EØS-avtalen artikkel 78 (samarbeid utenfor de fire friheter)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 78 Samarbeid Utenfor de Fire Friheter - EØS-avtalen artikkel 78 (samarbeid utenfor de fire friheter)

Siste endring

Artikkel

078

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

Norsk tekst

Artikkel 78

Avtalepartene skal styrke og utvide samarbeidet innen rammen av Fellesskapets virksomhet på områdene

- forskning og teknologisk utvikling,

- informasjonstjenester,

- miljøet,

- utdannelse, opplæring og ungdomsspørsmål,

- sosialpolitikk,

- forbrukervern,

- små og mellomstore bedrifter,

- turisme,

- den audiovisuelle sektor, og

- katastrofeberedskap,

i den utstrekning disse emnene ikke er regulert ved bestemmelser i andre deler i denne avtale.

Engelsk utgave

Article 78

The Contracting Parties shall strengthen and broaden cooperation in the framework of the Community's activities in the fields of:

- research and technological development,

- information services,

- the environment,

- education, training and youth,

- social policy,

- consumer protection,

- small and medium-sized enterprises,

- tourism,

- the audiovisual sector, and

- civil protection,

in so far as these matters are not regulated under the provisions of other Parts of this Agreement.