av erukasyre i næringsmidler som erstatter kommisjonsdirektiv 80/891/EØF

Commission Regulation (EU) 2015/705 of 30 April 2015 laying down methods of sampling and performance criteria for the methods of analysis for the official control of the levels of erucic acid in foodstuffs and repealing Commission Directive 80/891/EEC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.06.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten følger standardprosedyren.

Kommisjonsforordningen gjelder nye bestemmelser for prøvetaking - og analysekriterier for erukasyre i næringsmidler, og den bør sees i sammenheng med Kommisjonens regelrydding når det gjelder grenseverdiene for erukasyre i næringsmidler hvor disse fra og med 1. juli 2014 fremgår av den generelle forordningen om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler (forordning (EU) nr. 1881/2006). I den forbindelse så man at prøvetaking- og analysekriteriene for erukasyre i vegetabilsk fett og oljer, som i dag er regulert i et eldre direktiv (80/891/EØF), gir anvisning på en metode som ikke lenger er i bruk og som gir feil resultater. Kommisjonen har derfor utarbeidet forslag til nye bestemmelser om prøvetakings- og analysekriterier for erukasyre som nå gis i en egen forordning. Direktiv 80/891/EØF foreslås opphevet.

Merknader

Rettslige konsekvense
I Norge har vi hatt en egen forskrift om eurukasyre (forskrift 21. desember 1993 nr. 1383 om øvre grense for innhold av erukasyre i olje og fett m.v), hvor det i § 2 henvises til direktiv 80/981/EØF.

Den nye forordningen vil innebære at hele særforskriften kan oppheves, da de nye bestemmelser tas inn i det generelle regelverket om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget vil ikke innebære økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Da de prøvetaking- og analysekriterier som det henvises til i gjeldende regelverk gir feil resultater og ikke lenger er i bruk, er det viktig og riktig at regelverket oppdateres. Den nye rettsakten innebærer ingen horisontale utfordringer.

Ettersom den nye forordningen gjennomføres som norsk rett i det generelle regelverket for forurensende stoffer vil forordningen medføre en bedre og mer oppdatert regelverksstruktur også i Norge.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.04.2015
Anvendelsesdato i EU
21.05.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 8.11.2018, p. 433-441
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2016
Anvendes fra i Norge
11.07.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0705
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro