EØS-avtalen artikkel 48 (transport: særlige bestemmelser) - TEUV artikkel 92

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 48 Transport Saerlige Bestemmelser Teuv Artikkel 92 - EØS-avtalen artikkel 48 (transport: særlige bestemmelser) - TEUV artikkel 92

Siste endring

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.9.2018 og kunngjort i EU-tidende 3.12.2018

Artikkel

048

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 92 TEUV (tidl. artikkel 72 TEF, tidl. artikkel 76 TEØF)

EU-domstolen

Norsk tekst

Artikkel 48

1. De bestemmelser en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat har fastsatt for transport med jernbane, på vei og innlands vannvei, og som ikke kommer inn under vedlegg XIII, må ikke endres i slik retning at de direkte eller indirekte blir mindre gunstige for utøvere av transportvirksomhet fra de andre stater enn for innenlandske utøvere av transportvirksomhet.

2. En avtalepart som fraviker prinsippet i nr. 1, skal meddele dette til EØS-komiteen. De andre avtaleparter som ikke godtar fraviket, kan treffe tilsvarende mottiltak.

Engelsk utgave

Article 48

1. The provisions of an EC Member State or an EFTA State, relative to transport by rail, road and inland waterway and not covered by Annex XIII, shall not be made less favourable in their direct or indirect effect on carriers of other States as compared with carriers who are nationals of that State.

2. Any Contracting Party deviating from the principle laid down in paragraph 1 shall notify the EEA Joint Committee thereof. The other Contracting Parties which do not accept the deviation may take corresponding countermeasures.