EØS-avtalen artikkel 50 (transport: forskjellsbehandling) - TEUV artikkel 95(1)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 50 Transport Forskjellsbehandling Teuv Artikkel 951 - EØS-avtalen artikkel 50 (transport: forskjellsbehandling) - TEUV artikkel 95(1)

Siste endring

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.12.2016

Artikkel

050

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 95(1) TEUV (tidl. artikkel 75(1) TEV, tidl. artikkel 79(1)

EU-domstolen

Norsk tekst

Artikkel 50

1. Når det gjelder transport innen avtalepartenes territorium, skal det ikke forekomme forskjellsbehandling som består i at en utøver av transportvirksomhet, på grunnlag av de transporterte varers opprinnelsesland eller bestemmelsessted, gjør gjeldende forskjellige priser og vilkår for samme varer for samme transportforbindelser.

2. Den myndighet som har kompetanse etter del VII, skal av eget tiltak eller etter anmodning fra en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat undersøke slike tilfeller av forskjellsbehandling som er omtalt i denne artikkel, og treffe de nødvendige beslutninger innen rammen av sine interne regler.

Engelsk utgave

Article 50

1. In the case of transport within the territory of the Contracting Parties, there shall be no discrimination which takes the form of carriers charging different rates and imposing different conditions for the carriage of the same goods over the same transport links on grounds of the country of origin or of destination of the goods in question.

2. The competent authority according to Part VII shall, acting on its own initiative or on application by an EC Member State or an EFTA State, investigate any cases of discrimination falling within this Article and take the necessary decisions within the framework of its internal rules.